Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 22.06.2010 roku do 31.07.2010 roku czterech stanowisk sprzedaży truskawek i czereśni.

Wejherowo dnia 21 czerwca 2010 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że został rozstrzygnięty drugi pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert, na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 22.06.2010 roku do 31.07.2010 roku, czterech stanowisk sprzedaży truskawek i czereśni w Wejherowie.

Prezydent podjął decyzję o podpisaniu umów z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty:

 

STANOWISKO Nr 1 – ul. Rzeźnicka (obok przystanku autobusowego)

oferta nr 1 -złożona przez Panią Iwonę Strelau – stawka dzienna netto 120,00 zł, najwyższa stawka zaproponowana na to stanowisko

 

STANOWISKO Nr 2 - ul.Hallera/Sobieskiego

oferta nr 1 -złożona przez Panią Iwonę Strelau – stawka dzienna netto 169,00 zł, najwyższa stawka zaproponowana na to stanowisko

 

STANOWISKO Nr 3 – ul. Dworcowa (obok budynku Policji)

oferta nr 2 – złożona przez Panią Marię Bujak – stawka dzienna netto 105,00 zł, najwyższa stawka zaproponowana na to stanowisko

 

STANOWISKO Nr 4 – ul. Sobieskiego (obok budynku ZUS)

oferta nr 2 -złożona przez Panią Marię Bujak  – stawka dzienna netto 115,00 zł, najwyższa stawka zaproponowana na to stanowisko


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Wejherowa

 

ogłasza drugi pisemny

przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 22.06.2010 roku do 31.07.2010 roku czterech stanowisk sprzedaży truskawek i czereśni. Powierzchnia każdego stanowiska 4 m2.

Lokalizacja stanowisk: stawka wywoławcza:

stanowisko nr 1 - ul. Rzeźnicka (obok przystanku autobusowego), - 40 zł netto dziennie za stanowisko

stanowisko nr 2 - róg ul.Hallera/Sobieskiego, - 40 zł netto dziennie za stanowisko

stanowisko nr 3 - ul. Dworcowa (obok budynku Policji), - 20 zł netto dziennie za stanowisko

stanowisko nr 4 - ul. Sobieskiego (obok budynku ZUS) - 20 zł netto dziennie za stanowisko

 

Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 22%.

Oprócz stawki dzierżawnej należy uiszczać opłatę targową u inkasenta, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wejherowa w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa.

Wadium w wysokości 300 zł za każde stanowisko oddzielnie (słownie złotych: trzysta) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 14116022020000000061963861 w Banku Millennium S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 18.06.2010 roku.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu

Oferent traci wadium na rzecz Urzędu Miejskiego jeżeli:

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

  • przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

Wadia oferentów uczestniczących w niniejszym przetargu zostaną zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym oferentem jednak nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest podana w tej ofercie wysokość stawki za dzierżawę gruntu. Oferta winna zawierać:

1. Nazwę oferenta

2. Proponowaną stawkę netto za wydzierżawienie stanowiska dziennie,

3. Dowód wpłaty wadium

Oferta musi być podpisana przez oferenta. Oferta musi być czytelna. Wszelkie skreślenia winny być parafowane przez oferenta. Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

Oferty należy składać oddzielnie na każde stanowisko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Truskawki - stanowisko nr 1”, ,,Truskawki - stanowisko nr 2”, ,,Truskawki - stanowisko nr 3”,,Truskawki - stanowisko nr 4”, oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie Pl. J. Wejhera nr 8, do dnia 21 czerwca 2010 roku do godz. 800. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 czerwca 2010 roku o godz. 830 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.

Umowa dzierżawy zostanie podpisana oddzielnie na każde stanowisko z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę dzienną za wydzierżawienie danego stanowiska.

Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z góry za cały okres dzierżawy w terminie do 29 czerwca 2010 roku.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z propozycją jednakowej stawki, które okażą się najkorzystniejsze, przewiduje się wezwanie oferentów, którzy złożyli takie oferty do złożenia ofert dodatkowych.

W przypadku gdy oferent, który przetarg wygra odmówi podpisania umowy, przewiduje się wezwanie pozostałych oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

Mapkę z oznaczoną lokalizacją stanowisk można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 203. tel. 677-71-53,677-71-43

Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej Prezydent Miasta ogłosi wynik przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana Prezydent Miasta określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy oraz swobodnego wyboru oferenta.

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 16-06-2010 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Bojaruniec 16-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 21-06-2010 14:54