Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/105/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010?

Uchwała Nr VIk/VIII/105/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala , co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010” stanowiące załącznik Nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/VIII/105/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz uchwalonym przez Radę Miasta „Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010” ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku realizowano zadania zawarte w w/w Programie. W 2010 roku zaplanowano dochód na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40.000,00 zł. Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku wydatkowano kwotę 22.600,00 zł co stanowi 56,50 % planu. Do realizacji w 2010 r. przyjęto następujące zadania. 

W zakresie profilaktyki I - rzędowej (tzn. działań skierowanych do młodzieży miasta Wejherowa jako grupy najbardziej zagrożonej uzależnieniami, polegających na promocji zdrowego trybu życia i wzmocnieniu czynników chroniących dzieci i młodzież przed nałogami): 

1) warsztaty profilaktyczne dla młodzieży miasta Wejherowa, 

2) działalność informacyjno – edukacyjna. 

W zakresie profilaktyki II i III - rzędowej (tzn. działań skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami oraz osób uzależnionych od narkotyków i osób w trakcie terapii): 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, 

2) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Profilaktyka I - rzędowa. 

Ad.1 Wobec istniejących zagrożeń dotyczących uzależnienia od narkotyków w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 główną uwagę skupiono na ochronie dzieci i młodzieży przed tym zagrożeniem. Powyższy cel starano się osiągnąć poprzez realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

W 2010 roku na podstawie zawartej umowy Gmina przekazała środki finansowe Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania i zwalczania narkomanii pn. „Program edukacyjno – konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii” obejmującego realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży miasta Wejherowa. Zrealizowano łącznie 198 godzin warsztatów dla 55 klas. Program objął 1375 uczniów z wejherowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy na temat nałogowych schematów funkcjonowania człowieka, zagrożeń z tym związanych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dodatkową formą zajęć realizowaną na terenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była praca z grupą młodzieży zakończona realizacją Happeningu Profilaktycznego Noc Pasji – 25 godzin. 

Ad.2 W ramach działalności informacyjno – edukacyjnej sfinansowano zakup materiałów o charakterze dydaktyczno – profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnienia od narkotyków, które zostały przekazane bibliotekom szkolnym. 

W zakresie profilaktyki II i III stopnia podjęto działania zmierzające do zwiększenia dostępności usług konsultacyjnych i terapeutycznych dla osób eksperymentujących z narkotykami, uzależnionych od narkotyków, współuzależnionych i ich rodzin. 

Gmina Miasta Wejherowa aktywnie wspierała działania organizacji pozarządowych realizujące zadania publiczne z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach powyższych działań został ogłoszony konkurs ofert – projektów na realizację zadań z zakresu „Profilaktyki uzależnienia od narkotyków”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina– Zdrowa Gmina” otrzymało dotację na realizację zadania publicznego p.n. „Profilaktyka uzależnienia od narkotyków”. Ponadto część środków finansowych przeznaczonych na realizację „Programu edukacyjno – konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii” przeznaczono również na realizację zadań profilaktyki II i III – rzędowej. 

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki II i III – rzędowej odbywała się w formie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów, osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin z terenu miasta Wejherowa. Punkt Konsultacyjny został utworzony na terenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku. Celem działania Punktu Konsultacyjnego jest: 

- edukacja na temat uzależnień, 

- diagnoza i konsultacje indywidualne, 

- pomoc w znalezieniu ośrodka lub oddziału detoksykacyjnego, 

- wsparcie psychologiczne i motywowanie do leczenia, 

- informowanie o grupach wsparcia dla rodzin, 

- konsultacje indywidualne dla rodzin, 

- edukacja na temat współuzależnienia. 

Punkt dysponuje materiałami opracowanymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowanymi własnym kosztem ulotkami z informacjami ważnymi dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. W praktyce zgłaszane problemy najczęściej dotyczyły: rozmów z rodzicami zaniepokojonymi zachowaniem dzieci, diagnozy uzależnienia, pracy indywidualnej z młodzieżą w sposób ryzykowny kontaktującej się ze środkami psychoaktywnymi, pomocy w ustaleniu strategii w motywowaniu dziecka (partnera) do podjęcia leczenia, wspierania w rozwiązywaniu kryzysów zaistniałych w rodzinach. Ogółem w 2010 roku Punkt Konsultacyjny funkcjonował w wymiarze 277 godzin. Prowadzono 22 osoby uzależnione od narkotyków i ryzykownie eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi oraz 12 osób z problemem współuzależnienia (łącznie 120 porad i sesji terapeutycznych). 

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. 

1) § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł 

- „Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zdrowa Rodzina Zdrowa Gmina”. 

2) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł 

- zakup materiałów o charakterze dydaktyczno – profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnienia od narkotyków, które zostały przekazane bibliotekom szkolnym. 

3) § 4300 zakup usług pozostałych - 12.000,00 zł 

- realizacja przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadania – „Programu edukacyjno – konsultacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii”. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2011 13:22