Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/104/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku"

Uchwała Nr VIk/VIII/104/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku” oraz „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku” stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku” stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/VIII/104/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku. 

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 29 posiedzeń w tym: 

- posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa - 25, 

- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pełnym składzie - 4. 

W 2010 roku w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działały dwa Zespoły: 

- Zespół ds. Lecznictwa – rozpatrzył ogółem 106 spraw, 

- Zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, który wydał 111 postanowień. 

W 2010 roku do Zespołu ds. Lecznictwa wpłynęło 106 zgłoszeń o pomoc w motywowaniu do podjęcia leczenia lub o przymusowe leczenie sądowe. Zespół ds. Lecznictwa zajmował się zgłoszeniami dotyczącymi leczenia osób nadużywających alkoholu. 

Osobami zgłaszającymi byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Policja, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, sąsiedzi, wspólnoty mieszkaniowe. 

Na posiedzenie Zespołu do Spraw Lecznictwa wezwano 193 osoby, stawiło się 80 osób, zaproszono 9 członków rodzin z czego zgłosiło się 7 osób. 

Zespół ds. Lecznictwa postanowił skierować do Sądu Rejonowego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich 51 spraw z wnioskiem o przymusowe leczenie. Jedną sprawę skierowano do Sądu Rejonowego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich z wnioskiem o wgląd w sytuację dzieci. 

Zespół ds. Lecznictwa postanowił skierować 42 sprawy do biegłych w celu wydania opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania do biegłych zgłosiło się 10 osób. 

Zespół do Spraw Lecznictwa postanowił zawiesić 7 spraw: 

- 1 sprawę w związku z przebywaniem zgłoszonego poza granicami Polski, 

- 2 sprawy w związku z osadzeniem zgłoszonych w Areszcie Śledczym lub Zakładzie Karnym, 

- 1 sprawę osoby, która wyprowadziła się z miejsca zamieszkania a nie ma możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu, 

- 1 sprawę wycofaną przez osobę zgłaszającą, 

- 2 sprawy w związku ze zgonem osób zgłoszonych. 

W 2010 roku zlecono dwóm pracownikom socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przeprowadzenie 100 wywiadów środowiskowych. 

Zespół ds. Lecznictwa wystąpił również do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz do Straży Miejskiej o sporządzenie notatek służbowych dotyczących podejmowanych interwencji wobec osób zgłoszonych na Komisję. 

Ponadto w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który mieści się w Wejherowie przy ul. Wałowej 5a, Sekretarz Zespołu ds. Lecznictwa udzielił 199 porad dotyczących procedur przymusowego leczenia, oferty programowej Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie oraz oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych lub eksperymentujących z narkotykami oraz dla członków ich rodzin. Ponadto zostały przeprowadzone dwie interwencje, które polegały na zorganizowaniu wyjazdu dwóch osób na odtrucie i leczenie do szpitala w Starogardzie Gdańskim (pomoc przy załatwianiu odpowiednich skierowań, znalezienie miejsca w szpitalu, pomoc przy innych formalnościach). 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/VIII/104/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz uchwalonym przez Radę Miasta „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok”, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku zrealizowano zadania zawarte w w/w Programie. W 2010 roku uzyskano dochód w wysokości 1 110.572,00 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100). Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok zaplanowano kwotę 1 070 572,00 zł a wydatkowano kwotę 906.079,23 zł co stanowi 84,64 % planu. 

Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku były: 

1) promocja zdrowego trybu życia i wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych, 

2) pomoc w zakresie przeciwdziałania narastającym problemom związanym z przemocą w szkole i rodzinie poprzez rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami, 

3) wspomaganie organizacji świadczących usługi w zakresie pomocy, terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, 

4) zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie sprzedaży alkoholu, 

5) tworzenie lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem uzależnień. 

Ad. 1 Wobec istniejących zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 główną uwagę skupiono na ochronie dzieci i młodzieży przed tymi zagrożeniami. Ochrona powyższa polegała przede wszystkim na profilaktyce I - rzędowej (tzn. działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży jako grupy najbardziej zagrożonej uzależnieniami, polegających na promocji zdrowego trybu życia i wzmocnieniu czynników chroniących dzieci i młodzież przed nałogami) poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży i wskazaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Powyższy cel realizowany był poprzez: 

a) Zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym realizowane w szkołach oraz na obiektach sportowych, świetlice środowiskowe i opiekuńczo-wychowawcze. 

W 2010 roku na podstawie Porozumienia zawartego z Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych, dotyczącego wydatkowania środków i realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowano zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym we wszystkich szkołach samorządowych miasta Wejherowa oraz opłacono wejścia dzieci i młodzieży na krytą pływalnię. Ponadto zrealizowano 155 godzin zajęć pozalekcyjnych na kortach tenisowych, w których udział wzięło 40 uczniów wejherowskich szkół samorządowych. Klub Sportowy „Tytani” zrealizował zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wejherowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych w piłce ręcznej a Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne zrealizowało zajęcia sportowo – reakreacyjne w dyscyplinie tańca. 

Opłacono koszt prowadzenia 2 świetlic środowiskowych w Zespole Szkół Nr 1 oraz 1 świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Opieką zostały objęte dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich oraz z problemami w nauce. 

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i stanowiły dodatkową ofertę edukacyjną oraz ciekawą propozycję spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach w świetlicach otrzymali promocję do następnych klas. Mieli też możliwość zjedzenia posiłku. Zajęcia w świetlicach prowadzone były przez doświadczonych pedagogów, którzy realizowali program profilaktyczno - dydaktyczny. 

Na podstawie Porozumienia zawartego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku, dofinansowano funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z siedzibą w budynku parafii p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie. Do wyżej wymienionej świetlicy kierowane są dzieci w wieku 3-5 lat na podstawie kontraktu socjalnego zawieranego z pracownikiem socjalnym. W trakcie pobytu w świetlicy, rodzice podejmują działania aktywizujące mające na celu poprawę sytuacji rodziny i jej usamodzielnienie. Do świetlicy uczęszczało w 2010 roku 63 dzieci. Opieką nad dziećmi zajmowali się wykwalifikowani pedagodzy. 

Na podstawie umowy dotacyjnej Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim prowadziło świetlicę opiekuńczą dla dzieci. Ze świetlicy korzystało dziennie 30 dzieci. 

b) Akcja Lato 2010. Niezmiernie istotnym zadaniem w zakresie profilaktyki jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. W 2010 roku w ramach „Akcji Lato 2010” zorganizowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Wejherowa p.n. „Wakacje bez uzależnień” w formie półkolonii, obozów, biwaków oraz zawodów sportowych. Organizatorami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, podczas którego zostały przeprowadzone programy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, były podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Wejherowa: 

- Zgromadzenie Sióstr Albertynek – półkolonie, wycieczka do Częstochowy – 30 uczestników, 

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – „Harcerska Akcja Lato 2010” - 75 uczestników, 

- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. św. Leona - półkolonie – 60 uczestników, 

- Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – zawody sportowe – 200 uczestników, 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - półkolonie - 130 uczestników, 

- UKS „Ósemka” – obóz sportowy – 42 uczestników. 

Ogółem z Akcji Lato skorzystało 537 uczestników. 

c) Programy profilaktyczno – terapeutyczne realizowane w szkołach. W 2010 roku Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zlecenie Gminy Miasta Wejherowa zrealizował w szkołach samorządowych miasta Wejherowa dwa programy profilaktyczno - terapeutyczne pt.: 

- Profilaktyka w szkołach – program dla młodzieży miasta Wejherowa” – 223 godziny zajęć, 

- „Program edukacyjno - terapeutyczny” - 228 godzin zajęć. 

Powyższe programy mieściły się w ramach tzw. profilaktyki I - rzędowej, której celem jest zmniejszenie ryzykownych zachowań. Były tym samym adresowane do wszystkich dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mających wpływ na ich zachowania oraz profilaktyki II - rzędowej kierowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia zachowań ryzykownych. 

Programy profilaktyczno - terapeutyczne w szkołach przeprowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem. W ramach wyżej wymienionych programów odbywały się zajęcia warsztatowe w klasach i spotkania indywidualne prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyboru określonych form pracy dokonywali pedagodzy szkolni zgodnie z przedstawioną ofertą. Miało to na celu uwzględnianie specyficznych problemów i potrzeb szkół. 

Program „Profilaktyka w szkołach – program dla młodzieży miasta Wejherowa” skierowany do dzieci i młodzieży miasta Wejherowa miał na celu: 

- zwiększenie wiedzy na temat nałogów, 

- zwiększenie umiejętności psychologicznych dzieci i młodzieży związanych z funkcjonowaniem w grupie, 

- ograniczenia powstania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. 

Wyżej wymieniony program miał formę dyżurów pełnionych przez psychologa terapeutę w danej szkole. W ramach godzin dyżuru psychologa terapeuty w szkole odbywały się zajęcia warsztatowe w klasach. 

Najczęściej wybierane formy zajęć warsztatowych miały na celu zwiększenie umiejętności psychologicznych dzieci i młodzieży związanych z funkcjonowaniem w grupie. Realizowane tematy zajęć warsztatowych to: 

- Przyjaźń i okazywanie uczuć - 16 godzin 

- Jestem członkiem grupy rówieśniczej - 20 godzin 

- Radzenie sobie z agresją - 8 godzin 

- Asertywność - 16 godzin 

- Uzależnienia - TV, internet, komputer - 24 godziny 

- Empatia - 8 godzin 

- W drodze do dojrzałości - 28 godzin 

- Trening umiejętności społecznych - 24 godziny 

- Poznaję siebie - 40 godzin 

- Warsztaty inetrwencyjne - 8 godzin 

- Wartości - 16 godzin. 

Dodatkowo na terenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywały się spotkania Grupy Liderów Młodzieżowych w łącznym wymiarze 15 godzin. Łączna liczba godzin przeznaczonych w tej części programu na bezpośrednią pracę z młodzieżą wynosi 223. 

„Program edukacyjno - terapeutyczny” był skierowany do nauczycieli, pedagogów i rodziców. Miał na celu zwiększenie skuteczności oddziaływań realizowanych zadań bezpośrednio z zespołem klasowym. Wyboru form pracy na bieżący rok szkolny dokonano w oparciu o doświadczenia w realizacji zadania z lat ubiegłych proponując nowe formy realizacji. Pedagodzy szkolni dokonywali wyboru zajęć z prezentowanej oferty dostosowując je do potrzeb swojej placówki. 

W ramach programu przeprowadzono następujące formy działań; 

- Wykłady dla nauczycieli „Jak rozmawiać z dzieckiem, które sięgnęło po alkohol” (1 godzina). 

- Wykłady dla rodziców: „Kryzys w rozwoju dziecka”, "Dopalacze - co to znaczy dla naszych dzieci", "Jak poznać czy dziecko sięga po narkotyki" (7godzin). 

- Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Kocham moje dziecko i rozumiem” (82 godziny). 

- Terapia indywidualna i rodzinna (w sprawach problemów wychowawczych oraz przemocy realizowana w ramach profilaktyki II- rzędowej – 138 godzin). 

Łączna liczba godzin zrealizowanych w tej części programu wynosi 228. W ramach obu programów zrealizowano łącznie 451 godzin. 

Programy realizowane w szkołach samorządowych spotkały się z dużym zainteresowaniem. 

d) W ramach działań promujących zdrowy tryb życia oraz zapobiegających patologiom wśród młodzieży szkolnej Gmina Miasta Wejherowa przystąpiła do Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł", w ramach której zakupiono pakiet materiałów profilaktyczno - edukacyjnych, które zostały przekazane do wszystkich szkół samorządowych Wejherowa. Sfinansowano wystawienie 13 spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z wejherowskich szkół gimnazjalnych i podstawowych, zakupiono materiały o charakterze dydaktycznym pt. „Vademecum Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, zakupiono materiały o charakterze dydaktycznym w ramach projektu wakacyjnego organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną pn. „Wakacje bez przemocy i używek”. 

e) Zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, dokonano zakupu pomocy naukowych, materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (np. piłki na zajęcia wychowania fizycznego, radiomagnetofon, oświetlenie sceniczne na potrzeby kółka teatralnego itd.) a także artykułów spożywczych (suchy prowiant) dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oraz świetlicy prowadzonej przez MOPS. 

Ad. 2 W ramach rozwoju profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami oraz pomocy w zakresie przeciwdziałania narastającym problemom związanym z przemocą w szkole i rodzinie terapeuci z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielali na terenie Ośrodka pomocy w zakresie terapii indywidualnej i rodzinnej dotyczącej problemów wychowawczych oraz przemocy w liczbie 138 godzin. 

Wyżej wymienione formy działalności odbywały się w ramach programów wymienionych w punkcie Ad. 1 c. 

W ramach organizacji profesjonalnych form pomocy dzieciom mającym trudności w nauce Stowarzyszenie Trampolina realizowało zadanie pn. „Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce”. 

Ponadto zorganizowano szkolenie dla 20 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązania” z zakresu pomocy rodzinom objętym problemem alkoholizmu lub innych patologii społecznych oraz szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Żyć i przetrwać w rodzinie alkoholowej”. 

Ad. 3 W zakresie zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracowała z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspierając i propagując jego działalność. 

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”, jako podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego p.n. „Zapewnienie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia na terenie Miasta Wejherowa w roku 2010” obejmującego realizację - przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnozy i terapii dotyczących uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla mieszkańców miasta Wejherowa. 

Ogółem w 2010 roku w Ośrodku zarejestrowano 482 pacjentów uzależnionych (w tym 66 osób sądownie zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego) oraz 341 członków rodzin osób uzależnionych tzn. osób współuzależnionych i osób z syndromem DDA, w tym 235 osób z problemem przemocy domowej. Wśród powyższej liczby 9 osób to młodzież z rodzin alkoholowych, w tym 2 osoby to tzw. młodzi pijący – osoby niepełnoletnie w sposób ryzykowny eksperymentujący z alkoholem. Udzielono łącznie 11.831 świadczeń zdrowotnych w formie spotkania indywidualnego z terapeutą lub udziału w grupowej sesji terapeutycznej. 

Ponadto Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej świadczyło pomoc osobom uzależnionym poprzez realizację zadania pn. „Udzielanie pomocy przez Telefon Zaufania - Anonimowy Przyjaciel - i Internet”. 

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy Miasta Wejherowa działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2010 roku Komisja liczyła 12 członków. W ramach Komisji działa Zespół ds. Spraw Lecznictwa oraz Zespół ds. opiniowania wniosków na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zespół ds. Lecznictwa, który liczy 5 osób, zajmuje się osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, które zgłoszone są do leczenia. Rozpatruje wnioski, przeprowadza rozmowy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi motywując do podjęcia leczenia dobrowolnego oraz w uzasadnionych przypadkach kieruje sprawy do sądu. 

Pomocą osobom dotkniętym problemem alkoholowym i ich rodzinom zajmował się również Punkt Konsultacyjny mieszczący się w Wejherowie przy ul. Wałowej 5a prowadzony przez Sekretarza Zespołu ds. Lecznictwa. Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest udzielanie informacji i kierowanie osób z problemem alkoholowym do profesjonalnych placówek zajmujących się terapią osób uzależnionych i współuzależnionych. Osoby uzależnione bądź współuzależnione kierowane są do Zespołu ds. Lecznictwa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który zleca przeprowadzenie wywiadów środowiskowych a w przypadkach koniecznych przeprowadzenie badania i wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych przez biegłych lekarza psychiatrę oraz psychologa sądowego. W ramach procedury poddania osoby uzależnionej obowiązkowemu leczeniu odwykowemu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniosła koszty postępowania sądowego (51 spraw). 

W ciągu roku Punkt Konsultacyjny ściśle współpracował z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie udzielania informacji i motywowania osób zainteresowanych podjęciem leczenia. 

W składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są między innymi: psycholog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, kurator sądowy, policjant, dyrektor MOPS-u, Dyrektor MZOPO. 

Ad. 4 Cel - zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie sprzedaży alkoholu realizowany był w głównej mierze przez Zespół ds. opiniowania wniosków na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Zespołu przeprowadzali wizje lokalne w punktach sprzedaży napojów alkoholowych i opiniowali wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zespół ds. opiniowania wniosków na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydał 112 postanowień opiniujących wnioski na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (78 - handel detaliczny, 33 – gastronomia, 1 postanowienie negatywne). 

W ramach Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zakupiono materiały szkoleniowe dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

Ad. 5 W ramach tworzenia lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem uzależnień Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską, pedagogami szkolnymi, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi organizacjami zajmującymi się pomocą dzieciom i młodzieży. W celu przygotowania wieloletniej strategii rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami zostały przeprowadzone badania sondażowe wśród dzieci i młodzieży szkół Miasta Wejherowa w zakresie kontaktu z alkoholem, nikotyną i środkami psychoaktywnymi na podstawie których został opracowany raport opisowy. 
 

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. 

1) § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 132.600,00 zł w tym: 

Akcja Lato 2010, dotacje na realizację zdań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym. 

2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 202,64 zł 

Wypłata wynagrodzeń dla dwóch pedagogów pracujących w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez MOPS. 

3) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 37 226,01 zł 

Pochodne od umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz pochodne od wynagrodzeń pedagogów pracujących w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez MOPS. 

4) § 4120 składki na Fundusz Pracy - 5 312,45 zł 

Pochodne od umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. 

5) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 276 673,50 zł 

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu ds. Lecznictwa, wynagrodzenie Sekretarza Zespołu ds. Lecznictwa za posiedzenia w Punkcie Konsultacyjnym, 

- umowy zlecenia na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb Zespołu ds. Lecznictwa, 

- umowy o dzieło na przeprowadzanie badań psychologicznych i psychiatrycznych dla potrzeb Zespołu ds. Lecznictwa, 

- wynagrodzenia nauczycieli i pedagogów prowadzących zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w szkołach miasta Wejherowa na podstawie Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, 

6) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 92 225,90 zł w tym: 

- materiały profilaktyczne Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

- materiały biurowe dla szkół przeznaczone do realizacji zajęc pozalekcyjnych z programem profilaktycznym, 

- materiały profilaktyczne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

- materiały dydaktyczne dla dzieci uczęszczających do świetlicy prowadzonej przez MOPS, 

- artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oraz materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych w szkołach. 

7) § 4220 zakup środków żywności - 4 499,98 zł 

Zakup posiłków (drugie śniadanie) dla dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez MOPS. 

8) § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 20 506,18 zł 

Pomoce naukowe i dydaktyczne zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. 

9) § 4260 zakup energii elektrycznej - 17 311,68 zł w tym: 

- opłaty za media w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- opłaty za energię zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. 

10) § 4300 zakup usług pozostałych - 128 243,32 zł w tym: 

- zakup biletów na krytą pływalnię dla dzieci i młodzieży ze szkół miasta Wejherowa, 

- zajęcia pozalekcyjne na kortach tenisowych, 

- programy profilaktyczno - terapeutyczne realizowane w szkołach przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wywóz nieczystości), 

- badania sondażowe wśród młodzieży szkolnej w zakresie kontaktu z alkoholem, nikotyną i środkami psychoaktywnymi, 

- sportowe zajęcia pozalekcyjne w piłce ręcznej, 

- spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół wejherowskich, 

- szkolenia pracowników MOPS-u i członków MKRPA. 

11) § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 970,88 zł 

Koszt opłat telefonicznych w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

12) § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 132 973,56 zł 

Koszt wynajmu pomieszczenia na potrzeby Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszt wynajmu pomieszczenia dla potrzeb świetlicy opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez MOPS oraz koszt wynajmu pomieszczeń użytkowych dla potrzeb Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku na ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie. 

13) § 4410 Podróże służbowe krajowe - 13,00 zł 

Koszt przejazdu Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień na szkolenie. 

14) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 12 580,00 zł 

Opłaty sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

15) § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 250,00 zł 

Koszt udziału Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień w szkoleniu. 

16) § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3 011,67 zł 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. 

17) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 5 932,80 zł 

Zakup akcesoriów komputerowych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. 

18) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 13 545,66 zł 

Zakup sprzętu multimedialnego (projektor wraz z ekranem) dla potrzeb Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2011 13:19