Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLII/470/2010 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010"

Uchwała Nr Vk/XLII/470/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179 poz.1485 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr Vk/XLII/465/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie programu powierza się:
1) Prezydentowi Miasta Wejherowa.
2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie roczne z realizacji Programu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik do uchwały Nr Vk/XLII/470/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
"Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”.
I. Główne cele programu.
1) Promocja zdrowego trybu życia i wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży jako grupy najbardziej zagrożonej uzależnieniami, działalność informacyjna, szkoleniowa, edukacyjna.
2) Wspomaganie organizacji świadczących usługi w zakresie pomocy, terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
II. Realizatorzy programu:
1) Prezydent Miasta – główny koordynator programu.
2) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3) Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta Wejherowa przy pomocy niżej wymienionych służb:
- Komenda Powiatowa Policji,
- Straż Miejska w Wejherowie,
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- placówki zdrowia,
- placówki oświatowo – wychowawcze (samorządowe),
- parafie,
- organizacje pozarządowe.
III. Zadania Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień.
1) Koordynacja działań w ramach programu.
2) Nadzór nad realizacją programu.
3) Przygotowanie sprawozdania z realizacji programu przedstawione Radzie Miasta do końca I kwartału 2011 roku przez Prezydenta Miasta.
IV. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
Nazwa zadania Sposób realizacji Realizator Termin realizacji
I. Promocja zdrowego trybu życia i wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży jako grupy najbardziej zagrożonej uzależnieniami, działalność informacyjna, szkoleniowa, edukacyjna. 1. Realizacja „Programu edukacyjno – konsultacyjnego” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie warsztatów dla uczniów samorządowych szkół wejherowskich.


2. Realizacja spektakli profilaktycznych dla uczniów samorządowych szkół wejherowskich.

3. Zakup materiałów o charakterze dydaktyczno – profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnienia od narkotyków.

4. Szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Terapeuci i psychologowie
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Teatry, nauczyciele, pedagodzy.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychMiejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Koordynator ds. profilaktyki uzależnień.
od stycznia do czerwca 2010 r.,
od września do grudnia 2010 r.

od stycznia do czerwca 2010 r.,
od września do grudnia 2010 r.

cały rok
II. Wspomaganie organizacji świadczących usługi w zakresie pomocy, terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych
i ich rodzin.
1. Wsparcie i propagowanie działalności istniejącego na terenie Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów oraz osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin z terenu Wejherowa.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Udzielanie dotacji organizacjom prowadzącym na terenie Wejherowa działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków.
3. Organizacja w ramach „Programu edukacyjno – konsultacyjnego”, o którym mowa w punkcie I, grup edukacyjno – terapeutycznych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz rodziców młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od narkotyków.
Terapeuci i psychologowie
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe.
Terapeuci i psychologowie
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
cały rok
cały rok


cały rok
V. Finansowanie programu.
Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzić będą z budżetu Gminy, z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Plan wydatków na 2010 rok
Dział 851, rozdział 85153 Zwalczanie Narkomanii

Część opisowa
II. Wydatki:
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 40.000,00 zł
§ 2820 dotacje -10.000,00 zł
- środki przeznaczone dla organizacji i stowarzyszeń na dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu zwalczania narkomanii
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -10.000,00 zł
- zakup materiałów o charakterze dydaktyczno-profilaktycznym w zakresie uzależnień (plansze, plakaty, książki)
§ 4300 pozostałe usługi - 17.000,00 zł
- realizacja programu edukacyjno - konsultacyjnego w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków, realizacja spektakli profilaktycznych
§ 4410 delegacje - 200,00 zł
§ 4700 szkolenia - 2 800,00 zł
razem - 40.000,00 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-02-2010 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-02-2010 08:35