Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/153/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

UchwałaNr VIk/XI/153/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zmianami) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. 

2. Regulamin przyznawania nagród stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wejherowa do określenia corocznie w projekcie budżetu miasta wysokości środków finansowych na nagrody i wyróżnienia. 

§ 3. W § 1 "Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa", stanowiącego załącznik do uchwały Nr IVk/XXXVI/421/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia Funduszu Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa, skreśla się wyraz: "sportu". 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do UchwałyNr VIk/XI/153/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.

Regulamin zasad i trybu przyznawania oraz wysokość nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 

§ 1. Nagroda może zostać przyznana: 

1) osobie fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, 

2) trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez sportowców we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. 

§ 2. Nagroda przyznawana jest: 

1) osobom fizycznym - zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym, mieszkańcom Miasta Wejherowa będącymi członkami klubów sportowych, których siedziby znajdują się na terenie Miasta Wejherowa, 

2) osobom fizycznym - zawodnikom zamieszkałym na terenie Miasta Wejherowa zrzeszonym w klubach sportowych spoza Miasta Wejherowa, 

3) osobom fizycznym - zawodnikom niezamieszkałym na terenie Miasta Wejherowa, zrzeszonym w klubach sportowych, których siedziby znajdują się na terenie Miasta Wejherowa, 

4) osobom fizycznym - zawodnikom zamieszkałym poza terenem Miasta Wejherowa, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie w zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Wejherowo. 

§ 3. 1. Nagroda może być przyznana w formie pieniężnej lub rzeczowej. 

2. Nagroda pieniężna przyznana jest jednorazowo w następującej wysokości: 

1) do 3 000,- zł dla osób fizycznych i ich trenerów, 

2) do 2 000,- zł dla działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych, 

3) do 5 000,- zł dla medalistów igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. 

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku, przyznaje się jedną nagrodę, kórej wysokość nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty 5 000,- zł. 

4. W przypadku gier zespołowych nagrody przyznaje się indywidualnie osobom fizycznym; nagroda może być zróżnicowana dla osób fizycznych tej samej drużyny. 

§ 4. Nagroda może zostać przyznana na wniosek: 

1) stowarzyszeń i klubów sportowych, 

2) właściwej komisji Rady Miasta Wejherowa, 

3) Prezydenta Miasta Wejherowa. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) dane osobowe osoby fizycznej - zawodnika, trenera lub działacza, którego wniosek dotyczy, 

2) informację dotyczącą osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana. 

2. Do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody. 

3. Wnioski o nagrodę składa się do 30 listopada roku, w którym zawodnik uzyskał znaczące wyniki. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o nagrodę może być złożony w każdym czasie. 

§ 6. 1. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta na podstawie złożonego wniosku biorąc pod uwagę rodzaj osiągnięcia i znaczenie danej dyscypliny sportu dla jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Po rozpatrzeniu wniosku Prezydent Miasta przyznaje nagrodę jednorazowo w wysokościach określonych w § 3 ust. 2. 

3. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Miasta Wejherowa. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2011 11:31