Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/III/13/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010

Uchwała Nr VIk/III/13/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

2 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

2 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

 

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi : 

 

1. Dochody budżetowe
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

117 681 128 zł

110 271 091 zł
7 410 037 zł

2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

135 177 823 zł

113 348 429 zł
21 829 394 zł

3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe

17 496 695 zł
24 005 054 zł

w tym :

 

- kredyt bankowy krajowy
- wolne środki

16 900 000 zł
7 105 054 zł

5. Rozchody budżetowe

6 508 359 zł

z przeznaczeniem na :

 

- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

6 508 359 zł

§ 3. Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013 stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały Nr Vk/L/539/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/III/13/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 13 grudnia 2010 r.

D O C H O D Y 

 

Zwiększa się dochody budżetu miasta

o kwotę 2 571 585 

 

 

 

020

Leśnictwo

230 zł

 

1/ Dochody bieżące

230 zł

 

- pozostałe odsetki

230 zł

600

Transport i łączność

2 442 223 zł

 

1/ Dochody bieżące

14 248 zł

 

- wpływy z różnych opłat

13 902 zł

 

- wpływy z różnych dochodów

346 zł

 

2/ Dochody majątkowe

2 427 975 zł

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

743 391 zł

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –pozostałe

1 684 584 zł

630

Turystyka

16 430 zł

 

1/ Dochody bieżące

16 430 zł

 

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

16 430 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

35 546 zł

 

1/ Dochody bieżące

35 546 zł

 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

2 870 zł

 

- wpływy z różnych opłat

1 632 zł

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

30 000 zł

 

- wpływy z różnych dochodów

1 044 zł

750

Administracja publiczna

11 200 zł

 

1/ Dochody bieżące

11 200 zł

 

- wpływy z różnych dochodów

11 200 zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

65 956 zł

 

1/ Dochody bieżące

65 956 zł

 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000 zł

 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych

59 956 zł

     


 

Zmniejsza się dochody budżetu miasta

o kwotę 2 569 585 

 

 

 

020

Leśnictwo

9 zł

 

1/ Dochody bieżące

9 zł

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

9 zł

600

Transport i łączność

346 zł

 

1/ Dochody bieżące

346 zł

 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

346 zł

630

Turystyka

16 430 zł

 

1/ Dochody bieżące

16 430 zł

 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

16 430 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 792 039 zł

 

1/ Dochody bieżące

91 185 zł

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

50 000 zł

 

- wpływy z różnych dochodów

41 185 zł

 

2/ Dochody majątkowe

1 700 854 zł

 

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 685 250 zł

 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

15 604 zł

750

Administracja publiczna

32 761 zł

 

1/ Dochody bieżące

32 761 zł

 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

23 111 zł

 

- wpływy z różnych opłat

5 000 zł

 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 650 zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

728 000 zł

 

1/ Dochody bieżące

728 000 zł

 

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych


600 000 zł

 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000 zł

 

- podatek rolny

12 000 zł

 

- podatek od spadków i darowizn

30 000 zł

 

- wpływy z opłaty targowej

4 000 zł

 

- wpływy z opłaty skarbowej

80 000 zł

     

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/III/13/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 13 grudnia 2010 r.

WYDATKI 

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta

o kwotę 31 400 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

2 000 zł

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 000 zł

 

 

- dotacje na zadania bieżące

2 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

29 400 zł

 

80101

Szkoły podstawowe

29 400 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

29 400 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

29 400 zł

       

 
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta
o kwotę 29 400 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

29 400 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

29 400 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

29 400 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

29 400 zł

       

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 16-12-2010 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2010 10:08