Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono]Podinspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Nr 10/B/2020

na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru Nr 10/B/2020 na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym nie została zatrudniona żadna osoba. Aplikacje, które wpłynęły do Urzędu nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

 

 

Wejherowo, dnia 30 czerwca 2020 roku

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

Sekretarz Miasta Wejherowa

dr Bogusław Suwara

 

 

 

 


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

OGŁASZA NABÓR Nr 10/B/2020

NA   WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym

 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie:  wyższe,
 2. wymagany profil (specjalność): kierunek prawo lub administracja lub dowolny i ukończone studia podyplomowe w zakresie: prawo pracy, kadry i płace lub pokrewne,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy zawodowej, w tym min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu spraw kadrowych,
 4. obligatoryjne uprawnienia – nie są wymagane,
 5. umiejętności zawodowe – znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy oraz innych regulacji z zakresu prawa pracy,
 6. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Inne – komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odporność na stres, bardzo dobra znajomość obsługi programu Microsoft Word, Excel, Power Point.

 

 1. Wymagania dodatkowe: brak

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku: Prowadzenie spraw związanych ze sprawami osobowymi pracowników, a w szczególności: sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy związanych z zatrudnianiem pracownika, rozwiązaniem umowy o pracę i wszelkich spraw związanych ze stosunkiem prac, prowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem regulaminu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy, obsługa zatrudnienia w ramach współpracy z Urzędem Pracy, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, prowadzenie spraw związanych z funduszem PFRON, sporządzanie sprawozdań do GUS, wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca pod presją czasu,
 • praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,

 

 1.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór Nr 10/B/2020 na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym” do dnia  24 czerwca 2020 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem epidemii konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicach informacyjnych w Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i  ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w maju 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

 

Wejherowo, dnia 9 czerwca 2020 roku

 

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

Sekretarz Miasta Wejherowa

dr   Bogusław Suwara

                                  

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 10-06-2020 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 01-07-2020 15:25