Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/X/115/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

UchwałaNr VIk/X/115/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

387 029 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatkibudżetu Gminy

o kwotę

387 029 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

 

§ 2. 

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: 

 

 

 

1. Dochody budżetowe 

w tym: 

- dochody bieżące 

- dochody majątkowe 

129 046 442 zł 

 

114 942 985 zł 

14 103 457 zł 

2. Wydatki budżetowe 

w tym: 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

153 476 374 zł 

 

112 740 471 zł 

40 735 903 zł 

3. Deficyt budżetu 

4. Przychody budżetowe 

24 429 932 zł 

26 080 596 zł 

w tym : 

 

- kredyt bankowy krajowy 

- wolne środki 

11 500 000 zł 

14 580 596 zł 

5. Rozchody budżetowe 

1 650 664 zł 

z przeznaczeniem na : 

 

- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

1 650 664 zł 

 

 

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do UchwałyNr VIk/X/115/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2011 r.

DOCHODY 

 


Zwiększa się dochody budżetu miasta 

o kwotę 519 925 zł  

 

Dział 

§ 

Wyszczególnienie 

Kwota 

020 

 

Leśnictwo 

40 000 zł 

 

 

1/ Dochody majątkowe 

40 000 zł 

 

0870 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

40 000 zł 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

86 177 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

26 177 zł 

 

0690 

- wpływy z różnych opłat 

12 000 zł 

 

0750 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

3 700 zł 

 

0920 

- pozostałe odsetki 

8 000 zł 

 

0970 

- wpływy z różnych dochodów 

2 477 zł 

 

 

2/ Dochody majątkowe 

60 000 zł 

 

0760 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 

60 000 zł 

756 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

179 515 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

179 515 zł 

 

0360 

- podatek od spadków i darowizn 

120 000 zł 

 

0910 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

52 000 zł 

 

2680 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 

7 515 zł 

758 

 

Różne rozliczenia 

163 620 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

163 620 zł 

 

0920 

- pozostałe odsetki 

59 480 zł 

 

2920 

-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

104 140 zł 

801 

 

Oświata i wychowanie 

41 541 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

41 541 zł 

 

0580 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

26 981 zł 

 

0970 

- wpływy z różnych dochodów 

10 500 zł 

 

2030 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

860 zł 

 

2310 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

3 200 zł 

852 

 

Pomoc społeczna 

5 193 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

5 193 zł 

 

0830 

Wpływy z usług 

5 193 zł 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

3 879 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

3 879 zł 

 

0970 

- wpływy z różnych dochodów 

3 879 zł 

 

Zmniejsza się dochody budżetu miasta 

o kwotę 132 896 zł 

 

Dział 

§ 

Wyszczególnienie 

Kwota 

600 

 

Transport i łączność 

55 817 zł 

 

 

1/ Dochody majątkowe 

55 817 zł 

 

6207 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w ramach budżetu środków europejskich 

55 817 zł 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

55 817 zł 

756 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

75 000 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

75 000 zł 

 

0500 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

75 000 zł 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

2 079 zł 

 

 

1/ Dochody bieżące 

2 079 zł 

 

0690 

- wpływy z różnych opłat 

2 079 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do UchwałyNr VIk/X/115/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2011 r.

WYDATKI 

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta 

o kwotę 1 026 980 zł 

 

Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie 

kwota 

600 

 

Transport i łączność 

209 000 zł 

 

60016 

Drogi publiczne gminne 

209 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

209 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

209 000 zł 

630 

 

Turystyka 

300 000 zł 

 

63095 

Pozostała działalność 

300 000 zł 

 

 

1/ Wydatki majątkowe 

300 000 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych 

300 000 zł 

 

 

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

300 000 zł 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

40 000 zł 

 

70004 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

40 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

40 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

40 000 zł 

750 

 

Administracja publiczna 

20 000 zł 

 

75023 

Urzędy gmin 

20 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

20 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

20 000 zł 

754 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

10 000 zł 

 

75404 

Komendy wojewódzkie Policji 

10 000 zł 

 

 

1/ Wydatki majątkowe 

10 000 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

10 000 zł 

801 

 

Oświata i wychowanie 

105 000 zł 

 

80101 

Szkoły podstawowe 

94 140 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

94 140 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

94 140 zł 

 

80110 

Gimnazja 

10 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

10 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

10 000 zł 

 

80195 

Pozostała działalność 

860 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

860 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

860 zł 

852 

 

Pomoc społeczna 

322 980 zł 

 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

26 100 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

26 100 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

26 100 zł 

 

85216 

Zasiłki stałe 

296 880 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

296 880 zł 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

296 880 zł 

921 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

20 000 zł 

 

92195 

Pozostała działalność 

20 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

20 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

15 500 zł 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4 500 zł 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta 

o kwotę 639 951 zł 

 

600 

 

Transport i łączność 

114 621 zł 

 

60016 

Drogi publiczne gminne 

114 621 zł 

 

 

1/ Wydatki majątkowe 

114 621 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

19 000 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych 

95 621 zł 

 

 

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

95 621 zł 

630 

 

Turystyka 

10 330 zł 

 

63095 

Pozostała działalność 

10 330 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

10 330 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

10 330 zł 

700 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

300 000 zł 

 

70004 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

300 000 zł 

 

 

1/ Wydatki majątkowe 

300 000 zł 

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 

300 000 zł 

710 

 

Działalność usługowa 

15 000 zł 

 

71004 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

15 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

15 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

15 000 zł 

754 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

20 000 zł 

 

75416 

Straż gminna 

20 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

20 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

20 000 zł 

756 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

20 000 zł 

 

75647 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

20 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

20 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

20 000 zł 

757 

 

Obsługa długu publicznego 

30 000 zł 

 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

30 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

30 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

30 000 zł 

900 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

100 000 zł 

 

90015 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

100 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

100 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

100 000 zł 

921 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

10 000 zł 

 

92120 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

10 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

10 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

10 000 zł 

926 

 

Kultura fizyczna 

20 000 zł 

 

92695 

Pozostała działalność 

20 000 zł 

 

 

1/ Wydatki bieżące 

20 000 zł 

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 

20 000 zł 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 03-10-2011 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2011 13:46