Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023

Uchwała Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości

280 181 064 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

w wysokości

w wysokości

 

230 979 995 zł

49 201 069 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

w wysokości

 

w wysokości

w wysokości

299 375 706 zł

 

229 574 910 zł

69 800 794 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

3.  Ustala się przychody budżetu
     zgodnie z załącznikiem nr 3

w wysokości

24 288 478 zł

4. Ustala się rozchody budżetu
    zgodnie z załącznikiem nr 3

w wysokości

5 093 836 zł

§ 2. 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 19 194 642 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.emisji obligacji w kwocie 13 406 164 zł

2.wolnych środków w kwocie 5 788 478 zł.

§ 3. 

W budżecie tworzy się rezerwy:

 

1.

rezerwę ogólną w wysokości

900 000 zł

2.

rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości

880 666 zł

 

z przeznaczeniem na:

 

-

nagrody dla pracowników oświaty w wysokości

80 666 zł

-

zarządzanie kryzysowe w wysokości

800 000 zł

§ 4. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 26 103 506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9 757 994 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 9 757 994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 26 506 152 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 307 679 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 7.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 50 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
1 200 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 165 000 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35 000 zł.

8. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 107 966 zł. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107 966 zł.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 348 zł.

10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
14 215 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 14 215 000 zł.

§ 5. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 394 560 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 394 560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.                                                                                   

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości  3 000 000 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości
5 093 836 zł

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 w kwocie  13 406 164 zł

4. sfinansowanie spłaty wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych  przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016, w wysokości  1 186 666 zł

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

6. emisji papierów wartościowych w wysokości 18 500 000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5 093 836 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości 13 406 164 zł.

7. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 22-12-2022 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 22-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 31-01-2023 11:20