Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/581/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022"

Uchwała Nr VIIIk/XLIV/581/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 172) oraz uchwały nr VIIIk/XXIX/418/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022"

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje "Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022" stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XLIV/581/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.

"Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022"

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 172) oraz uchwalonym przez Radę Miasta Wejherowa "Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022" ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. realizowano zadania zawarte w wyżej wymienionym Programie. W 2022 r. zaplanowano dochód na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 38.000,-zł. Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. wydatkowano kwotę 35 000,-zł co stanowi 92,11 % planu.

Do realizacji w 2022 r. przyjęto następujące zadania.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Ad. 1

W latach ubiegłych zadanie realizowane było w ramach profilaktyki uniwersalnej (tzn. działań skierowanych do dzieci i młodzieży miasta Wejherowa jako grupy najbardziej zagrożonej uzależnieniami) w formie programów profilaktycznych, które psycholodzy przeprowadzali w szkołach. Zadanie, w związku z trwającą do 13.05.2022 roku, pandemią COVID - 19 nie zostało zrealizowane w tej formie. Ograniczona była możliwość bezpośredniej pracy w szkołach, stąd zmiana strategii postępowania i przeniesienia uwagi na osoby już doświadczające trudności w funkcjonowaniu w związku z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi.

Ad. 2, 3, 4

Zadania realizowane były w ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej (tzn. działań skierowanych do osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i osób w trakcie terapii oraz ich rodzin). Udzielono pomocy osobom uzależnionym, szkodliwie eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi i członkom rodzin z terenu Miasta Wejherowa. Minimalizowano skutki wynikające z nadużywania środków psychoaktywnych. Zapewniono mieszkańcom Miasta Wejherowa dostęp do informacji dotyczącej uzależnienia od narkotyków i dostępnych form pomocy. Przeciwdziałano patologii społecznej poprzez interwencję i pomoc w środowisku zagrożonym narkomanią.

Gmina Miasta Wejherowa aktywnie wspierała działania organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach powyższych działań został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Zdrowa Rodzina " Zdrowa Gmina" otrzymało dotację na realizację zadania publicznego pn. "Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2022 roku".

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej odbywała się w formie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów, osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin z terenu miasta Wejherowa. Punkt Konsultacyjny został utworzony na terenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku. Celem działania Punktu Konsultacyjnego jest:

- edukacja na temat uzależnień,

- diagnoza i konsultacje indywidualne,

- pomoc w znalezieniu ośrodka lub oddziału detoksykacyjnego,

- wsparcie psychologiczne i motywowanie do leczenia,

- edukacja na temat współuzależnienia,

- informowanie o grupach wsparcia dla rodzin,

- konsultacje indywidualne dla rodzin.

Łącznie w 2022 r. Punkt Konsultacyjny funkcjonował w wymiarze 465 godzin. Dyżury terapeutów w postaci konsultacji indywidualnych odbywały się dwa razy w tygodniu. Terapeuci, dyżurujący w Punkcie, dodatkowo zapewniali możliwość realizowania  programu CANDIS. Jest to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problem z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Punkt dysponuje materiałami opracowanymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz ulotkami z informacjami ważnymi dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Dotyczą one niepokojących sygnałów w zachowaniu dzieci i młodzieży.  W praktyce zgłaszane problemy najczęściej dotyczyły: wobec osób uzależnionych wsparcia psychologicznego i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontynuowania procesu terapeutycznego po ukończonym leczeniu odwykowym oraz rozmów z rodzicami zaniepokojonymi zachowaniem dzieci, diagnozy uzależnienia, pracy indywidualnej z młodzieżą w sposób ryzykowny eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, pomocy w ustaleniu strategii w motywowaniu dziecka (partnera) do podjęcia leczenia, wspierania w rozwiązywaniu kryzysów zaistniałych w rodzinach.

Łącznie w 2022 roku przyjęto do leczenia 27 osób uzależnionych lub ryzykownie eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz 4 osoby z problemem współuzależnienia (łącznie 465 porad i sesji terapeutycznych). Wiek osób uzależnionych zgłaszających się do Punktu kształtował się w przedziale od 15 do 47 roku życia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 16:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-05-2023 11:40