Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/102/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIk/VIII/102/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa 

Na podstawie art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr Vk/XLIV/490/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa” uchwalonego uchwałą Nr Vk/XLVIII/516/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 roku, uchwala się zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa, stanowiącą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście – część północna, zatwierdzonego uchwałą Nr IIIk/X/124/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000 r. Nr 118, poz. 757), zmienionej uchwałą Nr IIIk/XXX/323/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 10, poz. 154), uchwałą Nr IIIk/XXX/324/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 10, poz. 155), uchwałą Nr Vk/XI/89/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. Nr 132, poz. 2372), uchwałą Nr Vk/XI/90/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. Nr 132, poz. 2373), uchwałą Nr Vk/XI/91/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r. Nr 132, poz. 2374), uchwałą Nr Vk/XIV/140/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2008 r. Nr 31, poz. 944), uchwałą Nr Vk/XXXVI/410/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 125, poz. 2426), zwaną dalej „planem”, obejmującą fragmenty obszaru ograniczonego od zachodu ulicą Sienkiewicza, od północy ulicami Św. Jana i Rzeźnicką, od wschodu ul. Judyckiego i od południa ciągiem ulicy 12 Marca, ul. Sobieskiego i Placu J. Wejhera, o łącznej powierzchni 2,79 ha, w granicach jak na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wyjaśnienie użytych pojęć: 

1) intensywność zabudowy określają, ustalone w kartach terenu: dopuszczalna wysokość zabudowy oraz dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowę; 

2) wysokość zabudowy: wysokość budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu uśrednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy względnie innego najwyższego punktu budynku lub wg ustaleń szczegółowych (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych); 

3) teren przeznaczony pod zabudowę: powierzchnia zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu istniejącego, 

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 

4) określone na rysunku planu linie zabudowy nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części podziemnych obiektów budowlanych; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami planu, 

b) obowiązująca linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i wyznaczająca przebieg lica budynku na odcinku minimum 60% długości lica budynku; 

5) ustalone w planie zasady podziału terenów nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz podziałów korygujących i porządkujących; 

6) stawka procentowa – podstawa do określenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na zasadach określonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) stan istniejący – stan na rok 2010; 

8) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej – tereny o funkcji mieszkaniowej, usługowej bądź mieszanej mieszkaniowo usługowej; 

9) publiczne przejścia piesze – istotne w układzie przestrzennym i funkcjonalnym śródmieścia, wyróżnione w planie ogólnodostępne przejścia piesze; 

10) karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi. 

§ 3. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 26 terenów o łącznej powierzchni 2,79 ha, oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do 26 i ich przeznaczenie – główną funkcję – oznaczone symbolem literowym: 

1) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna); 

2) ZP – tereny zieleni urządzonej; 

3) KX – tereny wydzielonych publicznych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, placów; 

4) KS – tereny obsługi transportu drogowego - parkingi; 

5) KDX – tereny publicznych ulic pieszo-jezdnych; 

6) KDD – tereny publicznych ulic dojazdowych; 

7) E – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2. Ustalenia szczegółowe planu zawierają poniższe karty terenu od nr 01 do nr 26. 

3. Karty terenu: 

 

KARTA TERENU NR 01 

 

1. NUMER TERENU: 01 

2. POWIERZCHNIA: 0,08 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU fragment terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim (pozostała część terenu poza granicami planu); do czasu realizacji zabudowy teren przeznacza się na parking naziemny do 25 miejsc postojowych. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Nowa zabudowa musi być zharmonizowana pod względem zasad podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami historycznej zabudowy miasta, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego. 

4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: jak na rysunku planu. 

5.2. Wysokość zabudowy: do 12 m. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: zwarta. 

5.6. Geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych - 20º – 35º, dla dachów mansardowych kąt nachylenia dolnej połaci nie większy niż 70º. 

5.7. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) dopuszcza się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających i inne podziały wg zasad określonych w karcie terenu; 

b) wymagane zorganizowane parkowanie w poziomie piwnic lub parteru; 

c) ustala się możliwość sytuowania zabudowy na granicy działki. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

6.1. Wielkość działki: nie ustala się. 

6.2. Szerokość frontu działek: 9,0 - 22,0 m. 

6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 01.MU położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957 (dawny numer rejestru 818); przedmiot ochrony stanowi historyczna struktura przestrzenna. 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) w warstwie zewnętrznej budynków obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (jak cegła ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, ołów itp.) oraz detali architektonicznych wywodzących się z form historycznych; 

b) obowiązuje wymóg sporządzania i uzgadniania z właściwym konserwatorem zabytków studiów krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekście krajobrazu otoczenia; 

c) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m², umieszczanych na budynkach; nie dopuszcza się mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania; 

b) dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic związanych z prowadzoną w budynkach działalnością o powierzchni powyżej 0,6 m², będących integralną częścią projektu elewacji. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulic 20.KDX (KDD) i 23.KDD. 

12.2. Parkingi: min. 1 miejsce postojowe (mp) na 1 mieszkanie, 2,5 mp na 100 m² pow. użytkowej usług w granicach działki, w przypadku niemożności wykonania powyższego ustalenia należy wykazać się prawem do użytkowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych poza posesją. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się budowę parkingu naziemnego do 25 miejsc postojowych do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 02 

 

1. NUMER TERENU: 02 

2. POWIERZCHNIA: 0,01 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Nowa zabudowa musi być zharmonizowana pod względem zasad podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami historycznej zabudowy miasta, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego. 

4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: jak na rysunku planu. 

5.2. Wysokość zabudowy: do 12 m. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: zwarta. 

5.6. Geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych - 20º – 35º, dla dachów mansardowych kąt nachylenia dolnej połaci nie większy niż 70º. 

5.7. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) ustala się możliwość sytuowania zabudowy na granicy działki. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

6.1. Wielkość działki: nie ustala się. 

6.2. Szerokość frontu działek: nie dotyczy. 

6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 02.MU położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957 (dawny numer rejestru 818); przedmiot ochrony stanowi historyczna struktura przestrzenna. 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) w warstwie zewnętrznej budynków obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (jak cegła ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, ołów itp.) oraz detali architektonicznych wywodzących się z form historycznych; 

b) obowiązuje wymóg sporządzenia i uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków studium krajobrazowo – architektonicznego, którego zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekście krajobrazu otoczenia; 

c) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m², umieszczanych na budynkach; nie dopuszcza się mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania; 

b) dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic związanych z prowadzoną w budynkach działalnością o powierzchni powyżej 0,6 m², będących integralną częścią projektu elewacji. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulic - Wałowej (18.KDX) i 20.KDX (KDD). 

12.2. Parkingi: min. 1 miejsce postojowe (mp) na 1 mieszkanie, 2,5 mp na 100 m² pow. użytkowej usług w granicach działki, w przypadku niemożności wykonania powyższego ustalenia należy wykazać się prawem do użytkowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych poza posesją. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 03 

 

1. NUMER TERENU: 03 

2. POWIERZCHNIA: 0,03 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim, fragment działki bez możliwości zabudowy. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie dotyczy. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie dotyczy. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie dotyczy. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie dotyczy. 

5.6. Geometria dachu: nie dotyczy. 

5.7. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

5.8. Ustalenia inne: nie ustala się. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

6.1. Wielkość działki: nie ustala się. 

6.2. Szerokość frontu działek: nie dotyczy. 

6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 03.MU położony jest w zasięgu strefy konserwacji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: nie dotyczy. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz umieszczania reklam i szyldów. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy Wałowej (18.KDX). 

12.2. Parkingi: nie ustala się. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej i powierzchniowo lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 04 

 

1. NUMER TERENU: 04 

2. POWIERZCHNIA: 0,02 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Nowa zabudowa musi być zharmonizowana pod względem zasad podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami historycznej zabudowy miasta, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego. 

4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: jak na rysunku planu. 

5.2. Wysokość zabudowy: do 12 m. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: zwarta. 

5.6. Geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych - 20º – 35º, dla dachów mansardowych kąt nachylenia dolnej połaci nie większy niż 70º. 

5.7. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) ustala się możliwość sytuowania zabudowy na granicy działki. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

6.1. Wielkość działki: nie ustala się. 

6.2. Szerokość frontu działek: nie dotyczy. 

6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 04.MU położony jest w zasięgu strefy konserwacji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818); przedmiot ochrony stanowi historyczna struktura przestrzenna. 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) w przypadku przebudowy budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej; 

b) w warstwie zewnętrznej budynków obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (jak cegła ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, ołów itp.) oraz detali architektonicznych wywodzących się z form historycznych; 

c) obowiązuje wymóg sporządzania i uzgadniania z właściwym konserwatorem zabytków studiów krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekście krajobrazu otoczenia; 

d) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m², umieszczanych na budynkach; nie dopuszcza się mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania; 

b) dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic związanych z prowadzoną w budynkach działalnością o powierzchni powyżej 0,6 m², będących integralną częścią projektu elewacji. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy Wałowej (18.KDX). 

12.2. Parkingi: min. 1 miejsce postojowe (mp) na 1 mieszkanie, 2,5 mp na 100 m² pow. użytkowej usług w granicach działki, w przypadku niemożności wykonania powyższego ustalenia należy wykazać się prawem do użytkowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych poza posesją. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 05 

 

1. NUMER TERENU: 05 

2. POWIERZCHNIA: 0,15 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim; wymagane usługi w parterach pierzei ul. Północnej (min. 50% powierzchni użytkowej kondygnacji przyziemia); do czasu realizacji zabudowy teren przeznacza się na parking naziemny do 60 miejsc postojowych z dopuszczeniem zieleni urządzonej, ławeczek, pergoli, lamp oświetleniowych, małej architektury. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Nowa zabudowa musi być zharmonizowana pod względem zasad podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami historycznej zabudowy miasta, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego. 

4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: jak na rysunku planu. 

5.2. Wysokość zabudowy: do 12 m. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: zwarta, szerokość podziałów elewacji ścian frontowych - 9,0 – 22,0 m. 

5.6. Geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych - 20º – 35º, dla dachów mansardowych kąt nachylenia dolnej połaci nie większy niż 70º. 

5.7. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) dopuszcza się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających i inne podziały wg zasad określonych w karcie terenu; 

b) wymagane publiczne przejście piesze szerokości min. 5 m w miejscu określonym na rysunku planu z dopuszczeniem pasażu handlowego; 

c) wymagany przejazd i przejście do działek o numerach 70/1 i 70/3 od projektowanej ulicy poza granicami planu (07.KD1/2) poprzez działkę nr 544/5; 

d) wymagane zorganizowane parkowanie w poziomie piwnic lub parteru; ustalenie nie dotyczy działek o numerach 68/1, 69/2, 70/3; dopuszcza się parkingi podziemne; 

e) ustala się możliwość sytuowania zabudowy na granicy działki. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

6.1. Wielkość działki: nie ustala się. 

6.2. Szerokość frontu działek: nie mniej niż 9,0 m. 

6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 05.MU położony jest w zasięgu stref konserwacji i restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818), granicę stref określono na rysunku planu; przedmiot ochrony stanowi historyczna struktura przestrzenna. 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) w warstwie zewnętrznej budynków obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (jak cegła ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, ołów itp.) oraz detali architektonicznych wywodzących się z form historycznych; 

b) obowiązuje wymóg sporządzania i uzgadniania z właściwym konserwatorem zabytków studiów krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekście krajobrazu otoczenia; 

c) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagane publiczne przejście piesze jak na rysunku planu. 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m², umieszczanych na budynkach; nie dopuszcza się mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania; 

b) dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic związanych z prowadzoną w budynkach działalnością o powierzchni powyżej 0,6 m², będących integralną częścią projektu elewacji. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: 

a) dla działki o numerze 544/5: od ulicy Dąbrowskiego (24.KDD) i od projektowanej ulicy poza granicami planu (07.KD1/2); 

b) dla działek o numerach 68/1 i 69/2: od ul. Wałowej (18.KDX); 

c) dla działek o numerach 70/1 i 70/3: od projektowanej ulicy poza granicami planu (07.KD1/2) poprzez działkę 544/5 lub od ulicy Północnej (19.KDX). 

12.2. Parkingi: min. 1 miejsce postojowe (mp) na 1 mieszkanie, min. 2,5 mp na 100 m² pow. użytkowej usług w granicach działki; w przypadku niemożności wykonania powyższego ustalenia należy wykazać się prawem do użytkowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych poza posesją lub zespołem posesji. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Do czasu zagospodarowania docelowego teren przeznacza się na parking naziemny do 60 miejsc postojowych z dopuszczeniem zieleni urządzonej, ławeczek, pergoli, lamp oświetleniowych, małej architektury. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 06 

 

1. NUMER TERENU: 06 

2. POWIERZCHNIA: 0,02 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim, zaplecze budynku bez możliwości zabudowy. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie dotyczy. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie dotyczy. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie dotyczy. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie dotyczy. 

5.6. Geometria dachu: nie dotyczy. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie dotyczy. 

5.8. Ustalenia inne: 

a)ustala sie mozliwość przejścia i przejazdu do działek o numerach 60, 61 i 63 od ulicy Północnej(19.KDX); 

b)zaleca się podział nieruchomości w celu wydzielenia objazdu do działek o numerach 60, 61, 63 od ulicy Północnej o szerokości minimum 5,0m. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 06.MU położony jest w zasięgu strefy konserwacji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: nie dotyczy. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz umieszczania reklam i szyldów. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy Północnej (19.KDX). 

12.2. Parkingi: nie ustala się. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej i powierzchniowo lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 07 

 

1. NUMER TERENU: 07 

2. POWIERZCHNIA: 0,03 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: jak na rysunku planu. 

5.2. Wysokość zabudowy: do 12 m. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie ustala się. 

5.6. Geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych - 20º – 35º, dla dachów mansardowych kąt nachylenia dolnej połaci nie większy niż 70º. 

5.7. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) dopuszcza się publiczne przejście piesze w granicach działki o numerze 52/11; 

b) dopuszcza się dobudowę do ściany szczytowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 2; 

c) miejsce gromadzenia odpadów - jak w stanie istniejącym lub wbudowane w budynek; 

d) ustala się możliwość sytuowania zabudowy na granicy działki. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

6.1. Wielkość działki: nie ustala się. 

6.2. Szerokość frontu działek: nie dotyczy. 

6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 07.MU położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818); przedmiot ochrony stanowi historyczna struktura przestrzenna. 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) w warstwie zewnętrznej budynków obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (jak cegła ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, ołów itp.) oraz detali architektonicznych wywodzących się z form historycznych; 

b) obowiązuje wymóg sporządzania i uzgadniania z właściwym konserwatorem zabytków studiów krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekście krajobrazu otoczenia; 

c) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m², umieszczanych na budynkach; nie dopuszcza się mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania; 

b) dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic związanych z prowadzoną w budynkach działalnością o powierzchni powyżej 0,6 m², będących integralną częścią projektu elewacji. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy Dąbrowskiego lub ulicy Północnej. 

12.2. Parkingi: min. 1 miejsce postojowe (mp) na 1 mieszkanie, min. 2,5 mp na 100 m² pow. użytkowej usług w granicach działki; w przypadku niemożności wykonania powyższego ustalenia należy wykazać się prawem do użytkowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych poza posesją lub zespołem posesji. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej i powierzchniowo lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 08 

 

1. NUMER TERENU: 08 

2. POWIERZCHNIA: ok. 40 m². 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim, przedogródek bez możliwości zabudowy. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie dotyczy. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie dotyczy. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie dotyczy. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie dotyczy. 

5.6. Geometria dachu: nie dotyczy. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie dotyczy. 

5.8. Ustalenia inne: nie ustala się. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

6.1. Wielkość działki: nie ustala się. 

6.2. Szerokość frontu działek: nie dotyczy. 

6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 08.MU położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: nie dotyczy. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz umieszczania reklam i szyldów. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy Dąbrowskiego. 

12.2. Parkingi: nie ustala się. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej i powierzchniowo lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 09 

 

1. NUMER TERENU: 09 

2. POWIERZCHNIA: ok. 40 m². 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim bez możliwości rozbudowy. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: bez zmian. 

5.2. Wysokość zabudowy: bez zmian. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: bez zmian. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: bez zmian. 

5.6. Geometria dachu: bez zmian. 

5.7. Intensywność zabudowy: bez zmian. 

5.8. Ustalenia inne: a) podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

6.1. Wielkość działki: nie ustala się. 

6.2. Szerokość frontu działek: nie dotyczy. 

6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy. 

6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 09.MU położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: nie dotyczy. 8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m², umieszczanych na budynkach; nie dopuszcza się mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania; 

b) dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic związanych z prowadzoną w budynkach działalnością o powierzchni powyżej 0,6 m², będących integralną częścią projektu elewacji. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej 25.KDD. 

12.2. Parkingi: nie ustala się. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 10 

 

1. NUMER TERENU: 10 

2. POWIERZCHNIA: 0,07 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: MU teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze śródmiejskim; dopuszczalne 100% usług np. biura i gastronomia; wymagane usługi w parterze (w tym z zakresu gastronomii); do czasu realizacji zabudowy teren przeznacza się na parking naziemny z dopuszczeniem zieleni urządzonej, ławeczek, pergoli, lamp oświetleniowych, małej architektury. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Nowa zabudowa musi być zharmonizowana pod względem zasad podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki oraz zastosowanych materiałów budowlanych z formami historycznej zabudowy miasta, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego. 

4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: jak na rysunku planu. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie wyżej niż kalenica budynku na dz. 167/1, do 3 kondygnacji, w tym poddasze. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: zwarta, szerokość podziałów elewacji ścian frontowych - nie mniej niż 9,0 m. 

5.6. Geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych - 20º – 35º, dla dachów mansardowych kąt nachylenia dolnej połaci nie większy niż 70º. 

5.7. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) dopuszcza się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; 

b) wymagane zaakcentowanie pd.-wsch. narożnika budynku w postaci wieży lub wykusza o dopuszczalnej wysokości do 14 m i o powierzchni całkowitej do 20 m²; 

c) wymagane wyeksponowanie kondygnacji parteru poprzez stosowanie podcieni, gzymsów, dużych przeszkleń itp.; 

d) kolorystyka elewacji stonowana (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny brąz, beż, ceglany, jasny zielony, biały) z użyciem ciemniejszych odcieni w/w barw jako podkreślenia lub uwypuklenia detalu architektonicznego; 

e) krycie dachów dachówką w odcieniach od czerwieni do brązu lub blachą płaską miedzianą w kolorze naturalnym; 

f) obowiązuje wymóg stosowania stolarki okiennej i drzwiowej wyłącznie w formie nawiązującej do tradycyjnych podziałów i wyglądu stolarki w budynkach historycznych; 

g) w granicach działki przewidzieć taras (ogródek gastronomiczny); 

h) dopuszcza się parkingi podziemne; 

i) ustala się możliwość sytuowania zabudowy na granicy działki. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 10.MU położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) w warstwie zewnętrznej budynków obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (jak cegła ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapień, dachówka ceramiczna, drewno, żelazo kute, mosiądz, miedź, cynk, ołów itp.) oraz detali architektonicznych wywodzących się z form historycznych; 

b) obowiązuje wymóg sporządzania i uzgadniania z właściwym konserwatorem zabytków studiów krajobrazowo – architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekście krajobrazu otoczenia; 

c) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagany taras (ogródek gastronomiczny). 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów związanych z prowadzoną działalnością w miejscu jej prowadzenia o maksymalnej powierzchni 0,6 m², umieszczanych na budynkach; nie dopuszcza się mocowania szyldów do elementów detalu architektonicznego oraz ich przesłaniania; 

b) dopuszcza się lokalizację szyldów i tablic związanych z prowadzoną w budynkach działalnością o powierzchni powyżej 0,6 m², będących integralną częścią projektu elewacji. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Fragment terenu, jak na rysunku planu położony w zasięgu obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią (tzw. wodą stuletnią), gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.3. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej 25.KDD. 

12.2. Parkingi: min. 1 miejsce postojowe (mp) na 1 mieszkanie, min. 2,5 mp na 100 m² pow. użytkowej usług w granicach działki; w przypadku niemożności wykonania powyższego ustalenia należy wykazać się prawem do użytkowania odpowiedniej ilości miejsc postojowych poza posesją lub zespołem posesji. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do miejskiej kanalizacji deszczowej lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Do czasu zagospodarowania docelowego teren przeznacza się na parking naziemny z dopuszczeniem zieleni urządzonej, ławeczek, pergoli, lamp oświetleniowych, małej architektury. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 30%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 11 

 

1. NUMER TERENU: 11 

2. POWIERZCHNIA: 0,15 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP - teren zieleni urządzonej – skwer; w granicach terenu ciąg pieszy; dopuszcza się dojazd do budynku przy ul. Sobieskiego 296 (działka nr 106/1). 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zieleń na terenie 11.ZP stanowi, charakterystyczny element w układzie kompozycyjnym miasta. 

4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie dotyczy. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie dotyczy. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie dotyczy. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie dotyczy, obowiązuje zachowanie funkcji zieleni. 

5.5. Forma zabudowy: nie dotyczy. 

5.6. Geometria dachu: nie dotyczy. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie dotyczy. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) obowiązuje zakaz zabudowy terenu, w tym budowy obiektów tymczasowych z wyjątkiem ogródków gastronomicznych i straganów okolicznościowych na okres trwania imprez; 

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń o charakterze parkowym – ławki, oświetlenie, ścieżki, itp.; 

c) dopuszcza się dojazd do budynku przy ul. Sobieskiego 296 (działka o numerze 106/1); 

d) dopuszcza się ścieżkę rowerową; 

e) ustala się likwidację ogrodzeń wzdłuż ulicy Sobieskiego i możliwość budowy ogrodzenia posesji przy ul. Sobieskiego 294 i 296 wg wzoru istniejącego; 

f) podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 

7.1. Obowiązuje ochrona i rewaloryzacja zieleni. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 11.ZP położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

a obiektów projektowanych: 

a) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagany publiczny ciąg pieszy na kierunku równoległym do ul. Sobieskiego. 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) obowiązuje zakaz umieszczania nośników reklamowych wolnostojących; 

b) dopuszcza się lokalizację miejskich nośników informacyjnych, tworzących jednolity system informacji publicznej. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy Sobieskiego. 

12.2. Parkingi: ustala się zakaz organizacji parkingów i miejsc postojowych. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: nie dotyczy. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 1%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 12 

 

1. NUMER TERENU: 12 

2. POWIERZCHNIA: 0,11 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP - teren zieleni urządzonej – skwer publiczny. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zieleń na terenie 12.ZP stanowi, charakterystyczny element w układzie kompozycyjnym miasta. 

4.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie dotyczy. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie dotyczy. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie dotyczy. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie dotyczy, obowiązuje zachowanie funkcji zieleni. 

5.5. Forma zabudowy: nie dotyczy. 

5.6. Geometria dachu: nie dotyczy. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie dotyczy. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; 

b) ustala się zakaz zabudowy terenu; 

c) wymagany publiczny ciąg pieszy jak na rysunku planu; 

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń o charakterze parkowym – plac zabaw dla dzieci, chodniki, ławki, oświetlenie, mała architektura, ścieżki itp. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 

7.1. Obowiązuje ochrona i rewaloryzacja zieleni. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 12.ZP położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagany publiczny ciąg pieszy na kierunku określonym na rysunku planu. 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) obowiązuje zakaz umieszczania nośników reklamowych wolnostojących; 

b) dopuszcza się lokalizację miejskich nośników informacyjnych, tworzących jednolity system informacji publicznej. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy Północnej. 

12.2. Parkingi: zakaz parkowania, parkowanie poza granicami terenu. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: nie dotyczy. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 1%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 13 

 

1. NUMER TERENU: 13 

2. POWIERZCHNIA: 0,05 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KX - plac publiczny. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie dotyczy. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie dotyczy. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie dotyczy. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie dotyczy. 

5.6. Geometria dachu: nie dotyczy. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie dotyczy. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających, dopuszcza się korektę linii rozgraniczającej związaną z przebudową ulicy Wałowej; 

b) ustala się zakaz zabudowy; 

c) ustala się ciąg pieszy jak na rysunku planu; 

d) ustala się likwidację istniejących budynków; 

e) zaleca się wprowadzenie zieleni ozdobnej i elementów małej architektury typu ławki, gabloty reklamowe, gazony, kosze na śmieci, oświetlenie itp.; 

f) dopuszcza się organizację miejsc postojowych. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 13.KX położony jest w zasięgu strefy konserwacji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) elementy małej architektury muszą być zharmonizowane pod względem formy, zastosowanych materiałów budowlanych oraz kolorystyki z krajobrazem otoczenia, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego; 

b) w kompozycji placyku podkreślić przebieg sąsiadującej ulicy Wałowej; 

c) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagane oświetlenie i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) obowiązuje zakaz umieszczania nośników reklamowych wolnostojących; 

b) dopuszcza się lokalizację miejskich nośników informacyjnych, tworzących jednolity system informacji publicznej. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ul. Wałowej (18.KDX). 

12.2. Parkingi: nie ustala się. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo, z miejsc postojowych dla samochodów do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów, miejsce gromadzenia odpadów w zasięgu terenu. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 1%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 14 

 

1. NUMER TERENU: 14 

2. POWIERZCHNIA: 0,14 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KX – wydzielone publiczne ciągi piesze, pieszo-rowerowe, plac (w tym fragment bulwaru nad rzeką Cedron). 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie dotyczy. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie dotyczy. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie dotyczy. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie dotyczy. 

5.6. Geometria dachu: nie dotyczy. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie dotyczy. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; 

b) ustala się zakaz zabudowy; 

c) ustala się likwidację istniejących budynków; 

d) zaleca się wprowadzenie zieleni ozdobnej i elementów małej architektury typu ławki, gazony, kosze na śmieci, oświetlenie itp.; 

e) ustala się możliwość budowy ścieżki rowerowej; 

f) dopuszcza się dojazd dla służb komunalnych. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 14.KX położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) elementy małej architektury muszą być zharmonizowane pod względem formy, zastosowanych materiałów budowlanych oraz kolorystyki z krajobrazem otoczenia, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego; 

b) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagane oświetlenie i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) obowiązuje zakaz umieszczania nośników reklamowych wolnostojących; 

b) dopuszcza się lokalizację miejskich nośników informacyjnych, tworzących jednolity system informacji publicznej. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Fragment terenu, jak na rysunku planu położony w zasięgu obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią (tzw. wodą stuletnią), gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.3. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy 25.KDD. 

12.2. Parkingi: nie ustala się. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: nie dotyczy. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów, miejsce gromadzenia odpadów w zasięgu terenu. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 1%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 15 

 

1. NUMER TERENU: 15 

2. POWIERZCHNIA: 0,37 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KS - teren obsługi transportu drogowego – parking naziemny (w poziomie terenu) z możliwością budowy parkingu podziemnego, ZP - zieleń urządzona; 

w granicach terenu 15.KS,ZP przewidzieć: 

- zbiornik retencyjny powierzchniowy lub podziemny, 

- wewnętrzną ulicę dojazdową łączącą tereny położone poza granicami planu: ulicę dojazdową 07.KD1/2 z terenem UM-2a po zachodniej stronie obszaru objętego planem, 

- publiczne przejścia piesze. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie ustala się, dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy działki. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie ustala się. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie ustala się. 

5.6. Geometria dachu: nie ustala się. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie ustala się. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; dopuszcza się podziały wewnętrzne pod funkcje określone w pkt 3; 

b) dopuszcza się budowę parkingu podziemnego; 

c) ustala się zakaz zabudowy nadziemnej, ustalenie nie dotyczy obiektów integralnie związanych z ewentualnym parkingiem podziemnym, w tym zadaszenie wjazdu, schody, winda itp.; 

d) wymagane kierunki publicznych przejść pieszych jak na rysunku planu; 

e) dopuszcza się małą architekturę, w tym lokalizację urządzeń o charakterze parkowym – chodniki, ławki, oświetlenie, ścieżki, w tym rowerowe itp. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 15.KS,ZP położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: 

a) elementy małej architektury muszą być zharmonizowane pod względem formy, zastosowanych materiałów budowlanych oraz kolorystyki z krajobrazem otoczenia, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego; 

b) ze względu na zabytkowy charakter obszaru planu uwidoczniony w pkt 8.1, 

obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagane oświetlenie i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) obowiązuje zakaz umieszczania nośników reklamowych wolnostojących; 

b) dopuszcza się lokalizację miejskich nośników informacyjnych, tworzących jednolity system informacji publicznej. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej poza granicami planu (07KD1/2). 

12.2. Parkingi: pojemność parkingu w poziomie terenu - do 60 miejsc postojowych. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo, z parkingu do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 1%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 16 

 

1. NUMER TERENU: 16 

2. POWIERZCHNIA: 0,04 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KS - teren obsługi transportu drogowego – parking. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie ustala się. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie ustala się. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie ustala się. 

5.6. Geometria dachu: nie ustala się. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie ustala się. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) dopuszcza się budowę parkingu podziemnego, jako fragmentu parkingu pod terenami 16.KS, 17.KS, 25.KDD; 

b) elementy małej architektury muszą być zharmonizowane pod względem formy, zastosowanych materiałów budowlanych oraz kolorystyki z projektowaną ulicą dojazdową 25.KDD, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości wnętrza urbanistycznego; 

c) dopuszcza się zieleń urządzoną: krzewy i drzewa; 

d) ustala się zakaz zabudowy nadziemnej; ustalenie nie dotyczy obiektów integralnie związanych z ewentualnym parkingiem podziemnym, w tym zadaszenie wjazdu, schody, winda itp.; 

e) dopuszcza się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 16.KS położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: a) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagane oświetlenie i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) obowiązuje zakaz umieszczania nośników reklamowych i szyldów. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej 25.KDD. 

12.2. Parkingi: pojemność parkingu do 32 miejsc postojowych w poziomie terenu. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów, miejsce gromadzenia odpadów w zasięgu terenu. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 

13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 1%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 17 

 

1. NUMER TERENU: 17 

2. POWIERZCHNIA: 0,07 ha. 

3. PRZEZNACZENIE TERENU: KS - teren obsługi transportu drogowego – parking. 

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

4.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

5.1. Linie zabudowy: nie ustala się. 

5.2. Wysokość zabudowy: nie ustala się. 

5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: nie ustala się. 

5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się. 

5.5. Forma zabudowy: nie ustala się. 

5.6. Geometria dachu: nie ustala się. 

5.7. Intensywność zabudowy: nie ustala się. 

5.8. Ustalenia inne: 

a) dopuszcza się budowę parkingu podziemnego, jako fragmentu parkingu pod terenami 16.KS, 17.KS, 25.KDD; 

b) elementy małej architektury muszą być zharmonizowane pod względem formy, zastosowanych materiałów budowlanych oraz kolorystyki z projektowaną ulicą dojazdową 25.KDD, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości wnętrza urbanistycznego; 

c) dopuszcza się zieleń urządzoną: krzewy i drzewa; 

d) ustala się zakaz zabudowy nadziemnej; ustalenie nie dotyczy obiektów integralnie związanych z ewentualnym parkingiem podziemnym, w tym zadaszenie wjazdu, schody, winda itp.; 

e) dopuszcza się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 

6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się. 

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: nie ustala się. 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

8.1. Teren 17.KS położony jest w zasięgu strefy restauracji urbanistycznej zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków województwa decyzją nr IX/0138/79 z dnia 26.02.1979 r. pod nr 957(dawny numer rejestru 818). 

8.2. Warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych: a) obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkiej działalności inwestycyjnej oraz wszelkich działań mających wpływ na zachowanie zabytkowej przestrzeni z właściwym konserwatorem zabytków. 

8.3. Warunki inne: 

a) ustala się zakaz lokalizacji budowli, które mogą wpłynąć negatywnie na walory krajobrazu kulturowego; 

b) wszystkie roboty ziemne i budowlane winny być opiniowane w zakresie ochrony archeologicznej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

9.1. Wymagane oświetlenie i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. 

9.2. Zasady umieszczania reklam i szyldów: 

a) obowiązuje zakaz umieszczania nośników reklamowych i szyldów. 

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

10.1. Teren położony w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jak w pkt 8, gdzie obowiązują przepisy odrębne. 

10.2. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji należy uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 10. 

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

12.1. Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej 25.KDD. 

12.2. Parkingi: pojemność parkingu do 50 miejsc postojowych w poziomie terenu. 

12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej. 

12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika. 

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólnomiejskiej sieci elektroenergetycznej. 

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej. 

12.8. Zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub indywidualne – elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne. 

12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na zorganizowane składowisko odpadów, miejsce gromadzenia odpadów w zasięgu terenu. 

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: 13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do czasu zagospodarowania docelowego. 

14. STAWKA PROCENTOWA: 1%. 

15. INNE ZAPISY: 

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych. 

 

KARTA TERENU NR 18 - DLA ULIC DOJAZDOWYCH I PIESZO-JEZDNYCH 

 

1. NUMER TERENU: 18 

2. POWIERZCHNIA: 0,61 ha. 

3. KLASA I NAZWA ULICY: KDX – ul. Wałowa – publiczna ulica pieszo-jezdna (strefa ograniczonego ruchu kołowego). 

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 

4.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu, ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu; dopuszcza się korektę linii rozgraniczającej związaną z zagospodarowaniem terenu 26.E i 13.KX. 

4.2. Inne parametry: 

a) przekrój ulicy jednoprzestrzenny, z zastosowaniem odrębnej kolorystyki i/lub odrębnych materiałów, pozwalających na zaznaczenie w płaszczyźnie posadzki elementów funkcjonalnych: pasa „jezdnego” o zalecanej szerokości 3,5 m, części „chodnikowej” itp.; 

b) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych „rynsztokiem”, wyodrębnionym odrębnym materiałem, do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika. 

4.3. Nawierzchnia: