Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert - projektów na 2012 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

     Wejherowo 01.12.2011 r.

Prezydent Miasta Wejherowa

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIk/XI/159/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

ogłasza

otwarty konkurs ofert – projektów na 2012 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 30 000,- zł.

2. Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 15 000,- zł.

       3. Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 180 000,- zł, w tym:

 • realizacja świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wejherowa w zakresie uzależnienia lub współuzależnienia od alkoholu – 70 000,- zł,
 • realizacja świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wejherowa w zakresie przemocy w rodzinie – 20 000,- zł,
 • prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych patologią oraz rodzin niewydolnych wychowawczo – 20 000,- zł,
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Lato – 40 000,- zł,
 • organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych - 30 000,- zł

      4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 45 000,- zł, w tym:

 • wspieranie działań kulturalnych promujących miasto Wejherowo oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa regionalnego.

      5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 171 000,- zł w tym:

Biegi Jakuba Wejhera – 15 000,- zł.

6. Turystyka i krajoznawstwo – promocja regionu.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 4 500,- zł.

Wysokość środków przekazanych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa na realizację zadań publicznych w 2011 roku kształtowała się następująco:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.

Wysokość przekazanych środków na realizację zadań publicznych  wyniosła 30 000,- zł.

2. Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych  wyniosła 15 000,- zł.

3. Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych  wyniosła 170 000,- zł.

4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 48 600,- zł.

      5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 189 500,- zł.

6. Turystyka i krajoznawstwo – promocja regionu.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 5 000,- zł.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na realizację zadań publicznych w 2010 roku kształtowała się następująco:

1. Ochrona i promocja zdrowia.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 23 800,- zł.

       2. Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 10 000,- zł.

       3 .Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych  wyniosła 132 600,- zł.

       4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 50 000,- zł.

      5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 238 000,- zł.

6.Turystyka i krajoznawstwo – promocja regionu.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 5 000,- zł.

 

Zasady przyznawania dotacji

      1.  Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami).

 1. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 2. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: prowadzenie działalności gospodarczej, wydatki inwestycyjne i remonty (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3 500,-zł), zakup gruntów i nieruchomości, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, działalność polityczną i religijną oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się administracją podmiotu oraz koszty administrowania podmiotem.
 3. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta zostałam złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty  odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 4. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
 5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 6. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert dotyczy wyłącznie wspierania realizacji zadań w 2012 roku.

 

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Urząd Miejski ul. 12 Marca 195, Plac Jakuba Wejhera 8, godz. 7.30 – 15.30) w terminie bezwzględnie wiążącym do dnia 30 grudnia 2011 roku włącznie.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25) oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Na kopercie winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma dotyczyć. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Organizacja pozarządowa, która składa kilka ofert w konkursie powinna złożyć każdą ofertę odrębnie w zamkniętej kopercie.

Wraz z ofertami należy złożyć następujące załączniki:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – wystawione w terminie do sześciu miesięcy przed złożeniem oferty,
 2. aktualny statut podmiotu,
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej za 2010 rok,
 4. sprawozdanie finansowe za 2010 rok,

      Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone:

      - dla osób prawnych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn.        zmianami),

       - dla pozostałych podmiotów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia        15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla        niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących        działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 roku Nr 137, poz. 1539 z późn. zmianami)         tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, w        przypadku organizacji działającej krócej sprawozdanie powinno obejmować okres od        rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania we wniosku partnera),
 2. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę i umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
 3. kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
 4. ewentualne referencje lub opinie o podmiocie.

 

 

Tryb i kryteria wyboru oferty

Tryb wyboru ofert

1. Weryfikacji ofert, ich oceny oraz przygotowania wstępnej propozycji podziału środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 

2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

 

 

 

1) formalne:

 

 

Lp.

Kryteria oceny formalnej

1.

Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert?

2.

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?

3.

Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?

4.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu? 

5.

Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?

6.

Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki:

- aktualny odpis z rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok,

- sprawozdanie finansowe za 2010 rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

- aktualny statut podmiotu,

- umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera,

-  potwierdzenie zgodności z oryginałem złożonych dokumentów,

-  pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

 

2) merytoryczne:

 

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

1.

możliwość realizacji zadania przez oferenta,

2.

koszt realizacji planowanego zadania:

- budżet zadania (rzetelność przedłożonego kosztorysu, zasadność wydatkowania środków, oszczędność i realność kalkulacji kosztów),

- udział środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł (w tym pozafinansowy wkład własny oferenta w realizację zadania),

- zamiar odpłatnego/nieodpłatnego wykonywania zadania,

3.

proponowana jakość wykonania zadania, szczególnie przy uwzględnieniu kwalifikacji kadry, bazy lokalowej i materialnej oraz dotychczasowych doświadczeń oferenta przy realizacji zadań podobnego typu,

4.

uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

5.

uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które  w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Komisja Konkursowa przedstawia zaopiniowane projekty wraz z propozycją dotacji Prezydentowi Miasta, który wyda decyzję dotyczącą przyznania dotacji i ustalenia jej wysokości niezwłocznie po uchwaleniu budżetu. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert. Planowane kwoty na realizację zadań mogą ulec zmianie w przypadku przyjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok przez Radę Miasta Wejherowa.

Od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert następuje niezwłocznie po wyborze ofert. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie wskazanym w umowie. Sprawozdanie to musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego nie zostało złożone sprawozdanie, bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę. Nierozliczenie się w terminie lub brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nierozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie. 

 

Formularze dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.wejherowo.pl,( w załączniku poniżej) oraz w Kancelarii Ogólnej UM (ul. 12 Marca 195, Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, parter, codziennie w godz. 7.30 – 15.30).

Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Anna Klein tel. 677-70-37.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-11-2011 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 30-11-2011 09:40