Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

19 04 2011 - VI zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa, która odbędzie się

 

dnia 19 kwietnia 2011 roku (wtorek) o godz. 10.00

 

w sali narad nr 11 Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Pl. J. Wejhera 8.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od wykonywania pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy.

 

PORZĄDEK OBRAD VI ZWYCZAJNEJ SESJI

RADY MIASTA WEJHEROWA

W DNIU 19 KWIETNIA 2011 ROKU

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Ewentualne zmiany do porządku obrad sesji.

3.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

4.      Uchwaław sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

5.      Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 – 2026

6.      Uchwaław sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów –

7.      Uchwaław sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Gdynia na wykonanie opracowania projektu Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) 

8.      Uchwała w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. Judyckiego 14 

9.      Uchwałao zmianie uchwały Nr Vk/XLVIII/512/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie 

10.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Wejherowa 

11.  Uchwałao zmianie uchwały Nr Vk/L/540/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz ustanowienia służebności przesyłu.

12.  Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa 

13.  Uchwaław sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi 

14.  Uchwaław sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 

15.  Uchwaław sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi

16.  Uchwaław sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 

17.  Uchwałao zmianie uchwały Nr Vk/XXXVI/398/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 

18.  Uchwaław sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 

19.  Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

20.  Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Wejherowa oraz rozwiązania Porozumienia z dnia 20 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2004 r., Nr 12 poz. 249) 

21.  Uchwaław sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego 

22.  Uchwaław sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo – parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie 

23.  Uchwałao wypowiedzeniu Porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego 

24.  Uchwała o zmianie Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie 

25.  Uchwała w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tejże Rady

26.  Uchwała o zmianie uchwały Nr VIk/III/23/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

27.  Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

28.  Uchwaław sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych 

29.  Uchwałao wyrażeniu zgody na użycie nazwy miasta Wejherowo w kompozycji plastycznej znakugraficznego wzoru przemysłowego nr Wp 17159 z wyrazem „Wejherowo”, stanowiącego nazwę Komitetu Wyborczego „Wolę Wejherowo” 

30.  Zapytania do Sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta Wejherowa za okres od 19 października 2010 roku do 18 stycznia 2011 roku oraz za okres od 19 stycznia 2011 roku do 21 lutego 2011 roku.

31.  Zapytania i wnioski.

32.  Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.

33.  Przyjęcie protokołu z obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa.

34.  Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Miasta Wejherowa.

35.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 05-04-2011 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 13-04-2011 07:51