Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/108/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie

Uchwała Nr VIk/VIII/108/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie 

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się Statut samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1. Uchwała Nr IVk/XV/184/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2003 roku o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie. 

2. Uchwała Nr IVk/XL/473/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2006 roku o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie. 

3. Uchwała Nr VIk/VI/75/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 roku o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/VIII/108/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE 

Rozdział 1
Nazwa, status, teren działania i siedziba 

§ 1. Wejherowskie Centrum Kultury, zwane dalej WCK, działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej ustawą. 

§ 2. Podmiotem prowadzącym i nadzorującym WCK - jako samorządową instytucję kultury - jest Gmina Miasta Wejherowa, zwana dalej "Organizatorem", działająca poprzez swoje statutowe organy. 

§ 3. WCK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. 

§ 4. WCK posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej działalności kulturalnej koncentruje na terenie miasta Wejherowa. 

§ 5. Siedziba WCK znajduje się w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 255. 

Rozdział 2
Zakres działania WCK. Zasady współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym 

§ 6. 1. WCK - jako samorządowa instytucja kultury - prowadzi działalność kulturalną w formie centrum kultury. Prowadzenie tej działalności jest jego podstawowym celem statutowym. 

2. Organizację wewnętrzną WCK określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora WCK, po zasięgnięciu opinii wymaganych ustawą. 

3. System kontroli zarządczej WCK określa Regulamin nadawany przez Dyrektora WCK. 

§ 7. Działalność statutowa WCK polega na wykonywaniu zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Wejherowa, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność ta nie jest nastawiona na maksymalizację zysku i nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. 

§ 8. 1. WCK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, poprzez realizację w szczególności takich podstawowych celów statutowych jak: 

a) animacja i edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę, 

b) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, 

c) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, społeczno-kulturalnego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

d) tworzenie warunków do kultywowania folkloru kaszubskiego, 

e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 

2. Podstawowym celem statutowym jest również wspieranie społecznego ruchu kulturalnego - w szczególności służącego podtrzymywaniu kaszubskiej tożsamości kulturowej, a także innych podmiotów animacji społeczno-kulturalnej - w zakresie ustalanym corocznie w programie działalności WCK. Projekt Programu działania WCK na kolejny rok kalendarzowy wymaga zaopiniowania przez Komisję Oświaty i Kultury Rady Miasta Wejherowa, a następnie zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta. 

3. W okresie pierwszego kwartału każdego roku Dyrektor przedstawia Radzie Miasta informację z działalności placówki w minionym roku oraz przedstawia Radzie podstawowe założenia programowe na rok bieżący. 

4. WCK udostępnia posiadane pomieszczenia lub sprzęt - w miarę swoich możliwości - podmiotom, o których mowa w ust. 2, na warunkach ustalonych przez strony z zastrzeżeniem § 17 Statutu. 

5. Dodatkowo WCK realizuje zadania z zakresu sportu i promocji turystycznej miasta Wejherowa. 

Rozdział 3
Organ zarządzający WCK, sposób jego powoływania oraz zasady wynagradzania 

§ 9. Organem zarządzającym WCK jest Dyrektor. 

§ 10. 1. Dyrektora WCK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wejherowa, działający w imieniu Organizatora zgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami niniejszego Statutu i Statutu Miasta Wejherowa. 

2. Wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora WCK może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta. 

3. Jeżeli powołanie Dyrektora WCK jest poprzedzone konkursem, regulamin tego konkursu ustala Prezydent Miasta Wejherowa. 

§ 11. 1. Warunki pracy i wynagradzania Dyrektora WCK ustala Prezydent Miasta Wejherowa. 

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora WCK wykonuje Prezydent Miasta Wejherowa. 

3. Dyrektor WCK powołuje i odwołuje zastępcę Dyrektora po uprzednim uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Wejherowa. Powołanie następuje na podstawie przeprowadzonego konkursu. 

Rozdział 4
Organy doradcze 

§ 12. Funkcje doradcze i opiniodawcze wobec Dyrektora WCK pełni Komisja Oświaty i Kultury Rady Miasta Wejherowa. 

§ 13. Do podstawowych zadań Komisji Oświaty i Kultury w zakresie sprawowanej funkcji doradczo-opiniodawczej względem Dyrektora WCK należy: 

a) opiniowanie projektu Programu działania WCK na kolejny rok kalendarzowy z prawem stawiania wniosków, 

b) obserwacja uczestnictwa różnych środowisk mieszkańców w życiu kulturalnym Miasta, a zwłaszcza korzystania przez nie z działalności WCK - z prawem stawiania wniosków i opinii, 

c) ocena wykonania Programu działania WCK w minionym roku kalendarzowym. Ocenę tę Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przedstawia Radzie Miasta po informacji Dyrektora WCK, o jakiej mowa w § 8 ust. 3 Statutu. 

§ 14. Dyrektor WCK uczestniczy w pracach Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta dotyczących działalności Centrum wyłącznie z głosem doradczym. 

Rozdział 5
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 15. 1. Rada Miasta Wejherowa - reprezentująca Organizatora - zapewnia co roku w budżecie Miasta dotację niezbędną do realizacji podstawowych celów statutowych WCK, których koszty - w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne i inne wydatki z tytułu zatrudniania pracowników - obciążają koszty działalności podstawowej. 

2. Wysokość dotacji na wykonanie przez WCK zleconych przez Gminę zadań ustalona jest w budżecie Gminy. 

3. WCK - jako samorządowa instytucja kultury - realizuje uzgodniony corocznie z Prezydentem Miasta Wejherowa roczny finansowy plan działaności prowadząc samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków - w tym przekazanych przez Organizatora, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

4. Środki, w tym finansowe, przekazane przez Organizatora służą realizacji podstawowych celów statutowych. 

5. Podstawą gospodarki finansowej WCK jest roczny finansowy plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora WCK, kumulujący środki finansowe. 

§ 16. 1. Środki, o których mowa w § 15 zwiększa się o pozyskane przez Organizatora dotacje na realizację zadań podstawowych, ujętych w programie działania WCK. 

2. Poza źródłami określonymi w § 15 WCK może także pozyskiwać inne przychody - m. in. jako wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, spadki i zapisy). 

§ 17. Wysokość cen i opłat za korzystanie z usług kulturalnych WCK oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń WCK ustala Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora WCK. 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe 

§ 18. Zmian niniejszego Statutu może dokonać Rada Miasta Wejherowa w drodze uchwały, w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2011 13:39