Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/159/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

UchwałaNr VIk/XI/159/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zmianami) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy Urzędu Miejskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do UchwałyNr VIk/XI/159/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.

„Program współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Wstęp 

Przyjmując niniejszy dokument władze Gminy Miasta Wejherowa deklarują wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadrzędnym celem Programu współpracy jest wspieranie wszelkich form aktywności społecznej mieszkańców Wejherowa oraz stworzenie warunków do kształtowania prawidłowych relacji między społeczeństwem a władzą samorządową. Sprawna współpraca z ww. podmiotami, oparta na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności, przyczyni się do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców. Konsultowanie niniejszego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi powoduje, że jego zapisy stają się wyrazem zaangażowania dwóch stron zmierzających do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz lokalnej społeczności, a w konsekwencji do rozwoju Wejherowa i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Celem głównym Programu współpracy jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych oraz zwiększenie aktywności społecznej wejherowian. Celami szczegółowymi Programu współpracy w roku 2012 są: wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zaktywizowanie dzieci i młodzieży, zaktywizowanie działalności kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej, stwarzanie warunków do lepszego wykorzystania tradycji regionalnej, historii, zabytków miasta, między innymi dla rozwoju turystyki, wspomaganie działalności nowo powstałych organizacji. Roczny Program współpracy został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie oraz Strategię Rozwoju Miasta Wejherowa. 

Rozdział 1.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy Programu współpracy 

Program dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Wejherowa lub dla jego mieszkańców (bez względu na siedzibę): 

1) organizacji pozarządowych, 

2) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdział 2.
Formy i zasady współpracy 

Współpraca między Gminą Miasta Wejherowa, a podmiotami określonymi w Rozdziale 1 niniejszego Programu współpracy odbywająca się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, ma formy: 

1) zlecania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, 

5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 

6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 

Rozdział 3.
Zlecanie realizacji zadań publicznych 

1) W 2012 roku Gmina Miasta Wejherowa będzie zlecać w formie wspierania realizację zadań publicznych z zakresu: 

a) ochrony i promocji zdrowia – 30 000,- zł, 

b) profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków – 15 000,- zł, 

c) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Lato, organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym na obiektach sportowych - 180 000,- zł, 

d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 45 000,- zł, 

e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 171 000,- zł, 

f) turystyki i krajoznawstwa – 4 500,- zł. 

2) Zadania zlecane przez Gminę Miasta Wejherowa w 2012 roku będą realizowane w ramach roku budżetowego. Na realizację powyższych zadań publicznych przeznacza się kwotę 445 500,- zł. 

Rozdział 4.
Tryb powoływania i skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w Otwartym Konkursie Ofert 

1) Prezydent Miasta ogłaszając Otwarty Konkurs Ofert powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert. 

2) W skład Komisji Konkursowej wchodzą: dwaj przedstawiciele Prezydenta oraz trzy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie. 

3) W pracach Komisji będą uczestniczyć także osoby z głosem doradczym, posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

4) Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi w Konkursie ofertami wydaje opinię pisemną, którą przedkłada Prezydentowi. 

Rozdział 5.
Sposób tworzenia Programu współpracy oraz przebieg konsultacji 

1) Przed wniesieniem pod obrady Rady Miasta Programu współpracy na 2012 rok, Prezydent Miasta Wejherowa przesyła Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego pełniącej funkcję doradczą, projekt Programu współpracy na 2012 rok. 

2) Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jako reprezentant organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, po zapoznaniu się z projektem Programu współpracy, przedstawi Prezydentowi w formie pisemnej uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu współpracy. 

Rozdział 6.
Ocena realizacji Programu współpracy 

1) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2012 nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku, po wcześniejszych konsultacjach z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

2) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy będzie zawierać następujące wskaźniki: liczba osób będących adresatami realizowanych zadań, liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, liczba organizacji po raz pierwszy realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, wysokość kwot udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym, liczba obszarów współpracy, w których zlecono realizację zadań organizacjom pozarządowym. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2011 11:49