Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r.

Uchwała Nr Vk/L/546/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wskazuje się jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które utworzą wydzielony rachunek bankowy: 

1. Zespół Szkół Nr 1 ulica Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo, 

2. Zespół Szkół Nr 2 ulica Gdańska 30, 84-200 Wejherowo, 

3. Zespół Szkół Nr 3 ulica Nanicka 22, 84-200 Wejherowo, 

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Osiedle Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo, 

5. Gimnazjum Nr 1 ulica Sobieskiego 300, 84-200 Wejherowo, 

6. Szkoła Podstawowa Nr 9 Osiedle 1000-Lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, 

7. Przedszkole Samorządowe Nr 2 ulica Derdowskiego 2, 84-200 Wejherowo. 

§ 2. Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są: 

1. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, 

2. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej, 

3. opłaty za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni, 

4. opłaty za korzystanie z komputerów, innych urządzeń i wyposażenia, 

5. opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego, 

6. opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, 

7. wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych, 

8. wpływy z innych usług, 

9. odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe. 

§ 3. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na: 

1. sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, o których mowa w § 2, 

2. remont lub odtworzenie mienia jednostki budżetowej, 

3. wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku, 

4. inne cele bezpośrednio związane z działalnością jednostki budżetowej. 

§ 4. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą zostać przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. 

§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych wraz z projektem planu finansowego tych jednostek, opracowują projekt planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych i przekazują Prezydentowi Miasta Wejherowa ten plan w terminie umożliwiającym ujęcie tego planu w załączniku do projektu uchwały budżetowej. 

2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. 

3. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, zatwierdzony przez kierownika jednostki budżetowej, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków określonych odpowiednio w § 2 i § 3 niniejszej uchwały od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej. 

4. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią prognozę tych dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej i są zatwierdzane przez kierownika jednostki budżetowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej. 

5. Kierownicy jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planie dochodów i wydatków, a także zwiększać wydatki finansowane dochodami, określonymi w § 2 niniejszej uchwały, w przypadku realizacji wyższych dochodów. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 7 dni zawiadamiają Prezydenta Miasta Wejherowa o zmianach planu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc uchwała Nr IVk/XXVI/326/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Wejherowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku z wyjątkiem § 5 ust. 1 i 2 , które wchodzą w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-11-2010 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2010 15:28