Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/87/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie oceny realizacji w 2010 roku Programu Gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011"

Uchwała Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie oceny realizacji w 2010 roku Programu Gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i uchwały Nr IVk/XXXVI/416/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia zaktualizowanego programu gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011" 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta na podstawie przedłożonych Sprawozdań stanowiących załączniki od 1 do 12 do uchwały, pozytywnie ocenia realizację w 2010 r. przez Prezydenta i Radę Miasta, Programu Gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI W 2010 ROKU 
STRATEGII ROZWOJU MIASTA WEJHEROWA NA LATA 2002-2011 

1)W roku 2010 realizowano zadania wynikające z programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011”. 

2)W szczególności realizowano zadania wynikające z przyjętych wcześniej programów operacyjnych: 

a) z zakresu budownictwa mieszkaniowego: 

- „Zwiększenie możliwości i poprawa warunków zamieszkania” 

- „Program przygotowania i promocji terenów pod budownictwo mieszkaniowe” 

- „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Wejherowa na lata 2008-2012” (przyjęty uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. Poprzedni program realizowany był w latach 2003-2007). 

b) z zakresu drogownictwa: 

- „Budowa i modernizacja układu drogowego w Wejherowie” 

c) „Stworzenie warunków do zagospodarowania czasu wolnego młodzieży w mieście Wejherowie” w ramach „Strategii dla młodzieży” 

d) z zakresu kultury: 

- „Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa” 

e) z zakresu pomocy społecznej: 

- „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Wejherowo na lata 2006-2012” 

W załączniku zawarta jest szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań z wyżej wymienionych programów operacyjnych. 

3)W związku z faktem, że - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa - przyjęty okres obowiązywania programu gospodarczego pn."Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa na lata 2002-2011" kończy się w bieżącym roku konieczne jest podjęcie prac nad nową strategią rozwoju miasta i jej przyjęcie na kolejne lata. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: „ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI I POPRAWA WARUNKÓW ZAMIESZKANIA” 

 

 

 

 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawcy

Działania w 2010 r.


Projekt racjonalizacji zamieszkania oraz dostosowania do potrzeb i możliwości najemców.
Inicjowanie i pomoc przy zamianie mieszkań
UM, WZNK, WTBS, 
KMRM

1. Pomoc przy zamianie mieszkań polegająca na analizie przypadków najemców, którzy mają problemy z ponoszeniem kosztów na utrzymanie mieszkania lub ze względu na powiększenie się gospodarstwa domowego najemców oczekują powiększenia lokalu i łączeniu przypadków do przeprowadzenia zamiany w celu poprawy sytuacji. W roku 2010 łącznie dokonano 26 zamian lokali mieszkalnych w celu dostosowania sytuacji do potrzeb, oczekiwań i możliwości najemców.
2. Systematyczna analiza zadłużenia najemców lokali mieszkalnych w opłatach czynszowych.
3. Propozycje zamian na lokale mniejsze lub o niższym standardzie technicznym – tańszych, w przypadkach trudnych sytuacji materialnych najemców.

Inicjowanie i pomoc przy przechodzeniu najemców ze starych zasobów komunalnych do nowobudowanych budynków TBS-uUM,WZNK,WTBS,
KMRM
W zasobach własnych już oddanych do użytku wszystkie lokale są zasiedlone.

Budowa mieszkań na zamianę i wyburzenia istniejących budynków przeznaczonych do rozbiórki, w tym również w celu pozyskania gruntów pod nowe budownictwo mieszkaniowe
UM, WZNK, 
INWESTORZY 
PRYWATNI
Rozebrano budynki przy ul. Wałowej 2 B, Dworcowej 3 A, 12 Marca 226a – przygotowanie do nowego zagospodarowania terenu.


Program Operacyjny: "Zwiększenie możliwości i poprawa warunków zamieszkania” - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawcy

Działania w 2010 r.

Projekt racjonalizacji zamieszkania oraz dostosowania do potrzeb i możliwości najemców.


Pomoc w przechodzeniu najemców z zasobów prywatnych do komunalnych i nowobudowanych budynków TBS-u
UM, WZNK, INWESTORZY PRYWATNI

1. Z zasobów prywatnych do komunalnych przekwaterowano 11 rodzin.
2. Każde gospodarstwo domowe spełniające warunki najmu może ubiegać sięw WTBS Sp. z o.o. o mieszkanie w celu poprawienia swoich warunków mieszkaniowych jednak wyłącznie w sytuacji zwolnienia lokali przez dotychczasowych najemców np. składania przez nich wypowiedzeń lub odzyskiwania lokali w innych okolicznościach.
Projekt pozyskiwania wolnych lokali mieszkalnych w istniejących zasobach.

Aktywne pozyskiwanie opuszczonych lokali mieszkalnych, np. w wyniku migracji i zmiany miejsca zamieszkania najemców.UM, WZNK, KMRMPozyskano 28 lokali.

Pomoc z budżetu miasta w pozyskaniu lokali najemców ze starych zasobów komunalnych przechodzących do nowobudowanych budynków TBS-u.UM, WZNKW roku 2010 Gmina Miasta Wejherowa nie poniosła żadnych kosztów przeznaczonych na pozyskanie lokali najemców ze starych zasobów komunalnych przechodzących do nowobudowanych budynków TBS-u.Projekt pozyskiwania nowych mieszkań.

Wspieranie nowego budownictwa w formule Towarzystw Budownictwa Społecznego realizowanego przez WTBS sp. z o.o.

UM, WTBS, KRAJOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY


W 2010 r. nie były prowadzone działania w celu budowy nowych budynków TBS.

Budowa lub pozyskanie nowych lokali socjalnych lub zamiennych.

UM, WZNK, INWESTORZY PRYWATNI

Gmina Miasta Wejherowa posiada trzy budynki socjalne z 62 lokalami socjalnymi oraz 20 lokali socjalnych w budynkach komunalnych. W 2010 r. oddano nowy budynek socjalny przy ul. Przemysłowej 36 B z 30 lokalami socjalnymi.

Projekt pomocy osobom wtrudnej sytuacji mieszkaniowej.


Badanie i analiza wniosków. Przydział lokali socjalnych i komunalnych.


KMRM, UM, WZNK


W 2010 r. wpłynęło 61 wniosków o przydział mieszkania. Wnioski systematycznie badano i analizowano. Przydzielono 20 lokali docelowych, 35 socjalnych i 5 lokali zamiennych.


Program Operacyjny: "Zwiększenie możliwości i poprawa warunków zamieszkania” - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawcy

Działania w 2010 r.
Projekt pomocy osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
Pomoc w spłacie zobowiązań czynszowych.
UM, WZNK, WTBS

WSL 
1. Wypłacono dodatki mieszkaniowe – 3.253.942,80 zł
2. Wypłacono porto – 3.782,95 zł
3. Przyjęto wniosków – 2.475 w tym:
decyzji odmownych – 70 
decyzji pozytywnych – 2.404.
WTBS
1. Udzielano bieżącej pomocy właścicielom lokali we wspólnotach i najemcom we własnych zasobach w spłacie należności czynszowych polegających na monitorowaniu bieżących sald i stosowaniu przypomnień oraz spisywaniu ugód, ustalających zasady spłaty zaległości w uzgodnionych ratach i terminach. W zależności od sytuacji dostosowano indywidualnie możliwości spłaty do obecnej sytuacji materialnej rodzin zadłużonych.
2. W roku 2010 odnotowano średnio miesięcznie 58 lokali z zadłużeniem, w tym zadłużenie 18 lokali (IV kw. 2010) odnotowano w zasobach własnych WTBS Sp. z o.o., a 40 wśród właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Wszystkie przypadki zostały omówione z dłużnikami. Wśród właścicieli wspólnot mieszkaniowych skierowano 4 wnioski do sądu.
W zasobach WTBS Sp. z o.o. skierowano sprawę 2 dłużników do sądu. W roku 2010 zawarto 65 ugód pozasądowych, w tym 22 wśród najemców w zasobach własnych oraz 43 ugody z właścicielami lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez WTBS Sp. z o.o.
3. WTBS Sp. z o.o. wspomaga najemców w procesie pozyskiwania dodatków mieszkaniowych, co ułatwia wywiązywanie się najemców ze zobowiązań czynszowych. W roku 2010 z dodatku mieszkaniowego skorzystało 177 gospodarstw domowych, w tym we wspólnotach mieszkaniowych 100 gospodarstw, a w zasobach własnych WTBS Sp. z o.o. 77 rodzin.
Projekt rewitalizacji śródmieścia Wejherowa
Wykonanie opracowania konserwatora zabytków dotyczącego sposobu remontów zabytkowych budynków w Śródmieściu.
UM

1. Konsultowano i nadzorowano ze stanowiska konserwatorskiego dofinansowywane przez Gminę Miasta Wejherowa prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w budynkach mieszkalnych (na terenie wpisanym do rejestru zabytków) oraz sakralnych (wpisanych indywidualnie do rejestru). 
2. Konsultowano i nadzorowano ze stanowiska konserwatorskiego remonty elewacji innych budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Remonty te w części zostały przeprowadzone wg projektów kolorystyk wykonanych uprzednio na zlecenie Gminy Miasta Wejherowa.
3. Konsultowano i nadzorowano ze stanowiska konserwatorskiego inwestycje gminne wpływające na poprawę jakości przestrzeni publicznej (m.in. działania rewitalizacyjne w śródmieściu, prace w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego i Parku Miejskim przy ul. Sobieskiego).
4. Wydawano decyzje zezwalające na prowadzenie prac konserwatorskich, budowlanych, remontowych na obszarze śródmieścia podlegającego ochronie konserwatorskiej oraz postanowienia dotyczące tych prac, w tym również zezwolenia na lokalizację w przestrzeni publicznej elementów reklamowych (stałych i tymczasowych), ogródków gastronomicznych, na podziały nieruchomości gruntowych. Wydawano opinie dotyczące różnorodnych zamierzeń (budowlanych i innych) na terenie śródmieścia podlegającego ochronie konserwatorskiej, w tym również dot. rozbiórek budynków substandardowych, programów prac konserwatorskich planowanych przy obiektach użyteczności publicznej.
5. Zlecono wykonanie 2 opracowań konserwatorskich – w tym ekspertyzy historyczno-konserwatorskiej zabytkowego wyposażenia Kaplic Kalwarii Wejherowskiej wraz z jego wyceną.

Opracowanie kompleksowego planu remontów budynków komunalnych.


UM, WZNK, KMRMOpracowano i wykonano plan remontów zasobów komunalnych na rok 2010.


Program Operacyjny: "Zwiększenie możliwości i poprawa warunków zamieszkania” - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawcy

Działania w 2010 r.


Projekt rewitalizacji śródmieścia Wejherowa

Współpraca w zakresie remontów ze wspólnotami mieszkaniowymi i właścicielami prywatnymi.

UM, WZNK, WTBS, WŁAŚCICIELE PRYWATNI

1. Przygotowano do uchwalenia przez Radę Miasta Wejherowa uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Wejherowa”. 
2. Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych prowadzonych w 6 budynkach wspólnot mieszkaniowych (Sobieskiego: 223, 229, 268, Dąbrowskiego 5, Dworcowa 1, Pl. J. Wejhera 11”- na terenie wpisanym do rejestru zabytków) oraz 3 obiektach sakralnych (Kościół p.w. Trójcy Świętej, Kościół pw. Św. Anny, budynek klasztorny - wpisanych indywidualnie do rejestru). 
3. Współfinansowanie przez miasto modernizacji systemów grzewczych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Sobieskiego 330, 12 Marca 209 (oraz w budynkach komunalnych przy ul. Sobieskiego 304 A oraz Sienkiewicza 6).

Opracowanie szczegółowych koncepcji zagospodarowania i zabudowy trenów niezabudowanych w Śródmieściu jak np. plomby, wolne pierzeje, itp.

UM, KGiONRM, INNI WŁAŚCICIELE


Kontynuacja działań z lat poprzednich.

Sprzedaż w celu zabudowy wolnych terenów należących do miasta wg powyższych koncepcji.


UM, KGiONRM

Kontynuacja działań z lat poprzednich.

Współpraca z innymi właścicielami terenów w realizacji zabudowy zgodnie z powyższymi koncepcjami

UM, WZNK, KGiONRM, INNI WŁAŚCICIELE

Kontynuacja działań z lat poprzednich.

Regulacja spraw terenowo-prawnych oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wewnętrznych jak podwórka, zaplecza, itp

UM, WZNK, KGiONRM, INNI WŁAŚCICIELE

W 2010 rozebrano budynki przy ul. Wałowej 2B, Dworcowej 3 A, 12 Marca 226A - przygotowanie do nowego zagospodarowania terenu i kontynuacja działań z lat poprzednich.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: „PROGRAM PRZYGOTOWANIA I PROMOCJI TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE” 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działania w 2010 r.


Projekt wyznaczania i pozyskiwania terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe


Sporządzanie planów zabudowy dla terenów niezurbanizowanych i ewentualnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego


UM

1. Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę Nr Vk/XLIV/490/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa. 
2. Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę Nr Vk/XLIV/489/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście – część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron. 
3. W 2010 roku prowadzono prace planistyczne przy sporządzaniu: 
a. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa. Zmiana studium zostanie sporządzona w celu określenia kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów, z uwzględnieniem uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w szczególności określenia obszarów rozmieszczenia i intensyfikacji funkcji usługowych w ciągu drogi krajowej nr 6, w rejonie położonym wzdłuż ulicy Gdańskiej, na zachód od ulicy Jaśminowej, zgodnie z uchwałą Nr Vk/XXXII/345/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 roku. 
b. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa. Zmiana studium zostanie sporządzona w celu określenia kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów, z uwzględnieniem uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w szczególności w celu określenia obszarów rozmieszczenia i intensyfikacji funkcji usługowych w ciągu drogi krajowej nr 6, wzdłuż ulicy Gdańskiej i I Brygady Pancernej W. P. oraz w północnej części Śródmieścia, zgodnie z uchwałą Nr Vk/XXXII/344/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 roku 
c. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T5, XP 3.1 oraz działki 9/1, 24/1, obr. 12, działki 7/4, 4/29, 4/22, 4/20, 4/15, 4/17, 6/5, 7/2, obr. 20 oraz fragmenty działek 26/22, obr. 12, 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19, 4/16, 6/4, obr. 20, zgodnie z uchwałą Nr Vk/XX/213/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 kwietnia 2008 r.; 
d. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego zgodnie z uchwałą Nr Vk/XXX/304/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16.12.2008 r.Program Operacyjny: „Program przygotowania i promocji terenów pod budownictwo mieszkaniowe” – ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działania w 2010 r.Projekt wyznaczania i pozyskiwania terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe


Pozyskiwanie terenów od upadających firm i zadłużonych wobec Gminy Miasta Wejherowa.UM

W oparciu o listę zadłużonych firm przedstawioną przez Wydział Finansowy, prowadzono bieżącą analizę możliwości przejęcia nieruchomości od ww. 
W zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości przejęto od P.P.D. „Fornitex” Sp. z o.o. udział 29/100 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 10/25 obr. 2 o pow. 6240 m² o wartości 138.217 zł.

Nabywanie i scalanie gruntów do zasobu miasta z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.UM


Kontynuacja działań z lat poprzednich.Program Operacyjny: „Program przygotowania i promocji terenów pod budownictwo mieszkaniowe” – ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działania w 2010 r.

Projekt wyznaczania i pozyskiwania terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

Regulacje terenowo-prawnegruntów w celu przygotowania ich do zbycia i pod inwestycje mieszkaniowe.

UM

1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego: 
- dz. nr 323/55, o pow. 618 m2, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka, 
- dz. nr 323/56, o pow. 589 m2, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka, 
- dz. nr 323/57, o pow. 617 m2, obr. 10, poł. przy ul. dz nr Stefczyka, 
- dz. nr 323/58, o pow. 596 m2, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka,
- dz. nr 323/59, o pow. 566 m2, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka,
- dz. nr 323/61, o pow. 583 m2, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka,
- dz. nr 323/62, o pow. 732 m2, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka,
- dz. nr 323/63, o pow. 732 m2, obr. 10, poł. przy ul. Stefczyka 
Powyższe działki sprzedano wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. 
2. Przygotowano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości: 
- dz. nr 79, obr. 15, o pow. 419 m2, KW nr GD1W/00042215/3, poł. przy ul. Wałowej w Wejherowie,
- dz. nr 137/6, obr. 8, o pow. 1 196 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności dz. nr 137/4 i 140/4, o łącznej pow. 644 m2, KW nr GD1W/00089172/0, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 137/7, obr. 8, o pow. 1 425 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności dz. nr 137/4 i 140/4, o łącznej pow. 644 m2, KW nr GD1W/00089172/0, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 138/8, obr. 8, o pow. 1 152 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego wraz z udziałem 1/10 części w prawie własności dz. nr 138/7, 139/9 i 142/17, o łącznej pow. 1 476 m2, KW nr GD1W/00089174/4, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 142/12, obr. 8, o pow. 1 255 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego wraz z udziałem 1/10 części w prawie własności dz. nr 138/7, 139/9 i 142/17, o łącznej pow. 1 476 m2, KW nr GD1W/00089174/4, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 142/13, obr. 8, o pow. 1 383 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego wraz z udziałem 1/10 części w prawie własności dz. nr 138/7, 139/9 i 142/17, o łącznej pow. 1 476 m2, KW nr GD1W/00089174/4, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 142/14, obr. 8, o pow. 1 422 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego wraz z udziałem 1/10 części w prawie własności dz. nr 138/7, 139/9 i 142/17, o łącznej pow. 1 476 m2, KW nr GD1W/00089174/4, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 142/15, obr. 8, o pow. 1 081 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego wraz z udziałem 1/10 części w prawie własności dz. nr 138/7, 139/9 i 142/17, o łącznej pow. 1 476 m2, KW nr GD1W/00089174/4, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 159/4, obr. 8, o pow. 1 012 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 140/5 i 159/3, o łącznej pow. 783 m2, KW nr GD1W/00089176/8, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 159/5, obr. 8, o pow. 1 100 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 140/5 i 159/3, o łącznej pow. 783 m2, KW nr GD1W/00089176/8, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
- dz. nr 159/8, obr. 8, o pow. 1 1241 m2, KW nr GD1W/00004020/1, poł. przy ul. Nowowiejskiego wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 140/5 i 159/3, o łącznej pow. 783 m2, KW nr GD1W/00089176/8, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.
3. Przygotowanie do zbycia w drodze zamiany:- dz. nr 2/84, 2/97, obr. 20, o łącznej pow. 764 m2, KW nr GD1W/00027559/5, poł. przy ul. Stefczyka 93.Program Operacyjny: „Program przygotowania i promocji terenów pod budownictwo mieszkaniowe” – ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działania w 2010 r.

Projekt wyznaczania i pozyskiwania terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

Współpraca z właścicielami gruntów w celu prawidłowego zagospodarowania przestrzeni

UM, INNI WŁAŚCICIELE

1. Sprzedano w celu poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych już przez wnioskodawców nieruchomości: 
- dz. nr 240/1, obr. 7, o pow. 318 m2, poł. przy ul. Ofiar Piaśnicy,
- dz. nr 136/1, obr. 7, o pow. 355 m2, poł. przy ul. Żeromskiego, 
- dz. nr 52/12, obr. 15, o pow. 95 m2, poł. przy ul. Północnej w Wejherowie (oddanie w użytkowanie wieczyste), 
- dz. nr 143/14 obr. 10 o pow. 79m2, poł. przy Gdańskiej (sprzedaż budynku trafostacji, oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu), 
- udział 12/52 części w dz. nr 149/4 obr. 21, o pow. 1427m2, poł. przy ul. Wejherowskiej 
2. Zbycie w drodze zamiany w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: 
- zamiana działki nr 22/32 obr. 4 o pow. 3m2 na działkę nr 22/34 obr. 4 o pow. 3m2. 
3. Przygotowano do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dz. nr 46/6, obr. 15, o pow. 5 m2, poł. przy ul. Puckiej w Wejherowie, 
- dz. nr 46/7, obr. 15, o pow. 57 m2, poł. przy ul. Puckiej w Wejherowie. 
4. Dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości z osobą fizyczną, w wyniku czego GMW stała się właścicielką dz. nr 222/1 obr. 15 przeznaczonej pod drogę publiczną. 
5. Dokonano nabycia nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie istniejących dróg publicznych m. in. ul. Wejherowskiej, ul. Krofeya, ul. Nanickiej, ul. Reformatów.

Projekt uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach niezurbanizowanych m.in.: X-19, Wzgórze Ojca Grzegorza, ul. Stolarska, Inżynierska, Techników, Architektów, Geodetów, Wejherowska w ramach zadań zapisanych w programie złożonymdo funduszu ISPA

UM, PEWIK, INWESTORZY PRYWATNI


Zadanie z funduszu ISPA zostało zakończone i rozliczone przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Budowa sieci innych mediów na terenach niezurbanizowanych.

GESTORZY SIECI, INWESTORZY PRYWATNI

Realizacja zadań wg własnych planów rozwoju gestorów sieci i inwestorów prywatnych.

Projekt uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Budowa i remonty dróg prowadzących do terenów niezurbanizowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe m.in. ul. Sikorskiego, Necla, Chopina, Sobieskiego-Sucharskiego

UM, INWESTORZY PRYWATNI


1. Wybudowano odcinek ul. Kotłowskiego. 
2. Wybudowano ul. Orzeszkowej.Program Operacyjny: „Program przygotowania i promocji terenów pod budownictwo mieszkaniowe” – ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działania w 2010 r.

Projekt promocji terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Budowa kompleksowej bazy danych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, włączając grunty prywatne.

UM, INNI WŁAŚCICIELE

W oparciu o System Informacji Przestrzennej - aktualizacja warstwy graficznej terenów Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

Cykliczne sporządzanie kompleksowej oferty inwestycyjnej miasta zawierającej tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

UM

Opracowywanie bazy danych dla inwestorów o nieruchomościach stanowiących własność i użytkowanie wieczyste GMW, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej oraz w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Doskonalenie oferty inwestycyjnej miasta znajdującej się w internecie.

UM

Opracowanie lub aktualizacja oferty inwestycyjnej Miasta Wejherowa zamieszczonej w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego w Wejherowie: www.nieruchomosci.wejherowo.pl, www.wzgorze.wejherowo.pl, www.bip.wejherowo.pl,www.zobaczwejherowo.pl oraz na popularnych portalach internetowych o tematyce nieruchomości: www.otodom.pl,www.domiporta.pl.

Promocja oferty w mediach,na targach, akcjach reklamowych, itp.

UM

Publikacja oferty inwestycyjnej oraz przetargów z zakresu sprzedaży nieruchomości w prasie: 
„Gazeta Wyborcza”, 
„Dziennik Bałtycki”, 
„Panorama Powiatu Wejherowskiego” 
„Nowiny” 
oraz w telewizji kablowej „Chopin” i „Vectra”. 
Oferta inwestycyjna miasta Wejherowa dostępna jest w internecie pod ww. adresami.

Promocja oferty bezpośrednio środowisku branżowym: developerzy, agencje obrotu nieruchomościami, itp.

UM

Bezpośredni kontakt z zainteresowanymi inwestorami.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: „WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTA WEJHEROWA NA LATA 2008- 2012” 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działania w 2010 r.

Szczegółowy program opracowany w formie uchwały Rady Miasta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. Nr 71 poz. 733 - Uchwała nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 01.04.2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012 z późniejszymi zmianami

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

UM, WZNK

Wielkość zasobów Gminy Miasta Wejherowa wg stanu 31.12.2010: 
1) budynki komunalne – 86, w tym lokale mieszkalne – 468, lokale socjalne – 20; 
2) lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 760;
3) budynki socjalne – 3, w nich 62 lokale mieszkalne;
4) budynki w administracji zleconej – 21, w nich lokale mieszkalne – 133;
5) budynki stanowiące współwłasność – 4, w nich lokale mieszkalne 21.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.

UM,WZNK

Analizy potrzeb dokonuje UM, WZNK oraz KMRM. Na tej podstawie opracowany jest plan remontów. Zgodnie z planem remontów na 2010 r. przyjętym do realizacji w budynkach i lokalach komunalnych wykonano: 
- remonty zlecone – 487.811,98 zł 
- remonty wykonane siłami własnymi (koszt materiałów) – 301.525,39 zł 
- rozbiórki – 61.462,94 zł 
- inwestycje – 1.274.804,23 zł

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

UM, WZNK

Przyjęto sprzedaż na poziomie 45 lokali mieszkalnych, a sprzedaż zrealizowano na poziomie 25 lokali mieszkalnych.

Zasady polityki czynszowej.

UM, WZNK

W 2010 r. stosowano zasady polityki czynszowej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa określone w Uchwale nr IVk/VII/90/2003 z dnia 15.04.2003 r.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

UM,WZNK

W 2010 r. komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Wejherowo zarządzał Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych – jednostka budżetowa zgodnie z uchwałą nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 01.04.2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012 z późniejszymi zmianami.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

UM, WZNK

1. Budżet WZNK zrealizowano w wysokości: 9.852.185,42 zł.
2. Budżet Gminy Miasta Wejherowa w zakresie gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w wysokości: 2.033.436,14 zł – w tym udział Gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych - 1.288.165,57 zł.Program Operacyjny: „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Wejherowa na lata 2008- 2012” – ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działania w 2010 r.

Szczegółowy program opracowany w formie uchwały Rady Miasta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. Nr 71 poz. 733 - Uchwała nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 01.04.2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012 z późniejszymi zmianami

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

UM, WZNK

1. Koszty remontów budynków i lokali mieszkalnych - 1.841.257,41 zł, w tym inwestycje – 1.274.804,23 zł. 
2. Zasoby w budynkach komunalnych 
- koszty eksploatacji – 539.959,46 zł 
- koszty pośrednictwa (media) – 994.787,44 zł 
3. Zasoby w budynkach administracji zleconej
- koszty eksploatacji – 89.797,18 zł
- koszty pośrednictwa (media) – 151.120,45 zł
4. Zasoby we wspólnotach mieszkaniowych
- koszty eksploatacji – 872.581,91 zł
- udział w funduszu remontowym – 1.238.851,27 zł
- koszty pośrednictwa (media) – 1.454.047,42 zł
5. Wynajem lokali w budynkach prywatnych
- koszty eksploatacji – 117.645,36 zł 
- koszty pośrednictwa (media) – 19.745,58 zł
6. Obiekty sportowo – rekreacyjne 
- koszty eksploatacji – 80.615,53 zł 
- koszty pośrednictwa (media) – 5.657,17 zł
7. Obiekty kulturowe
- koszty eksploatacji – 255.426,17 zł
8. Obiekty pozostałe
- koszty eksploatacji – 3.572,58 zł.

Opis innych działań – poprawa wykorzystania zasobu gminy

UM, WZNK, MKZ

Realizowano przegląd lokali mieszkalnych i związaną z tym aktualizację umów najmu. Planowany termin zakończenia: 30.11.2011 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: „BUDOWA I MODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO W WEJHEROWIE” 

 

PROJEKT

ZADANIE

WYKONAWCA

DZIAŁANIA W 2010 r.
Projekt budowy, modernizacji i remontów najważniejszych ulic gminnych i powiatowych na terenie Wejherowa

ZADANIA PODSTAWOWE 
1. budowa ul. Necla 
2. budowa ul. Sikorskiego (do ul. Sędzickiego)
3. remont fragmentów ul. Roszczynialskiego
4. budowa ul. Ceynowy
5. remont ul. Kaszubskiej (od ul. Weteranów wraz ze skrzyżowaniem, do ul. Rybackiej)
6. remont ul. Nanickiej z fragmentem ul. Słonecznej
7. budowa ul. Gulgowskiego
8. dokończenie ul. Sędzickiego
9. modernizacja fragmentu ul. Zamkowej
10.modernizacja fragmentu ul. 10-lutego 
11. budowa ul. Chmielewskiego (od drogi krajowej nr 6 do ul. Stefczyka), jako ostatnia pozycja do wykonania w planie


Urząd Miejski w Wejherowie

1) Modernizacja fragmentu ul. 10 Lutego 
Zakończono prace projektowe zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana – Sienkiewicza - 10 Lutego”, który obejmuje również przebudowę ul. 10 Lutego na odcinku ok. 150 m wraz z budową dojazdu do przejazdu kolejowego i miejsc parkingowych. 
2. Remonty cząstkowe na ul. Roszczynialskiego.Program Operacyjny: "Budowa i modernizacja układu drogowego w Wejherowie" - ciąg dalszy 

 


PROJEKT


ZADANIE


WYKONAWCA


DZIAŁANIA W 2010 r.Projekt uzupełniający budowy, modernizacji i remontów ulic gminnych i powiatowych na terenie Wejherowa.

ZADANIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Śmiechowo Północ 
1. dokończenie budowy ul. Stefczyka 
2. budowa ul. Patoka
3. budowa ul. Ogrodowej

Osiedle Kaszubskie
1. częściowe utwardzenie ul. Panek
2. budowa ul. Staromłyńskiej 
3. budowa ul. Kochanowskigo (ul. Obr. Wybrzeża do ul. Borowiackiej)

Dzielnica Przemysłowa i Osiedle Chopina
1. remonty fragmentów ul. Przemysłowej
2. utwardzenie ul. Lelewela
3. utwardzenie odcinka ul. Heyki (od ul. Rogali do ul. Gulgowskiego) 
4. częściowe utwardzenie ul. Majkowskiego

Śmiechowo Południe
1. częściowe utwardzenie ul. Wschodniej (pełna szerokość)
2. częściowe utwardzenie ul. Poprzecznej 
3. częściowe utwardzenie ul. Leśnej
4. częściowe utwardzenie ul. Wąskiej 
5. częściowe utwardzenie ul. Kamiennej (pełna szerokość)
6. budowa ul. Odrębnej

Śródmieście
1. modernizacja ul. Reformatów wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wniebowstąpienia
2. modernizacja ul. Parkowej 
3. modernizacja ul. Św. Jacka 
4. remont ul. Wybickiego 
5. remont ul. Śmiechowskiej
6. remont odcinka ul. Gniewowskiej (od ul. Wniebowstąpienia do ul. Krzyżowej) 

Osiedle Sucharskiego i pozostałe rejony do ul. Marynarki Wojennej
1. częściowe utwardzenie ul. Krzywej
2. budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sucharskiego do Oś. Sucharskiego 
3. budowa ul. Mostnika 
4. budowa ul. Krofeya 
5. budowa ul. Kotłowskiego
6. częściowe utwardzenie ul. Szczęśliwej 
7. częściowe utwardzenie ul. Spokojnej

Urząd Miejski w Wejherowie, Rada Osiedla Sucharskiego, inwestor prywatny


1. Budowa ul. Ogrodowej. 
Utwardzono płytami drogowymi ul. Ogrodową. 
2. Budowa ul. Staromłyńskiej. 
Zakończono rozpoczętą w 2009 r. budowę ul. Staromłyńskiej na odcinku 392 m od ul. Chopina do ul. Obrońców Wybrzeża, w tym jezdnia oraz chodniki i ścieżka rowerowa na całym odcinku. Ponadto wykonano koncepcję drogową przebiegu ul. Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Rybackiej. 
3. Budowa ul. Patoka.
Trwały prace projektowe nowego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektem mostowym. Jednym z etapów zadania jest zaprojektowanie nowego przebiegu ul. Patoka łączącej węzeł Zryw z ulicami Stefczyka, Necla i Gryfa Pomorskiego.
3. Remonty fragmentów ul. Przemysłowej.
W ramach remontu nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta wykonano remont fragmentu nawierzchni jezdni ul. Przemysłowej o powierzchni 1170 m2
4. Budowa ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż ul. Sucharskiego.
Wykonano fragment ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Sobieskiego na odcinku od wjazdu do Domu Działkowca do Osiedla Sobieskiego długości ok.120 m.
5. Częciowe utwardzenie ul. Leśnej 
Wykonano projekt budowy ulicy. 
6. Modernizacja ul. Parkowej 
Remont nawierzchni ul. Parkowej - nowy dywanik asfaltowy. 
7. Remont odcinka ul. Gniewowskiej 
Remont części nawierzchni ul. Gniewowskiej - nowy dywanik asfaltowy. 
8. Częściowe utwardzenie ul. Krzywej
Utwardzenie płytami drogowymi fragmentu ul. Krzywej.
9. Budowa ul. Kotłowskiego.
Wybudowano odcinek ul. Kotłowskiego długości 298 m od ul. Sucharskiego do pierwszego skrzyżowania z ul. Rogaczewskiego.


Program Operacyjny: "Budowa i modernizacja układu drogowego w Wejherowie" - ciąg dalszy 

 


PROJEKT


ZADANIE


WYKONAWCA


DZIAŁANIA W 2010 r.
Projekt wspierania budowy, modernizacji i remontów ulic o charakterze regionalnym.

Droga powiatowa nr 10128 Wejherowo – Brudzewo, na terenie Wejherowa ul. Chopina.

Urząd Miejski w Wejherowie 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1) Ul. Chopina. 
Wykonano remont nawierzchni bitumicznej ul. Chopina o łącznej powierzchni 2785 m2. 
2) Droga krajowa nr 6 wraz z węzłami.
Trwały prace projektowe nowego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektem mostowym.

Uczestnictwo w zadaniu: 
„Powiązanie drogi wojewódzkiej nr 218 z drogą krajowa nr 6 (wraz z modernizacją skrzyżowań i likwidacją przejazdów kolejowych w centrum miasta, budową łącznika drogowego, modernizacją ulicy Marynarki Wojennej i ciągu drogi powiatowej w ul. Sobieskiego)”.

Droga krajowa nr 6 wraz z węzłami.

 


PROJEKT


ZADANIE

WYKONAWCA

DZIAŁANIA W 2010 r.

Projekt zwiększania dostępności Wejherowa dla rowerzystów.

Budowa nowych ścieżek rowerowych
Urząd Miejski w Wejherowie

1) Nowe ścieżki rowerowe wybudowano podczas realizacji zadań: 
- budowa ul. Orzeszkowej – na odcinku od pętli autobusowej przy ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Gryfa Pomorskiego - dł. ok. 310 m, 
- budowa ul. Staromłyńskiej - od ul. Chopina do ul. Obrońców Wybrzeża - dł. 390 m 
- 12 Marca – na odcinku od ul. Myśliwskiej w stronę centrum, strona południowa - dł. ok. 70 m
- ul. Sobieskiego – od wjazdu do Domu Działkowca do Osiedla Sobieskiego - dł. 120 m

2) Przygotowywano realizację międzygminnego projektu pt. „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”. Na terenie Wejherowa projekt obejmuje m.in. ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron. Liderem Projektu jest Gmina Kosakowo.

Urządzenie ścieżek rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych

Wykonanie elementów zagospodarowania terenu i małej architektury dla rowerzystów.

Promocja komunikacji z wykorzystaniem rowerów.


Projekt zwiększania dostępności komunikacyjnej Wejherowa dla osób niepełnosprawnych.

Budowa nowych oraz modernizacja istniejących rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających lub ułatwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym z ciągów komunikacyjnych (również w ramach innych projektów).

Urząd Miejski w Wejherowie


Zadanie to było realizowane w ramach działań prowadzonych w innych zadaniach. Wykonywane obiekty drogowe były przystosowywane dla osób niepełnosprawnych lub też efektem tych prac było ich przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.


Program Operacyjny: "Budowa i modernizacja układu drogowego w Wejherowie" - ciąg dalszy 

 


PROJEKT


ZADANIE


WYKONAWCA


DZIAŁANIA W 2010 r.
Projekt poprawy stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w ramach działań bieżących na terenie Wejherowa.

Kompleksowe remonty chodników i ciągów pieszych, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań.


Urząd Miejski w Wejherowie

1) Wykonano remonty chodników, wjazdów na odcinkach ulic: 12 Marca, Pomorskiej, Harcerskiej, Rogali, Konopnickiej, Leśmiana o łącznej powierzchni ok. 1.970 m2 polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej. 

2)Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na odcinkach ulic w mieście polegające na sfrezowaniu uszkodzonych fragmentów nawierzchni na całej bądź połowie szerokości jezdni a następnie ułożono nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Remonty wykonano na ulicach: Chopina, 12 Marca, Przemysłowej, Rybackiej, Jagalskiego, Sucharskiego, Pomorskiej, drodze do Gniewowa, Kochanowskiego, Weteranów, Borowiackiej, Kwiatowej, Obrońców Wybrzeża, Parkowej, Kusocińskiego Kościuszki, Gniewowskiej, Harcerskiej, Necla, Asnyka o łącznej powierzchni ok. 16.952 m2.

3) Na bieżąco wykonywano liczne mniejsze prace utrzymujące nawierzchnię dróg gruntowych oraz utwardzonych.

Kompleksowa likwidacja dziur i zapadlisk na drogach i chodnikach metodami tymczasowymi.

Działania eksploatacyjne i awaryjne w celu prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych.

 

PROJEKT

ZADANIE

WYKONAWCA

DZIAŁANIA W 2010 r.
Projekt poprawy bezpieczeństwa na drogach w Wejherowie.

Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
Urząd Miejski w Wejherowie, Starostwo Powiatowe, Inni zarządcy dróg i terenów. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policja Państwowa.

1. W ramach innych realizowanych zadań inwestycyjnych wykonane zostały zatoki autobusowe i parkingowe przy budowie ul. Orzeszkowej, Kotłowskiego i Staromłyńskiej. 

2. Wykonano 53 miejsca postojowe: przy szpitalu – była pętla autobusowa przy ul. Jagalskiego. 

3. Progi zwalniające i inne urządzenia – na bieżąco w ramach działań WIGKiOŚ.

Budowa zatok autobusowych i parkingowych.

Wykonywanie różnych elementów uspokajających ruch samochodowy.

Promocja właściwych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji i zachowań na drodze. Prewencja.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: „STWORZENIE WARUNKÓW DO ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY W MIEŚCIE WEJHEROWIE” 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Rozbudowanie aktywności społecznej

Promowanie taniego i aktywnego wypoczynku (np. organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych, półkolonii letnich, zawodów pływackich, organizacja szkolnych kół turystycznych)

Samorządy szkolne, stowarzyszenia

Zrealizowano następujące działania: 
1. Wypoczynek letni w ramach Akcji Lato 2010 pod hasłem „Wakacje bez uzależnień”:
- UKS „Ósemka” – obóz sportowy, 42 uczestników,
- ZHR – obóz harcerski – 75 osób,
- Zgromadzenie Sióstr Albertynek – półkolonie, wycieczka – 55 uczestników,
- Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – cykl meczów w dyscyplinie piłka nożna – 29 drużyn, 153 mecze,
- TPD – półkolonie – 146 osób,
- Akcja Katolicka św. Leona – półkolonie – 60 uczestników. 
2. Szkolenie młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, unihokej, karate, karate tradycyjne, kickboxing, lekkoatletyka, tenis ziemny, tenis stołowy. 
Imprezy sportowo-rekreacyjne: 
- Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów -”Wejher Cup”,
- Międzynarodowe Biegi Jakuba Wejhera,
- Amatorskie Ligi Piłki Nożnej,
-Turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego.

Organizowanie konkursów dla młodzieży szkolnej pobudzających do rozwoju na różnych płaszczyznach aktywności społecznej

Wejherowskie Centrum Kultury

W ramach pobudzania aktywności twórczej dzieci i młodzieży Wejherowskie Centrum Kultury przy udziale placówek oświatowych zorganizowało przeglądy, prezentacje i konkursy w dziedzinie sztuk pięknych, plastyki, literatury, muzyki, filmu i teatru. Łącznie w 2010 roku zorganizowano na terenie WCK 12 konkursów, przeglądów, w tym wiele cyklicznych m.in.: 
- przegląd Jasełek 2010 dla Przedszkoli, klas „O” i I-III Szkół Podstawowych, 
- konkursy fotograficzne i filmowe dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, 
- ogólnopolski 55 Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie,
- Festiwal Piosenki i Poezji Angielskiej,
- konkurs Biblijny.


Program Operacyjny: „Stworzenie warunków do zagospodarowania czasu wolnego młodzieży w mieście Wejherowie” – ciąg dalszy 

 

Rozbudowanie aktywności społecznej

Organizowanie konkursów dla młodzieży szkolnej pobudzających do rozwoju na różnych płaszczyznach aktywności społecznej

Biblioteka

- „Powiew Weny” piąta edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego,
- „Strofy i Ojczyźnie” Powiatowy Konkurs Recytatorski, 
- Literacki Gryf – wybór najpoczytniejszej pozycji literackiej wydanej w 2009 roku (Zygmunt Rohde, „Ludność polska Wejherowa i okolic w czasie II wojny światowej”),
- Konkurs na Limeryk z okazji Tygodnia Bibliotek,
- Internetowy Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji

Wejherowskie Centrum Kultury

- eliminacje miejskie VIII Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej, 
- konkursy plastyczne dla Przedszkoli, klas O i I-III Szkół Podstawowych,
- konkurs Piosenki Przedszkolaka,
- V Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. A. Luterka.

Promowanie lokalnych twórców w regionie . Udostępnianie miejsc do prezentacji twórczości artystycznej

Wejherowskie Centrum Kultury

Na terenie Wejherowskiego Centrum Kultury zorganizowane zostały w 2010 roku m. in. następujące wystawy i przedstawienia teatralne: 
- spektakle pt. „Elfy Św. Mikołaja” - Teatr Eksperyment przy WCK, grupa młodsza, 
- prezentacja spektaklu lalkowego pt.”Szopka Polska” w wykonaniu dzieci uczestniczących w warsztatach teatralnych podczas artFerii 
- prezentacja spektaklu opracowanego na podstawie „Małego Księcia” w wykonaniu dzieci uczestniczących w letnich warsztatach lalkarskich 
- wernisaż i wystawa prac wejherowskiego artysty Ziemowita Łozowickiego pt. „Pozytywne Wibracje” 
- wystawa fotografii -"Działalność kulturalna obiektu WCK – retrospektywa" 
- wystawa prac wykonanych przez młodzież podczas „Coolturalnej rewolucji” 
- wystawa poplenerowa Marynistów Polskich. „Nadmorskie Spotkania Twórcze. Czymanowo 2010”,
- wystawa ilustracji i komiksu autorstwa Aleksandry Spanowicz 
- wystawa członków koła plastycznego działającego przy WCK 
- wystawa fotograficzna podsumowująca Rok Małego Trójmiasta Kaszubskiego


Program Operacyjny: „Stworzenie warunków do zagospodarowania czasu wolnego młodzieży w mieście Wejherowie” – ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Rozbudowanie aktywności społecznej

Promowanie lokalnych twórców w regionie. Udostępnianie miejsc do prezentacji twórczości artystycznej

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury, w ramach wspierania aktywności twórczej wejherowskich artystów zorganizowało po raz kolejny plenerową inscenizację „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu stowarzyszenia „Misternicy Kaszubscy”. Dodatkowo zorganizowano z tym stowarzyszeniem „Inscenizację wjazdu Chrystusa do Jerozolimy Kaszubskiej”. 

Po raz kolejny odbyła się również prezentacja słowa kaszubskiego z cyklu Verba Sacra „Modlitwy Katedr Polskich”, podczas której zaprezentowała się grupa „LudHauza”. 

Zarówno na scenie WCK, jak i podczas imprez plenerowych promowano młodych muzyków, młodzieżowe orkiestry, m.in. uczestników kół gitary WCK oraz uczniów PSM, Orkiestrę Szkoły Muzycznej i WCK, Miejsko – Parafialną Orkiestrę Dętą „Fermata”, jak również wejherowski chór męski „Harmonia”. 

W dziedzinie muzyki rockowej WCK promowało muzyków tego nurtu na cyklicznym Open Air Rock Festival, na którym wystąpiły m.in. wejherowskie zespoły Stone Creek, Fosfor. 

Muzycy byli również promowani poprzez koncerty w sali WCK, plenerowo - sceniczne z muzyką klasyczną, rozrywkową i jazzową – zespoły Fosfor, Fucus, White Room, Andrzej Marczyński.

Biblioteka

- „Nasze Kaszuby” – malarska wystawa poplenerowa I Pleneru Integracyjnego Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” i Klubu „Plastyka” im. Stefana Morawskiego,
- wystawa „Zaczarowany świat kamieni” – Galeria z Pierwoszyna,
- wystawa fotografii studentów slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego,
- wystawa poplenerowa pt. „Droga Remusa”,
- wystawy z okazji: 
• 600 – lecia bitwy pod Grunwaldem,
• obchodów Roku Chopina,
• 50. rocznicy śmierci A. Camusa,
• 120. rocznicy urodzin B. Pasternaka,
• 70. rocznicy śmierci M.A. Bułhakowa,
• 50. rocznicy urodzin E.E. Schmidta,
• 170. rocznica urodzin M.E. Zoli,
• 80. rocznica śmierci W. Majakowskiego,
• 105. rocznica urodzin M. Szołochowa,
• 45. rocznica śmierci M. Dąbrowskiej,
• 80. rocznica urodzin S. Mrożka,
• 140. rocznica śmierci Ch. Dickensa.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ MIESZKAŃCÓW WEJHEROWA 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Promocja lokalnych twórców i artystów

Pozyskiwanie lokali do prezentacji twórczości

Wejherowskie Centrum Kultury

Promocja na terenie innych obiektów: 
- organizacja w wejherowskich świątyniach koncertów m.in. „Verba Sacra”, koncert kolęd w wykonaniu chórów pomorskich, 
- współorganizacja wraz z Muzeum Regionalnym w Krokowej wernisażu wystawy poplenerowej Marynistów „Nadmorskie Spotkania Twórcze - Czymanowo 2010”, 
- organizacja niektórych konkursów, spektaklów teatralnych, koncertów oraz warsztatów w przestrzeni Parku im. A. Majkowskiego, Gimnazjum Nr 1, PSM I st., 
- prezentacja wystawy fotograficznej na ścianie placu budowy nowego Centrum Kultury.

Stworzenie centrum promocji kultury

Biblioteka

- Biblioteczne Perełki – digitalizacja zbiorów specjalnych PiMBP, zbiorów wymagających szczególnych sposobów opracowania, udostępniania i konserwowania,
- Cyfrowe Trójmiasto – digitalizacja prasy, biuletynów informacyjnych, dokumentów życia codziennego, wydawanych w Wejherowie, Redzie i Rumi,
- Kaszubska e-Kapsuła Pamięci – gromadzenie nagrań filmowych dokumentujących szeroką działalność PiMBP,
- elektroniczny spis publikacji – tworzenie Bibliografii Powiatu Wejherowskiego,
- Pomorska Sieć Informacji Regionalnej – najważniejszym osiągnięciem obok PSIR-u, jest stworzenie Multi-opacu Pomorza czyli zintegrowanie katalogu on–line wszystkich bibliotek publicznych woj. pom.,
- Filmy Edukacyjne – wypożyczalnie na ogólnych zasadach,
- Wstęp do Biblioteki Cyfrowej – program przeznaczony dla czytelników +50.

Poprawa infrastruktury

Odbudowa i odtworzenie ścieżek sportowych (zdrowia) ich zagospod. (ławki, wiaty)

Urząd Miasta, stowarzyszenia sportowe

W ramach prac Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego.

Poprawa oznakowania leśnych ścieżek rowerowych

Urząd Miasta, Nadleśnictwa

W ramach działań bieżących utrzymanie ścieżek rowerowych.

Stworzenie obiektu sportowo-kulturalnego (sala widowiskowa, sala konferencyjna, galerie, siłownia, ścianka wspinaczkowa, itd.) na bazie istniejącego centrum kultury

Urząd Miasta, inwestorzy prywatni, WCK

Realizowane są prace dotyczące budowy nowego Wejherowskiego Centrum Kultury. Realizacja przez WCK prac dotyczących montażu elementów kotwiących plenerową estradę będącą na wyposażeniu WCK. Zakupiono profesjonalne okotarowanie do tymczasowej sali kameralnej WCK w auli Gimn. Nr 1

Udostępnienie na dogodnych warunkach niezagospodarowanych pomieszczeń na kluby młodzieżowe

UM, stow., zorganizowane grupy młodzieży, zespoły muzyczne, szkoły gminne i powiatowe

Zespół Szkół Nr 1 – udostępnia pomieszczenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Szóstka”, Zespół Szkół Nr 2 – udostępnia pomieszczenia Integracyjnemu Stowarzyszeniu Sportowemu „Start”, Zespół Szkół Nr 3 – udostępnia pomieszczenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Ósemka, Urząd Miejski oddał w użytkowanie boisko na Osiedlu Przyjaźni 9 Wejherowskiemu TKKF.

Tworzenie małych boisk sportowych, placów zabaw

UM, Rady Os., Wspól. i Spół. mieszk.

Kontynuowano program budowy boisk.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Promocja lokalnych twórców i artystów

Organizowanie konkursów, jarmarków i innych imprez promujących twórczość artystów lokalnych

Wejherowskie Centrum Kultury

Na terenie Wejherowskiego Centrum Kultury i udostępnionym przez szkoły i inne podmioty na potrzeby WCK odbyło się szereg imprez kulturalnych promujących twórczość lokalnych artystów, a w tym: 
• spektakle pt. „Elfy Św. Mikołaja” - Teatr Eksperyment przy WCK, grupa młodsza, 
• prezentacja spektaklu lalkowego pt.”Szopka Polska” w wykonaniu dzieci uczestniczących w warsztatach teatralnych podczas artFerii 
• prezentacja spektaklu opracowanego na podstawie „Małego Księcia” w wykonaniu dzieci uczestniczących w letnich warsztatach lalkarskich 
• wernisaż i wystawa prac wejherowskiego artysty Ziemowita Łozowickiego pt. „Pozytywne Wibracje” 
• wystawa fotografii -”Działalność kulturalna obiektu WCK – retrospektywa 
• wystawa prac wykonanych przez młodzież podczas „Coolturalnej rewolucji” 
• wystawa poplenerowa Marynistów Polskich. „Nadmorskie Spotkania Twórcze. Czymanowo 2010”, 
• wystawa ilustracji i komiksu autorstwa Aleksandry Spanowicz• wystawa członków koła plastycznego działającego przy WCK 
• wystawa fotograficzna podsumowująca Rok Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
• Międzynarodowy Plener Malarski Marynistów „Nadmorskie Spotkania Twórcze. Czymanowo 2010”. 
Dodatkowo Wejherowskie Centrum Kultury wspierało i pomagało promować twórczość lokalnych artystów w przestrzeni ogólnopolskiej:
• udział chóru męskiego „Harmonia” w Koncertach Kolęd zorganizowanych w kościołach w Wejherowie, Gdyni , Redzie Ciechocino, 
• udział Miejsko – Parafialnej Orkiestry Dętej „Fermata” w uroczystościach 40 lecia nadania imienia SP Nr 9, koncercie kolęd,
• udział członków Teatru „Prawie Lucki”, w 55 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - eliminacje wojewódzkie,
• wyjazd zespołów tanecznych „Bąbelki” i „Baccara” do Kobylnicy na Międzywojewódzki Festiwal Piosenki i Tańca Kwakowo 2010( trzy II miejsca w kategorii Taniec Hip-hop oraz wyróżnienie w kategorii „mini formy taneczne”),


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Promocja lokalnych twórców i artystów

Organizowanie konkursów, jarmarków i innych imprez promujących twórczość artystów lokalnych

Wejherowskie Centrum Kultury

• wyjazd zespołu tanecznego „Baccara” do Malborka na IV Europejskie Dni Tańca(Ii miejsce w kategorii HIP-HOP) 
• zdobycie przez zespół taneczny BACCARA „Złotej Jodły” w kategorii taniec nowoczesny w 37 Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 
• koncert w wykonaniu chóru męskiego „Harmonia” z okazji Dnia Jedności Kaszubów 
• wyjazd grupy teatralnej EKSPERYMENT i Misterników Kaszubskich do Linii 
• prezentacja spektaklu „Gość oczekiwany” w wykonaniu grupy teatralnej Eksperyment w hospicjum w Gdańsku, w Pucku 
• wyjazd grupy teatralnej ”Prawie Lucki” na X Poznański Festiwal Teatralny „Marcinek” 
• Udział chóru męskiego „Harmonia „ w Festiwalu „Kaszubskie Tony nad Małym Morzem w Swarzewie.

Biblioteka

Spotkania z pisarzami, autorami i znanymi ludźmi takimi jak:
- Eugenia Drawz 
- Krzysztof Skiba i Paweł Konjo Konnak 
- Martyna Wojciechowska 
- Łukasz Wierzbicki 
- Elżbieta Dzikowska 
- Janusz Mamelski 
- Marek Kamiński- Izabela Klebańska 
- Artur Domosławski 
- Bożena Ptak 
Promocje książek: 
- Duszana Paździerskiego „Antologia kaszubskiego opowiadania ludowego”,
- Adama Kleina i Grzegorza Piwnickiego „Bieszczadzkie nostalgie” 
Konkursy: 
- Konkurs na Limeryk z okazji Tygodnia Bibliotek, 
- Konkurs fotograficzny i filmowy – finał organizowany wspólnie z WCK,
- Internetowy Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, 
Wernisarze: 
- wernisaż Katarzyny Marciniak – malarstwo,
- wernisaż wystawy malarsko – rzeźbiarskiej „Z Nieba i Ulicy” Wirginii Buraczewskiej i Barbary Skierka

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej

1. Promocja wydawnictw: Jan Romski „Dramaty Kaszubskie”; Aleksander Majkowski „Życie i przygody Remusa” - wydawnictwo REGION; Olga Podolska „Kalendarium życia kulturalnego i literackiego Wejherowa w dwudziestoleciu międzywojennym”; Andrzej Gąsiorowski „Jan Kaszubowski i służby specjalne GESTAPO SMIERSZ UB...”; Józef Gajek „Struktura Etniczna i Kultura Ludowa Pomorza”; Piotr Schmandt „Sprawa Inspektora Brauna – Fotografia”; Brunon Synak „Moja kaszubska Stegna” 15; Przekład Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”; ks. Stanisław Czalej „Filary Ziemi. Reportaże z Pomorza 2004-2010 r.”; Aleksander Killman „Króle i bogi, czyli opowieść o Arturze i królach Brytanii”. 
2. W muzeum zorganizowano Kaszubskie Zaduszki poświęcone Stefanowi Fikusowi i Gerardowi Labudzie. 
3. Konkursy: Konkurs recytatorski Poezji Polskiej; konkurs „Rôdna mòwa”; przesłuchania do „Kaszubskiego Idola”; rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-historycznego „Szukamy własnych korzeni”; IV Powiatowo-Miejski Konkurs Haftu Kaszubskiego; XVII Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Gwiazdka tuż…tuż...” 
4. Wejherowska Noc Muzeów. 
5. Europejskie Dni Dziedzictwa 
Wydawnictwa (książki, foldery, ulotki, plakaty) 
1. Przekład na język kaszubski i wydanie w pięknej szacie graficznej „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w nakładzie 1500 egzemplarzy. 
2. Wydano ulotki promujące imprezy odbywające się w Muzeum: Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Muzeum.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Promocja lokalnych twórców i artystów

Organizowanie konkursów, jarmarków i innych imprez promujących twórczość artystów lokalnych

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

- XXXVIII konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rodno Mowa”,
- spotkanie noworoczno – integracyjne członków Oddziału ZK-P Wejherowo,
- kuligowa zabawa członków i sympatyków w Załężu,
- zabawa Karnawałowa na promie „Skandynawia” w drodze do Karlskrony, 
- przygotowanie Biesiady Kaszubskiej w stadninie koni w Pieleszewie, 
- obchody 90. rocznicy powrotu Ziemi Kaszubskiej do Macierzy, 
- obchody 353. rocznicy śmierci Jakuba Wejhera,
- konkurs dla dzieci przedszkolnych „Kartka Bożonarodzeniowa”,
- udział w Zjeździe Kaszubów w Brusach,
- udział członków Klubu Haftu Kaszubskiego „Tulipan” w programie Telewizji Gdańsk,
- udział w konkursie haftu kaszubskiego w Linii, 
- plener malarski „Zaułki Wejherowa”,
- konkurs malarski z okazji obchodów Roku Kalwaryjskiego

Tworzenie stałych ekspozycji i rękodzieł

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej

W 2010 r. przygotowano lub zmodernizowano 20 wystaw: 
1. Ruch pielgrzymkowy w Wejherowie 
2. Droga życiowa i twórczość Gerarda Labudy 
3. Stała ekspozycja „Instrumenty muzyczne Kaszub” 
4. Aleksander Majkowski (1876-1938) 
5. Wystawa fotograficzna „Wejherowo w fotografii dokumentacyjnej Janusza Uklejewskiego” 
6. Wystawa fotograficzna „Badania archeologiczne przy Pałacu Przebendowskich”
7. Wystawa „Barwy i faktury Darii Sołtan-Krzyżyńskiej" 
8. Wystawa „Najciekawsze zabytki w zbiorach wejherowskiego Muzeum” 
9. Wystawa fotograficzna „Pałace i dwory Powiatu Puckiego” 
10. Wystawa fotograficzna „Wejherowo wczoraj i dziś” 
11. Wystawa fotograficzna „Wejherowo naturalnie piękne” 
12. Wystawa pokonkursowa ZKP o/Wejherowo „Haft kaszubski” 
13. Wytrawa „Malarstwo Mariana Mokwy (1889-1987) ze zbiorów prywatnych” 
14. Wystawa „Kolekcja najcenniejszych dokumentów Cechu Rzemiosł Różnych w Wejherowie” (zorganizowana z siedzibie Cechu ul. Hallera). 
15. Wystawa „Cyrk” malarstwo Ireneusza Leśniaka. 
16. Wystawa „Jak drukowano dawniej w Wejherowie" przygotowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 
17. Wystawa „Malarstwo mój sposób na życie” wystawa Stefana Stankiewicza. 
18. Wystawa „Miron Łukowicz (1928-1991) - działacz wejherowskiej Solidarność”. 
19. Wystawa grafik Jarosława Wróbla - ilustracji z kaszubskojęzycznego wydania „Pana Tadeusza” 
20. Wystawa „Dziadek do orzechów” z kolekcji Jana Łomnickiego i Witolda Tchórzewskiego.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

Wystawa pokonkursowa III Powiatowo Miejski Konkurs Haftu Kaszubskiego w Muzuem Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pormorskiej.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Promocja lokalnych twórców i artystów

Promowanie lokalnych twórców w regionie. Udostępnianie miejsc do prezentacji twórczości artystycznej

Wejherowskie Centrum Kultury

W ramach promowania lokalnych twórców w obszarze działania Wejherowskiego Centrum Kultury zorganizowane zostały w 2010 roku m. in. następujące wystawy, przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania: 
• spektakle pt. „Elfy Św. Mikołaja” - Teatr Eksperyment przy WCK, grupa młodsza, 
• prezentacja spektaklu lalkowego pt.”Szopka Polska” w wykonaniu dzieci uczestniczących w warsztatach teatralnych podczas artFerii 
• prezentacja spektaklu opracowanego na podstawie „Małego Księcia” w wykonaniu dzieci uczestniczących w letnich warsztatach lalkarskich 
• wernisaż i wystawa prac wejherowskiego artysty Ziemowita Łozowickiego pt. „Pozytywne Wibracje”
• wystawa fotografii -”Działalność kulturalna obiektu WCK – retrospektywa 
• wystawa prac wykonanych przez młodzież podczas „Coolturalnej rewolucji”
• wystawa poplenerowa Marynistów Polskich. „Nadmorskie Spotkania Twórcze. Czymanowo 2010”,
• wystawa ilustracji i komiksu autorstwa Aleksandry Spanowicz 
• wystawa członków koła plastycznego działającego przy WCK 
• wystawa fotograficzna podsumowująca Rok Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
• Międzynarodowy Plener Malarski Marynistów „Nadmorskie Spotkania Twórcze. Czymanowo 2010”, 
• przesłuchania konkursu Kaszubski Idol 2010 
• Koncert Finałowy Kaszubskich Warsztatów Akordeonowych organizowany przez PSM I St. w Wejherowie 
• Dzień Otwarty nowego WCK – prezentacja artystów z kół zainteresowań WCK. 
Wejherowskie Centrum Kultury, w ramach wspierania aktywności twórczej wejherowskich artystów zorganizowało po raz kolejny plenerową inscenizację „Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu Stowarzyszenia „Misternicy Kaszubscy”. Po raz kolejny odbyła się również prezentacja słowa kaszubskiego z cyklu Verba Sacra „Modlitwy Katedr Polskich”, podczas której zaprezentowała się grupa „LudHauza”. 
Zarówno na scenie WCK jak i podczas imprez plenerowych promowano młodych muzyków, młodzieżowe orkiestry, m.in. uczestników kół gitary WCK oraz uczniów PSM, Orkiestrę Szkoły Muzycznej i WCK, Miejsko – Parafialną Orkiestrę Dętą „Fermata”, jak również wejherowski chór męski „Harmonia”. 
W dziedzinie muzyki rockowej WCK promowało muzyków tego nurtu na cyklicznym Open Air Rock Festival, na którym wystąpiły m.in. wejherowskie zespoły Stone Creek , Fosfor. 
Muzycy byli również promowani poprzez koncerty w sali WCK, plenerowo - sceniczne z muzyką klasyczną, rozrywkową i jazzową – zespoły White Room, Andrzej Marczyński.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Edukacja Kulturalna

Kontynuowanie istniejących konkursów

Wejherowskie Centrum Kultury

W 2010 roku Wejherowskie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: 
• przegląd Jasełek 2010 dla przedszkoli, klas „O” i I-III szkół podstawowych, 
• konkursy fotograficzne i filmowe dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
• ogólnopolski 55 Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie, 
• Festiwal Piosenki i Poezji Angielskiej konkurs Biblijny,
• eliminacje miejskie VIII Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej,
• konkursy plastyczne dla przedszkoli, klas O i I-III szkół podstawowych,
• konkurs Piosenki Przedszkolaka 
• V Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. A. Luterka.

Wspieranie nowych inicjatyw związanych z edukacją kulturalną

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej

1. Przeprowadzono 209 lekcji, prelekcji i warsztatów muzealnych (łącznie dla 5.832 osób). 
2. Przygotowano prelekcje, m.in. dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Wileńskiego, więźniów Zakładu Karnego w Wejherowie, 
3. Kontynuowano program edukacyjny: „Życie codzienne na Pomorzu i Kaszubach” we współpracy ze SSP w Bolszewie.
4. Rozpoczęcie nowego programu pt. "Gdańsk - Gdynia - nasze okno na świat". 
5. Zorganizowano imprezy Noc Muzeów i Dni otwarte Muzeum. 
6. Zorganizowano Europejskie Dni Dziedzictwa – „Od pomysłu do przemysłu”.
7. Odbyły się spotkania z dyrektorami szkół i innych placówek oświatowych powiatu, których celem było przedstawienie oferty oświatowej oraz nowego oblicza Muzeum.
8. Opracowanie nowych tematów lekcyjnych (Kolory Kaszub w malarstwie na szkle i Zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem na Kaszubach).


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Edukacja Kulturalna

Organizowanie inicjatyw rozwijających wrażliwość artystyczną dzieci i młodzieży (audycje muzyczne, warsztaty teatralne, plastyczne itd.)

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury przy współpracy placówek oświatowych oraz stowarzyszeń organizowało w ramach inicjatyw rozwijających wrażliwość artystyczną dzieci i młodzieży poprzez następujące imprezy: 
- Kino Młodego Widza dla uczniów szkół podstawowych w ramach XXXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – współpraca z Pomorską Fundacją Filmową, 
- konkursy fotograficzne i filmowe (skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej),
- przegląd Jasełek (przedszkola, klasy O i I – III szkół podstawowych),
- artferie zimowe dla dzieci i młodzieży (warsztaty, kino,wycieczki, udział w kołach zainteresowań),
- warsztaty sztuk teatralnych – w ramach V OPMFT im. A. Luterka,
- konfrontacje street-art i graffiti dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
- warsztaty decoupage,
- warsztaty wikliniarstwa,
- warsztaty ceramiki, komiksu, mozaiki, teatralne, 
- Wiosenne spotkania z teatrem w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, 
- V Konferencja literacka.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej

Konkurs recytatorski "Poezja polska". 
Konkurs "Rodno mowa". 
Kontynuowano program edukacyjny: „Życie codzienne na Pomorzu i Kaszubach”. 
Rozpoczęcie nowego programu pt. "Gdańsk - Gdynia - nasze okno na świat". 
Zorganizowano imprezy Noc Muzeów i Dni otwarte Muzeum oraz Europejskie Dni Dziedzictwa – „Od pomysłu do przemysłu”.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Edukacja Kulturalna

Organizowanie inicjatyw rozwijających wrażliwość artystyczną dzieci i młodzieży (audycje muzyczne, warsztaty teatralne, plastyczne itd.)

Biblioteka

- ferie zimowe dla dzieci,
- wakacje dla dzieci po hasłem „ Wakacje z książką bez przemocy i używek”,
- „Projekt 3M” opracowany z okazji 10 – lecia powstania Małego Trójmiasta Kaszubskiego, 
- Dyskusyjny Klub Książki – inicjatywa objęta patronatem Instytutu Ksiązki i Biblioteki Wojewódzkiej dla łączenia pasji czytania, dyskutowania i wyrażania opinii,
- „Powiew Weny” piata edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego,
- „Strofy i Ojczyźnie” Powiatowy Konkurs Recytatorski, 
- Literacki Gryf – wybór najpoczytniejszej pozycji literackiej wydanej w 2009 roku (Zygmunt Rohde, „Ludność polska Wejherowa i okolic w czasie II wojny światowej”), 
- spotkanie muzyczne z Izabelą Klebańską z okazji obchodów Roku Chopinowskiego.

Organizowanie spotkań dydaktycznych dla osób zajmujących się problematyką edukacji kulturalnej

Biblioteka

Lekcje z przysposobienia bibliotecznego. 
Kwartalne spotkania bibliotekarzy Powiatu Wejherowskiego – dyskusje nt. współpracy i działalności bibliotek gminnych. 
Spotkanie bibliotekarzy – wypracowanie wniosków i propozycji do Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego, 
Wycieczki szkolne.
Promocja wydawnictw naukowych i literackich.

Promocja imprez kulturalnych

Promocja imprez kulturalnych

Biblioteka

Informacje na stronie internetowej www.biblioteka.wejherowo.pl na tablicy ogłoszeń w bibliotece. Współpraca z lokalnymi mediami TTM, TV Kaszuby, Radio Kaszebe, DzB, PPW, ExPW. Współpraca ze Starostwem Powiatowym - promocja powiatu i Urzędem Miejskim - promocja miasta Wejherowa.

Współpraca z lokalnymi mediami oraz publikowanie w różnorodnych formach materiałów promujących przedsięwzięcia kulturalnei ich równomierne rozpowszechnianie na terenie całego miasta

Wejherowskie Centrum Kultury

Na bieżąco informowano lokalne media (m.in. TTM, TK Kaszuby, PPW, DB, Express Powiatu Wejherowskiego, serwisy wejher.com,wejher.info, www.kapino.pl, Nowiny,) oraz regionalne (Radio Kaszebe, Radio Plus, Radio Gdańsk, TVP3, Twój Wieczór, Gazeta Świętojańska) o imprezach kulturalnych odbywających się w Wejherowie. Oprócz tego informowano mieszkańców miasta o imprezach, wywieszając na słupach informacyjnych plakaty i kolportując ulotki oraz repertuary. 
W mediach ukazywały się relacje ze zorganizowanych imprez.

Promocja imprez kulturalnych

Współpraca z lokalnymi mediami oraz publikowanie w różnorodnych formach materiałów promujących przedsięwzięcia kulturalnei ich równomierne rozpowszechnianie na terenie całego miasta

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej

Działalność Muzeum stale promowano w mass mediach lokalnych (Telewizja Wejherowo, Twoja Telewizja Morska, Radio Gdańsk, Ekspress Powiatu, Dziennik Bałtycki) jak i krajowych.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Program kulturalny atrakcyjny dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości i kultury regionu

Kontynuowanie dużych przedsięwzięć artystycznych (Festiwal Pieśni o Morzu, Verba Sacra itp.) i otwarcie na nowe imprezy o charakterze ponad lokalnym

Wejherowskie Centrum Kultury

Zorganizowano po raz kolejny, a niektóre po raz pierwszy przedsięwzięcia artystyczne takie jak: 
-Koncert kolęd w wykonaniu chórów, 
- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Festiwal Słowa ”Verba Sacra” - Modlitwy Katedr Polskich,
- Majówka Miejska i Festyn „Dar serca”, 
- Koncert Wigilijny w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, 
- Koncert okolicznościowy w ramach XXI edycji OFPOM 
- 7 Open Air Rock Festival,
- Inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, 
- Kaszubski Idol 2010, 
- Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa „Motoserce” Motocykliści dzieciom 
- uczestnictwo WCK w pokazach replik konkursowych i około festiwalowych XXXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz w projekcie Pomorskiej Fundacji Filmowców Polskich – Kino Młodego Widza,
- Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Teatru Eksperyment i Misterników Kaszubskich,
- Litania Miast z TV Trwam.

Organizowanie koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej (np. Koncerty organowe, wakacyjne)

Wejherowskie Centrum Kultury

W Wejherowskim Centrum Kultury oraz sali kameralnej przy Gimnazjum nr 1 odbyły się m.in. następujące koncerty: 
1. Występ KABARETU LIMO. 
2. Koncert finałowy XIII Kaszubskich Warsztatów Akordeonowych organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. F. Chopina w Wejherowie. 
3. Występ Kabaretu NOWAKI 
.4. Musical pt. „O czym marzy dziewczyna...” do utworów z kabaretów i filmów lat 20-stych w wykonaniu artystów Opery Bałtyckiej. 
5. Zaduszki bluesowe: SŁAWEK WIERZCHOLSKI i NOCNA ZMIANA BLUESA. 
6. spektakl teatralny pt. „... i Julia” Teatru Off de Bicz - V Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka pn. „W Szekspirowskim teatrze życia”. 
Przez okres letni na terenie miasta odbywały się „Koncerty Wakacyjne”. 
Ponadto po raz kolejny zorganizowano koncerty promenadowe z muzyką klasyczną oraz koncerty organowe: 
• „Szaleństwo Hamleta” – Two Gents Productions (Londyn) - spektakl w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego 
• portugalski zespół MU.
• lubelski zespół DRON.
• recital Artura Gotza „Tango D’Amore”. 
• Koncert organowy w wykonaniu Kammerchor Münster (Niemcy) podczas którego został wykonany program Gioacchino Rossini – „Petite Messe Solennelle” – Kolegiata Wejherowska.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Program kulturalny atrakcyjny dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości i kultury regionu

Organizowanie koncertów muzyki poważnej i rozrywkowej (np. Koncerty organowe, wakacyjne)

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej, 
Akcja katolicka przy Parafii Św. Leona

W Muzeum odbyło się 13 koncertów: 
1. Cykl - Spotkania z muzyką Kaszub – 3 koncerty: „Cassubia Incognita”, „Melodie zapomniane”, „Nigle przińdą Gode” 
2. Koncert z cyklu „Muzyka w Pałacu” 
3. Koncert wiosenny zespołu „Wiatraki”, 
4. Koncerty uczniów i wykładowców Szkoły Muzycznej w Wejherowie (20 kwietnia, 
5. Koncert uczniów i wykładowców Akademii Muzycznej w Gdańsku 
6. Koncert w ramach promocji kaszubskojęzycznego przekładu „Pana Tadeusza” 
7. Koncert inauguracyjny XIII Kaszubskich Warsztatów Akordeonowych, 
8. Koncert w ramach Nocy Muzeów – Wieczór pieśni Fryderyka Chopina.

Kontynuowanie realizowanych imprez o charakterze estradowym (Dni Jakuba, Jarmark m.in.)

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: 
- Majówka Miejska i Festyn „Dar Serca”, 
- ”Dzień Jakuba” koncert Justyna Steczkowska z zespołem,
- Dzień Dziecka,
- XX Jarmark Wejherowski z udziałem zespołu PIN, 
- 7 Open Air Rock Festival z udziałem zespołu Hunter,
- Festyny letnie – Koncerty Maryla Rodowicz, 
- Mikołajki Miejskie,
- Sylwester w Parku z udziałem duetu DJ Any Agata Jasińska.

Akcja Katolicka przy Parafii Św. Anny, 
Akcja Katolicka przy Parafii Św. Leona

- Konkurs biblijny. 
- Parafialny Festyn Rodzinny.
- Dni Kultury Chrześcijańskiej.
- Święto Kaszubskiego Chleba – festyn.
- Rodzinny Rajd Rowerowy.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Program kulturalny atrakcyjny dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości i kultury regionu

Organizowanie plenerów malarskich, wystaw

Wejherowskie Centrum Kultury

Na terenie działania Wejherowskie Centrum Kultury zorganizowano m.in. następujące wystawy: 
- Pokonkursowa wystawa plastyczna pt. „Bal karnawałowy w ZOO” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas „0” i „I - III” Szkół Podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie.
- Wystawa prac wykonanych podczas artFERII przez uczestników warsztatów plastycznych - Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie.
- Wystawa plastyczna pt. „Przyjaciele Pana Jelenia” dla Przedszkoli, klas „O” i „I - III” Szkół Podstawowych - Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie.
- Pokonkursowa wystawa fotograficzna - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
- Wernisaż rysunku, grafiki, malarstwa Ziemowita Łozowickiego pt. "POZYTYWNE WIBRACJE" - „Insula” REST ART CAFE w Wejherowie.
- Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa plastyczna pt. „Wędrówki Czarnego Kota” dla Przedszkoli, klas „O” i „I – III” Szkół Podstawowych - Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie.
- Otwarcie wystawy wielkoformatowej – „Działalność kulturalna obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury – retrospektywa (happening)” - ściana placu budowy nowego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie.
- Międzynarodowy Plener Malarski Marynistów „Nadmorskie Spotkania Twórcze Czymanowo 2010” - Czymanowo (Gmina Gniewino). 
- Otwarcie wystawy Tomasza Pietrzyka (malarstwo olejne) pt. „Zaproszenie do krainy marzeń” - Urząd Miasta – Ratusz, sala wystawowa.
- Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Marynistów - Muzeum Regionalne w Krokowej.
- Podróżnicza wystawa fotograficzna Ryszarda Sobolewskiego pod nazwą „TYGIEL KULTUR – Podróże po Ameryce Łacińskiej” - Centrum Handlowe „Kaszuby” w Wejherowie.
- Otwarcie wystawy poplenerowej Stowarzyszenia Marynistów Polskich „Nadmorskie Spotkania Twórcze. Czymanowo 2010” – efekt Międzynarodowego Pleneru Marynistów - Urząd Miasta – Ratusz. 
- Wystawa prac konkursu plastycznego pt. „Pora Kasztanów” dla Przedszkoli, klas „O” i „I - III” Szkół Podstawowych – SP nr 9 w Wejherowie. 
- Wystawa prac konkursu fotograficznego pt. „Pokaż nam swoje miasto” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Urząd Miejski – Ratusz.
- Wystawa ilustracji i komiksu autorstwa Aleksandry Spanowicz - Urząd Miejski – Ratusz. 
- Wystawa fotograficzna podsumowująca Rok Małego Trójmiasta Kaszubskiego + promocja okolicznościowego kalendarza - Urząd Miejski - Ratusz.


Program Operacyjny: "Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Wejherowa" - ciąg dalszy 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Program kulturalny atrakcyjny dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości i kultury regionu

Utworzenie i rozwój kina studyjnego

Wejherowskie Centrum Kultury

W ramach kina studyjnego działającego przy WCK wyświetlono m.in.: 
- Pokazy replik konkursowych z 35 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: „Matka Teresa od kotów”, „Kołysanka”, „Trick”, „Różyczka”, „Chrzest”. 
- Poranne pokazy Kina Młodego Widza – edukacja filmowa.
- filmy -kino objazdowe: „Mysi Agenci”, „Śluby Panieńskie”, „Śniadanie do łóżka”. 
Po raz kolejny Wejherowskie Centrum Kultury wzięło udział w 35 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w czasie którego pokazano m.in.: „Matka Teresa od kotów”, „Kołysanka”, „Trick”, „Różyczka”, „Chrzest”. 
Dodatkowo w ramach Kina Młodego Widza 35 FPFF realizowano spotkania z twórcami kina dziecięcego i pokazy filmów. 
Dwa razy w roku WCK wzięło udział w Festiwalu Filmów Jednominutowych „Oneminutes” i znalazło się w oficjalnych materiałach jako kino festiwalowe.

Wykorzystanie przestrzeni kulturowej Kalwarii Wejherowskiej dla działalności artystycznej

Wejherowskie Centrum Kultury

Zrealizowano cykliczną inscenizację Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Stowarzyszenia Misternicy Kaszubscy. 

Inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy – Brama Oliwska.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: WSPIERANIE ROZWOJU RODZINY, POZNAWANIE JEJ PRAW, W TYM PRAWA DO SAMODZIELNOŚCI EKONOMICZNEJ ORAZ DECYDOWANIA O WYCHOWANIU DZIECI 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Zwiększenie szans mieszkańców Wejherowa do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy

Aktywizacja bezrobotnych kobiet w tym –długotrwale bezrobotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja programu aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacja przedsięwzięcie "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców zdegradowanego obszaru" w ramach projektu "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa".

Promowanie aktywnych postaw w poszukiwaniu pracy

Objęcie profesjonalną opieką dzieci w wieku przedszkolnym, matek, które podjęły wysiłek zmiany swojej sytuacji życiowej skierowany na powrót do pracy. Z opieki świetlicy skorzystało 63 dzieci.

Realizacja programu robót publicznych oraz prac społecznie – użytecznych.

Skierowanie 23 osób – bezrobotnych klientów MOPS do prac społecznie użytecznych.

Wspieranie rozwoju rodziny, poznawanie jej praw, w tym prawa dosamodzielności ekonomicznej oraz decydowania o wychowaniu dzieci

Zwiększenie dostępu do osób i instytucji świadczących pomoc ofiarom kryzysu, przemocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Udzielenie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej: 
- z potrzeby ochrony macierzyństwa – 101 rodzinom, 
- z powodu wielodzietności – 64 rodzinom, 
- z powodu bezrobocia – 613 rodzinom, 
- z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 290 rodzinom.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH SAMODZIELNOŚCI I SAMOWYSTARCZALNOŚCI OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH, STARSZYCH, INWALIDÓW. TWORZENIE SIECI WSPARCIA DAJĄCE IM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Tworzenie warunków sprzyjających samodzielności i samowystarczalności osób przewlekle chorych, starszych, inwalidów. Tworzenie sieci wsparcia dające im poczucie bezpieczeństwa

Organizowanie instytucjonalnych form wsparcia dziennego dla osób starszych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Funkcjonowanie klubów seniora „Po 60” i Klub 3/4”z programem aktywizacji kobiet i mężczyzn po 70 roku życia, przygotowanie seniorów do samopomocy, zwiększenie ich aktywności życiowej, udział w życiu społecznym, kulturalnym, zapobieganie marginalizacji ze względu na wiek i stan zdrowia.

Wspieranie osób i rodzin opiekujących się zależnymi członkami rodziny poprzez pracę socjalną, doradztwo.

Wyodrębnienie na terenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie rejonu pracy socjalnej dla pacjentów szpitala, którzy wymagają wsparcia pracownika socjalnego.

Wspieranie osób starszych i samotnych

Objęcie usługami opiekuńczymi 122 osób – usługi świadczyły opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wejherowie i przepracowały u osób samotnych, starszych 55.662 godziny. 
49 osób w 45 rodzinach objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: TWORZENIE WARUNKÓW READAPTACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB I GRUP WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Tworzenie warunków readaptacji społecznej dla osób i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją

Wdrażanie programu zapobiegania bezdomności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na poziomie miasta prowadzono monitoring bezdomnych, pomoc w kryzysie, pokrywanie kosztów umieszczenia w placówce. Osoby, które nie wyrażają zgody na pobyt w placówkach dla bezdomnych korzystają z bezpłatnych posiłków, otrzymują zasiłki, są ubezpieczone. 

39 osób, spośród 77 zarejestrowanych bezrobotnych skierowanow okresie jesienno-zimowym do trójmiejskich noclegowni. 

52 osoby podlegające wykluczeniu ze względu na wiek, niepełnosprawność, trudną sytuacje materialną umieszczono w domach pomocy społecznej.

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Zorganizowano dwie akcje środowiskowe przeciwko marginalizacji, adresowane do klientów MOPS, jak i do ich społecznego otoczenia. 

Funkcjonowanie klubów seniora „Po 60” i „Klubu 3/4” jako przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i samotnych 

Realizacja programów wychodzenia z bezrobocia: prace społeczno-użyteczne, projekt „W drodze do pracy”, Klub Integracji Społecznej. 

Możliwość uzyskania wsparcia psychologa i doradcy zawodowego przez osoby szczególnie długotrwale bezrobotne. 
Realizacja przedsięwzięcie "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców zdegradowanego obszaru" w ramach projektu "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa". W ramach Klubu działa grupa zabawowa dla dzieci w wieku 3-6 lat, świetlica środowiskowa dla dzieci w wieku 7-13 lat oraz program "Uczyć się warto".

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

PROGRAM OPERACYJNY: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KADROWEGO INSTYTUCJI PRACUJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA ŻYCIOWYCH PROBLEMÓW OSÓB, RODZIN, ŚRODOWISK 

 

Projekt

Zadanie

Wykonawca

Działanie w 2010 roku

Wzmocnienie potencjału kadrowego instytucji pracujących na rzecz rozwiązywania życiowych problemów osób, rodzin, środowisk

Zwiększenie liczby pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zatrudnienie w ramach projektu „W drodze do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trzech pracowników socjalnych.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIk/VIII/87/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

RAPORT RADY PROGRAMOWEJ DS. STRATEGII WEJHEROWA ZA ROK 2010

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 10:16