Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/V/47/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. o zmianie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie

Uchwała Nr VIk/V/47/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 lutego 2011 r.

o zmianie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z poźn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zmienia się Statut Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/V/47/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 lutego 2011 r.

Statut Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie 

Rozdział 1
Zadania ogólne 

§ 1. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zwany dalej "Zespołem" został utworzony na mocy uchwały Nr IIk/XX/256/96 Rady Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 1996 roku. 

§ 2. Siedziba Zespołu mieści się przy ul.12 Marca 195 w Wejherowie. 

§ 3. Zespół swoją działalnością obejmuje szkoły i placówki oświatowe, dla których Gmina Miasta Wejherowa jest organem prowadzącym oraz niepubliczne placówki oświatowe, dla których Gmina Miasta Wejherowa prowadzi ewidencję. 

§ 4. 1. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Zespołu wykonuje Prezydent Miasta Wejherowa. 

2. Dyrektor zarządza Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz. 

§ 5. 1. Dyrektor Zespołu ustala w Regulaminie Organizacyjnym strukturę organizacyjną Zespołu oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. 

2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego. 

Rozdział 2
Zadania Zespołu 

§ 1. Do głównych zadań Zespołu należy: 

1. prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej samorządowych placówek oświatowych na podstawie art. 95 i 96 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

2. realizacja ustawowej dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, 

3. opracowywanie jednostkowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu, 

4. wykonanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych, 

5. wykonanie sprawozdawczości statystycznych z zakresu oświaty, 

6. inicjowanie i kreowanie rozwoju edukacji na terenie Gminy Miasta Wejherowa, 

7. realizacja ustawowego obowiązku prowadzenia systemu informacji oświatowej, 

8. prowadzenie inwentaryzacji majątku samorządowych placówek oświatowych, 

9. prowadzenie przeglądów z zakresu bhp i ppoż., 

10. udział w planowaniu inwestycji oświatowych i remontów bieżących, 

11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 

Rozdział 3
Zasady finansowania i gospodarowania składnikami majątkowymi 

§ 1. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetu miasta. 

§ 2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy. 

§ 3. Za prawidłową gospodarkę przydzielonymi środkami finansowymi i składnikami majątkowymi odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu. 

§ 4. Ewidencja dochodów i wydatków prowadzona jest oddzielnie dla każdej placówki oświatowej. 

Rozdział 4
Postanowienia końcowe 

§ 1. Statut Zespołu zatwierdza i zmienia Rada Miasta Wejherowa. 

§ 2. Likwidacja Zespołu następuje na wniosek Prezydenta Miasta i na podstawie uchwały Rady Miasta Wejherowa. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 03-03-2011 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2011 08:51