Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/147/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

UchwałaNr VIk/XI/147/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy 

o kwotę 

1 065 859 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy 

o kwotę 

1 065 859 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

 

§ 2. 

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi : 

 

1. Dochody budżetowe 

w tym: 

- dochody bieżące 

- dochody majątkowe 

130 109 821 zł 

 

115 981 364 zł 

14 128 457 zł 

2. Wydatki budżetowe 

w tym: 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

154 539 753 zł 

 

113 567 116 zł 

40 972 637 zł 

3. Deficyt budżetu 

4. Przychody budżetowe 

24 429 932 zł 

26 080 596 zł 

w tym : 

 

- kredyt bankowy krajowy 

- wolne środki 

11 500 000 zł 

14 580 596 zł 

5. Rozchody budżetowe 

1 650 664 zł 

z przeznaczeniem na : 

 

- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

1 650 664 zł 

§ 3. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku Nr VIk/IV/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do UchwałyNr VIk/XI/147/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.

D O C H O D Y 

 

Zwiększa się dochody budżetu miasta 

o kwotę 1 091 180 zł 

 

Dział 

§ 

Wyszczególnienie 

Kwota 

020 

 

Leśnictwo 

5 000 zł 

 

 

1/ Dochody majątkowe 

5 000 zł 

 

0870 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

5 000 zł 

600 

 

Transport i łączność 

20 450 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

450 zł 

 

0920 

- pozostałe odsetki 

450 zł 

 

 

2/ Dochody majątkowe 

20 000 zł 

 

6300 

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

20 000 zł 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

122 340 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

122 340 zł 

 

0580 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

28 340 zł 

 

0690 

- wpływy z różnych opłat 

4 000 zł 

 

0750 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

74 000 zł 

 

0920 

- pozostałe odsetki 

16 000 zł 

756 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

267 531 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

267 531 zł 

 

0310 

- podatek od nieruchomości 

100 000 zł 

 

0360 

- podatek od spadków i darowizn 

140 000 zł 

 

0490 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

1 200 zł 

 

0500 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

25 000 zł 

 

0560 

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 

54 zł 

 

0910 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

1 241 zł 

 

2680 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 

36 zł 

758 

 

Różne rozliczenia 

140 000 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

140 000 zł 

 

0920 

- pozostałe odsetki 

140 000 zł 

801 

 

Oświata i wychowanie 

312 516 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

312 516 zł 

 

0830 

- wpływy z usług 

7 000 zł 

 

2007 

- -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

259 689 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

259 689 zł 

 

2009 

- -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 

45 827 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

45 827 zł 

854 

 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 

223 343 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

223 343 zł 

 

2030 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

223 343 zł 

 

Zmniejsza się dochody budżetu miasta 

o kwotę 25 321 zł 

 

Dział 

§ 

Wyszczególnienie 

Kwota 

756 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

25 321 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

25 321 zł 

 

0020 

- podatek dochodowy od osób prawnych 

25 321 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do UchwałyNr VIk/XI/147/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.

WYDATKI 

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta 

o kwotę 1 455 050 zł 

 

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie 

kwota 

600 

 

Transport i łączność 

66 840 zł 

 

60014 

Drogi publiczne powiatowe 

6 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

6 000 zł 

 

 

- dotacje na zadania bieżące 

6 000 zł 

 

60016 

Drogi publiczne gminne 

60 840 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

40 840 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

40 840 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

20 000 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

20 000 zł 

630 

 

Turystyka 

5 560 zł 

 

63095 

Pozostała działalność 

5 560 zł 

 

 

1/ Wydatki majątkowe 

5 560 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

5 560 zł 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

67 500 zł 

 

70004 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

67 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

45 500 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

45 500 zł 

 

 

2/ Wydatki majątkowe 

22 000 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

22 000 zł 

750 

 

Administracja publiczna 

200 000 zł 

 

75022 

Rady gmin 

27 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

27 500 zł 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

27 500 zł 

 

75023 

Urzędy gmin 

172 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

172 500 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

172 500 zł 

754 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

70 000 zł 

 

75416 

Straż gminna (miejska) 

70 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

70 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

70 000 zł 

801 

 

Oświata i wychowanie 

312 516 zł 

 

80148 

Stołówki szkolne i przedszkolne 

7 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

7 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

7 000 zł 

 

80195 

Pozostała działalność 

305 516 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

305 516 zł 

 

 

-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 

305 516 zł 

 

 

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

305 516 zł 

851 

 

Ochrona zdrowia 

100 000 zł 

 

85111 

Szpitale ogólne 

100 000 zł 

 

 

1/ Wydatki majątkowe 

100 000 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

100 000 zł 

852 

 

Pomoc społeczna 

270 000 zł 

 

85215 

Dodatki mieszkaniowe 

270 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

270 000 zł 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

270 000 zł 

854 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

301 034 zł 

 

85401 

Świetlice szkolne 

12 691 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

12 691 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

12 691zł 

 

85415 

Pomoc materialna dla uczniów 

288 343 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

288 343 zł 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

288 343 zł 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

49 600 zł 

 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

49 600 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

49 600 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

49 600 zł 

926 

 

Kultura fizyczna 

12 000 zł 

 

92601 

Obiekty sportowe 

12 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

12 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

12 000 zł 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta 

o kwotę 389 191 zł 

 

400 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 

2 400 zł 

 

40002 

Dostarczanie wody 

2 400 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

2 400 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

2 400 zł 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

6 000 zł 

 

70005 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

6 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

6 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

6 000 zł 

710 

 

Działalność usługowa 

22 000 zł 

 

71004 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

12 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

12 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

12 000 zł 

 

71095 

Pozostała działalność 

10 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

10 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

10 000 zł 

757 

 

Obsługa długu publicznego 

151 000 zł 

 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

151 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

151 000 zł 

 

 

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 

151 000 zł 

801 

 

Oświata i wychowanie 

84 691 zł 

 

80101 

Szkoły podstawowe 

66 085 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

66 085 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

6 085 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

60 000 zł 

 

80103 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

681 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

681 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

681 zł 

 

80110 

Gimnazja 

17 830 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

17 830 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

17 830 zł 

 

80148 

Stołówki szkole i przedszkolne 

95 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

95 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

95 zł 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

89 600 zł 

 

90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

20 800 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

20 800 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

20 800 zł 

 

90004 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

29 000 zł 

 

 

1/ Wydatki majątkowe 

29 000 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

29 000 zł 

 

90015 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

39 800 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

39 800 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

39 800 zł 

921 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

33 500 zł 

 

92120 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

33 500 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

33 500 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

8 500 zł 

 

 

- dotacje na zadania bieżące 

25 000 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 3 do UchwałyNr VIk/XI/147/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 

 

Dział 

Rozdział 

Jednostka budżetowa 

Przychody 

Wydatki 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 1 

41 205 zł 

41 205 zł 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 2 

20 010 zł 

20 010 zł 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Zespół Szkół Nr 3 

87 510 zł 

87 510 zł 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

56 010 zł 

56 010 zł 

 

 

 

 

 

801 

80101 

Szkoła Podstawowa Nr 9 

80 010 zł 

80 010 zł 

 

 

 

 

 

801 

80104 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

11 010 zł 

11 010 zł 

 

 

 

 

 

801 

80110 

Gimnazjum Nr 1 

22 165 zł 

22 165 zł 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ó Ł E M 

317 920 zł 

317 920 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2011 10:18