Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVIII/531/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania udzielania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska

Uchwała Nr VIIIk/XXXVIII/531/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie określenia trybu postępowania udzielania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska może następować w drodze udzielania dotacji z budżetu miasta podmiotom spoza sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 106 i 107 TFUE.

2. Dotacje mogą być wykorzystywane na finansowanie zadań:

1) monitoringu powietrza,

2) monitoringu wód,

3) monitoringu gleb,

4) monitoringu hałasu.

3. Informacja o zamiarze zlecenia zadania i udzielenia dotacji z budżetu miasta Gmina Miasta Wejherowa podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia na okres 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

4. Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji zawiera określenie zadania objętego dotacją, wartość przewidywanej kwoty dotacji oraz kryteria wyboru podmiotu a także termin, do którego podmioty ubiegające się o dotację mogą składać wnioski.

§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o dotację do wniosku o udzielenie dotacji powinny dołączyć:

1) dokumenty określające status prawny wnioskodawcy, w tym przedmiot jego działania i sposób reprezentacji,

2) budżet zadania, którego realizacja ma być dotowana.

2. Do wniosku ubiegający się o dotację może dołączyć inne dokumenty pozwalające na dokonanie oceny oferty.

§ 3. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie przewidzianym w umowie, nie dłuższym niż 1 miesiąc od zakończenia zadania. Podmiot dotowany zobowiązany jest do złożenia udzielającemu dotację sprawozdania merytorycznego i finansowego.

2. Sprawozdanie merytoryczne obejmuje opis przebiegu realizacji zadania, w tym określenie w jakim stopniu zadanie objęte dotacją zostało zrealizowane.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1) zestawienie poniesionych kosztów oraz wskazanie udziału dotacji w ww. kosztach zadania,

2) przedłożenie kserokopii rachunków i faktur potwierdzających wydatki poniesione w celu realizacji zadania.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, dotowany potwierdza za zgodność z oryginałem.

§ 4. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez podmiot dotowany podlega kontroli ze strony podmiotu dotującego.

2. Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji może nastąpić w trakcie realizacji zadania, a także po zakończeniu jego realizacji.

3. Kontrola realizacji zleconego zadania obejmuje w szczególności:

1) stan realizacji zadania,

2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,

3) prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację zadania,

4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

4. Kontrole przeprowadzają osoby, pisemnie upoważnione przez Prezydenta Miasta Wejherowa.

5. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 3 upoważnione przez Prezydenta Miasta Wejherowa osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-11-2022 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Gafka 28-11-2022
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2022 09:18