Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa sprzetu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz systemu sprzedazy biletow dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie z podzialem na czesci (...)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wejherowo: Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz systemu sprzedaży biletów dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na części(...)
Numer ogłoszenia: 495930 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta , pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz systemu sprzedaży biletów dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na części(...).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: na: Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz systemu sprzedaży biletów dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na części: - Zadanie 1-dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania; - Zadanie 2-dostawa sprzętu fotograficznego; - Zadanie 3-dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu sprzedaży biletów. Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 euro i poniżej 200.000 euro dla dostaw.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 38.65.00.00-6, 42.96.20.00-7, 48.32.20.00-1, 30.14.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla zadania 1: 7000,00zł, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 dla zadania 2: 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100 dla zadania 3: 2000,00, słownie: dwa tysiące złotych 00/100 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. Szczegółowe informacje na temat wadium zostały określone w rozdziale XII SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dla zadania 1: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde polegające na dostawie i zainstalowaniu sprzętu komputerowego; dla zadania 2: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każde polegające na dostawie sprzętu fotograficznego; dla zadania 3: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto każde polegające na dostawie, zainstalowaniu sprzętu i wdrożeniu systemu obsługi klienta, rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów w instytucjach kultury takich jak kina, filharmonie, teatry, wielofunkcyjne domy kultury z salami kinowymi. UWAGA 1! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniającym warunek (określone w załączniku nr 4 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 06.12.2012 r.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla zadania 1: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Dla zadania 2: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Dla zadania 3: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą - wdrożeniowcem, zdolną do wykonania zamówienia, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów sprzedaży biletów, legitymującą się wyższym wykształceniem informatycznym oraz doświadczeniem w realizacji/udziale w realizacji co najmniej dwóch wdrożeń systemu sprzedaży biletów w instytucjach kultury takich jak kina, filharmonie, teatry, wielofunkcyjne domy kultury z salami kinowymi, w których liczba sprzedawanych rocznie biletów przekracza 60 000 sztuk UWAGA 2! Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych kwalifikacji, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać: Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zestawienie oferowanego sprzętu wraz ze zbiorczym zestawieniem kwot składających się na cenę zamówienia załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ (odpowiednio dla zadania 1, zadania 2 i zadania 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do umowy zostały określone odpowiednio w załącznikach nr 6.1, 6.2, 6.3- wzory umowy odpowiednio dla każdego zadania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pokój 104 - Zespół Zamówień Publicznych Urząd Miejski Wejherowo, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo. Opłata za SIWZ wynosi: 40zł. Nieodpłatnie ze strony zamawiającego www.bip.wejherowo.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 08:30, miejsce: Kancelaria Podawcza Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1-dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1-dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Zgodnie z SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2-dostawa sprzętu fotograficznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2-dostawa sprzętu fotograficznego zgodnie z SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3-dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu sprzedaży biletów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3-dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu sprzedaży biletów Zgodnie z SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.96.20.00-7, 48.32.29.00-1, 30.14.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2012-12-06 23:29:35 69,6KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2012-12-13 10:42:17 27,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 23:29:35 658,0KB 710 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 12:09:26 76,9KB
2 Zalacznik_6_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 12:09:45 82,8KB
3 Zalacznik_6_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 12:10:00 86,0KB
4 Zalacznik_6_3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 12:10:14 98,3KB
5 Zalacznik_7_1_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 12:10:30 118,8KB
6 Zalacznik_7_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 12:10:44 105,1KB
7 Zalacznik_7_3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 12:10:56 57,3KB
8 wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-12 14:42:49 139,0KB
9 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_edytowalny.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 13:37:36 53KB
10 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_edytowalny.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 13:37:47 35KB
11 Zalacznik_nr_2a_do_SIWZ_edytowalny.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 13:37:59 35,5KB
12 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_edytowalny.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 13:38:12 34,5KB
13 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_edytowalny.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 13:38:30 35,5KB
14 Zalacznik_nr_5_1_do_SIWZ_edytowalny.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 13:38:53 37,5KB
15 Zalacznik_nr_5_2_do_SIWZ_edytowalny.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 13:39:06 37KB
16 Zalacznik_nr_5_3_do_SIWZ_edytowalny.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 13:39:22 37,5KB
17 wyjasnienia_nr_2_i_zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 14:08:22 143,1KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zmiana__terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2012-12-13 10:42:07 49,3KB
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_postepowania.pdf 2012-12-19 13:46:28 43,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 06-12-2012 23:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 06-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 19-12-2012 13:46