Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/295/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy

Uchwała Nr VIIIk/XXIII/295/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr VIIIk/VII/63/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa (Uchwała Nr VIIIk/XVI/210/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy, obejmującą teren o powierzchni 0,81 ha, zwaną dalej ?planem? - w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, uchwalonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 ze zmianami), zmienionego we fragmencie objętym granicami niniejszego planu Uchwałą Nr VIIk/XXXVI/423/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz.3766)

Rozdział 1.
Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem

§ 2. 1. Plan, o którym mowa w § 1, zawiera część tekstową zwaną dalej ?tekstem planu? i część graficzną zwaną dalej ?rysunkiem planu?.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Definicje pojęć, użytych w tekście planu:

1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, którego przeznaczenie zostało określone w § 4 w kartach terenów, przeznaczony także pod zieleń, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci (w tym sieci telekomunikacyjne i infrastruktura telekomunikacyjna) i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane) z wyłączeniem punktów odbioru ścieków, oraz obiekty małej architektury, chyba że ustalenia planu w kartach terenów stanowią inaczej;

2) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę - dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona w procentach, wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków (wyznaczonej przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu) zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

3) zabudowa mieszkaniowo-usługowa (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) - zabudowa o funkcji mieszanej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z funkcją usługową nieuciążliwą) lub zabudowa o funkcji usługowej nieuciążliwej;

4) zabudowa mieszkaniowo-usługowa (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa o funkcji mieszanej (z lokalami: mieszkalnym i użytkowym o funkcji usługowej nieuciążliwej) lub zabudowa o funkcji usługowej nieuciążliwej;

5) dachy płaskie - dachy o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12?;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów odrębnych określona w procentach, wyrażających stosunek tej powierzchni do powierzchni działki budowlanej;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami planu; ustalone planem linie zabudowy nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, ganków (wiatrołapów) o szerokości (od linii zabudowy) do 2,0 m i długości (wzdłuż lica budynku) do 3,0 m, schodów zewnętrznych, tarasów itp., które nie zawężają pasa drogowego oraz części podziemnych obiektów budowlanych;

8) usługi nieuciążliwe - usługi nie powodujące przekroczenia parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem lub działką, nie powodują nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym, nie pogarszają w znaczący sposób warunków użytkowania terenów sąsiadujących;

9) miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

10) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określenia w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji; obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym;

11) stawka procentowa - podstawa do ustalenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na zasadach określonych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

12) stan istniejący - stan zgodny ze stanem na dzień wejścia w życie niniejszego planu; za stan istniejący uznaje się również stan planowany wg obowiązujących decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i innych zezwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego;

13) budynek istniejący - budynek zgodny z definicją stanu istniejącego;

14) karta terenu - zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

2.  Obszar objęty planem dzieli się na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, o różnych sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, gdzie symbole cyfrowe oznaczają kolejny numer terenu, a symbole literowe przeznaczenie terenu ? główną funkcję.

3. Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 tereny o łącznej powierzchni 0,81 ha, oznaczone symbolami dwucyfrowymi od 01 do 04 oraz ich przeznaczenie ? główną funkcję ? oznaczoną symbolami literowymi:

1) MWU ? tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna);

2) MNU ? tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

3) KDZ ? tereny drogi publicznej klasy zbiorczej;

4) KDD ? tereny drogi publicznej klasy dojazdowej.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym niniejszym planem są:

a) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy,

c) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,

d) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kartach terenów;

2) wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określonych w niniejszej uchwale.

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala się ochronę w maksymalnie możliwym stopniu powierzchni biologicznie czynnej
oraz istniejących drzewostanów; w przypadku konieczności dokonywania wycinek drzew i krzewów należy uzyskiwać stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa;

2) przy realizacji planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej;

3) zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania do prac porządkowych, pielęgnacyjnych, nawodnienia terenów zielonych itp.;

4) uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny;

5) zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami; działalność usługowa nie może powodować na granicy działki przekroczenia standardów jakości środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej;

6) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczenia dla środowiska gruntowo-wodnego;

7) należy zabezpieczyć swobodny odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych;

8) zasady kształtowania krajobrazu w zakresie elementów przestrzennych wpływających na walory krajobrazowe obszaru objętego planem zostały określone w § 4, w kartach terenów.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego i dóbr kultury współczesnej:

1) obszar objęty planem nie jest objęty ochroną konserwatorską;

2) w granicach obszaru objętego planem nie występują budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa, znajdują się natomiast inne budynki objęte ochroną konserwatorską wskazane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, są to: domy przy ul. Ofiar Piaśnicy 14 i 16A oznaczone na rysunku planu; zakres ochrony:

a) ochrona historycznej bryły, historycznego kształtu dachu w zakresie kątów nachylenia głównych połaci z dopuszczeniem okien połaciowych zharmonizowanych z elewacjami budynku, historycznego detalu architektonicznego (w tym historycznej wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych oraz tradycyjnych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej z dopuszczeniem przekształceń kondygnacji związanych z funkcją usługową pod warunkiem zachowania i ochrony historycznego detalu w elewacjach), historycznych materiałów budowlanych oraz historycznej kolorystyki,

b) dopuszcza się rozbudowę do 10% powierzchni budynku mierzonej po obrysie ścian zewnętrznych w formie dodania elementów takich jak np. weranda, ganek, wiatrołap, harmonijnie wpisujących się w budynek,

c) zakaz montowania urządzeń i prowadzenia instalacji, które powodowałyby zmiany w eksponowanych elewacjach budynku z wyjątkiem urządzeń dla niepełnosprawnych;

3) w granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty stanowiące dobro kultury współczesnej.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1) obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami warstwy wodonośnej;

2) dla ludności z obszaru objętego planem należy zapewnić źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach, co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw oraz słyszalność syreny alarmowej.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) w granicach planu nie wyznaczono obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) w przypadku łączenia i podziału nieruchomości podział na działki budowlane powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w kartach terenów w § 4 w odniesieniu do warunków podziału nieruchomości i parametrów nowo wydzielanych działek budowlanych;

3) ustala się zakaz podziału działek, który powodowałby konieczność budowy nowych zjazdów na drogę wojewódzką nr 218 (ul. Ofiar Piaśnicy poza granicą planu).

9. Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym w oparciu o ul. Ofiar Piaśnicy;

2) wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla samochodów osobowych:

a) mieszkalnictwo: 1 mp na 1 mieszkanie,

b) usługi: 1 mp na każde rozpoczęte 100 m? powierzchni użytkowej lecz nie mniej niż 1 mp na 1 lokal usługowy;

3) minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 mp - dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, gdzie liczba  miejsc postojowych przekracza 3;

4) sposób realizacji miejsc do parkowania: zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach działki budowlanej, chyba, że inne ustalenia planu stanowią inaczej; dopuszcza się parkingi podziemne;

5) minimalna liczba miejsc postojowych dla rowerów - ustala się minimalne wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mr) dla rowerów:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: 1 mr na 1 mieszkanie,

b) usługi: 1 mr na 200 m? powierzchni użytkowej usług, nie mniej niż 2 mr na 1 lokal usługowy;

6) sposób realizacji miejsc postojowych dla rowerów: zabezpieczenie potrzeb w granicach działki budowlanej.

10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków bytowych: do kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) z dachów i z nawierzchni utwardzonych w obrębie własnej nieruchomości powierzchniowo do gruntu lub urządzeń odwadniających, w tym m.in. bezodpływowych naziemnych lub podziemnych zbiorników retencyjnych; dopuszcza się odprowadzenie wód do sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody zarządcy sieci,

b) z powierzchni utwardzonych dróg oraz parkingów i miejsc postojowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej, z kotłowni lokalnych lub indywidualnych w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła, w tym z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż 100 kW z wyłączeniem energii wiatrowej; uciążliwości środowiskowe urządzeń wytwarzających energię nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla danego rodzaju terenu, na którym się znajdują lub z którym sąsiadują;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się możliwość budowy stacji transformatorowych na terenie całego planu o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów; dopuszcza się pozyskiwanie energii z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji z wyłączeniem energii wiatrowej; uciążliwości środowiskowe urządzeń wytwarzających energię nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla danego rodzaju terenu, na którym się znajdują lub z którym sąsiadują;

6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;

7) gospodarka odpadami: selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z prawem lokalnym.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i zagospodarowania terenów: zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu w sposób niezgodny z ustalonym w planie.

12. Inne ustalenia dotyczące obszaru objętego planem:

1) ustala się możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych;

2) dopuszcza się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określonych na rysunku planu;

3) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, usytuowanie dróg pożarowych oraz odległości między zewnętrznymi ścianami budynków winno odpowiadać przepisom odrębnym;

4) dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się zachowanie budynków istniejących;

5) dla budynków istniejących dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w karcie terenu;

6) dla budynków istniejących o dachach niezgodnych z ustaleniami planu,  w przypadku rozbudowy i częściowej nadbudowy dopuszcza się realizację dachów o innych kształtach i innych pokryciach niż obwiązujące w granicach terenu, ustalenie nie dotyczy budynków objętych ochroną konserwatorską, dla których obowiązują przepisy zawarte w ust. 6 pkt 2; dobudowane lub nadbudowane fragmenty obiektów winny być przykryte dachami tworzącymi wraz z dachami istniejącymi jednolity układ w zamyśle architektonicznym;

7) minimalne odległości sieci gazowych od obiektów budowlanych i drzew określają przepisy odrębne;

8) określone w § 4 w kartach terenów parametry działek budowlanych nie dotyczą: terenów i obiektów infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych oraz podziałów korygujących i porządkujących, co dopuszcza się niezależnie od innych ustaleń planu;

9) dopuszcza się sytuowanie na granicy działki:

a) budynków w zabudowie bliźniaczej,

b) stacji transformatorowych i innych urządzeń infrastruktury technicznej,

c) innych obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dopuszcza się dostępność do dróg publicznych poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej niezależnie od ustaleń planu;

11) lokalizacją oznaczeń liniowych na rysunku planu jest oś podłużna linii.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe odnoszące się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ? karty terenów

§ 4. 1. Karta terenu 01.MWU:

1) powierzchnia: 0,07 ha;

2) przeznaczenie: MWU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), wymagane usługi w parterze w wielkości nie mniejszej niż 50% powierzchni użytkowej parteru;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) forma, detale i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego,

b) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w § 3 ust. 4 oraz w poniższych punktach niniejszej karty terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniej niż 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej  nr 218, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) maksymalna wysokość zabudowy: w przypadku dachów spadzistych do 12,0 m, w przypadku dachów płaskich do 10,0 m,

c) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: 70%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10%,

e) forma zabudowy: bliźniacza lub wolno stojąca,

f) geometria dachu: dowolna,

g) intensywność zabudowy: maksymalna ? 2,8 w tym dla kondygnacji nadziemnych 2,1; minimalna ? 0,9,

h) warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:

?minimalna wielkość działki:  dla nowych podziałów ? 350 m?; dopuszcza się możliwość łączenia działek,

?szerokość frontu działek: dowolna,

?kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90?(+/- 5?),

?dopuszcza się podziały wewnętrzne,

i) inne ustalenia: kolorystyka elewacji stonowana (proponowane kolory w tonacjach: żółci, brązów, beżu, popielu, zieleni, bieli);

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 8;

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) należy dążyć do wzrostu bioróżnorodności, w tym nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunków rodzimych,

b) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego:

a) teren nie jest objęty ochroną konserwatorską,

b) zasady ochrony budynków objętych ochroną konserwatorską: nie dotyczy,

c) inne warunki: nie ustala się;

8) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy, w granicach terenów nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami warstwy wodonośnej;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 9 niniejszej karty terenu;

11) zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostępność drogowa: od ul. Słonecznej oraz od dróg wewnętrznych,

b) parkingi: wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 9; dopuszcza się realizację miejsc do parkowania poza granicą działki budowlanej,

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 10;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Karta terenu 02.MNU:

1) powierzchnia: 0,70 ha;

2) przeznaczenie: MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna);

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) forma, detale i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego,

b) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w § 3 ust. 4 oraz w poniższych punktach niniejszej karty terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) maksymalna wysokość zabudowy: w przypadku dachów spadzistych do 12,0 m, w przypadku dachów płaskich do 8,0 m,

c) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: 30%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20%,

e) forma zabudowy: wolno stojąca,

f) geometria dachu: dachy płaskie lub spadziste 35?-45? o symetrycznym układzie połaci dachowych,

g) intensywność zabudowy: maksymalna ? 1,2 w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,9; minimalna ? 0,3,

h) warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:

?minimalna wielkość działki: dla nowych podziałów ? 500 m?; dopuszcza się możliwość łączenia działek,

?szerokość frontu działek: dowolna,

?kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny,

?dopuszcza się podziały wewnętrzne,

i) inne ustalenia: kolorystyka elewacji stonowana (proponowane kolory w tonacjach: żółci, brązów, beżu, popielu, zieleni, bieli);

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 8;

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) należy dążyć do wzrostu bioróżnorodności, w tym nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunków rodzimych,

b) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego:

a) teren nie jest objęty ochroną konserwatorską,

b) w granicach terenu występują budynki objęte ochroną konserwatorską, oznaczone na rysunku planu: domy przy ul. Ofiar Piaśnicy 14 i 16A; zasady ochrony budynków objętych ochroną konserwatorską wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 6 pkt 2;

c) inne warunki: nie ustala się;

8) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy, w granicach terenów nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami warstwy wodonośnej;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów wyszczególnionych w pkt 9 niniejszej karty terenu;

11) zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostępność drogowa: od ulic Ofiar Piaśnicy i Słonecznej oraz od dróg wewnętrznych,

b) parkingi: wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 9,

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 10;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Karta terenu 03.KDZ:

1) powierzchnia: 0,02 ha;

2) przeznaczenie: drogi publiczne;

3) klasa i nazwa ulicy: zbiorcza KDZ; ul. Ofiar Piaśnicy ? fragment pasa drogowego;

4) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: nie dotyczy,

b) inne parametry: nie ustala się,

c) wyposażenie: nie ustala się;

5) powiązania z układem zewnętrznym: nie dotyczy, teren stanowi fragment pasa drogowego;

6) zasady ochrony środowiska i przyrody: odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych - wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 10;

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego: nie dotyczy;

8) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się,

b) urządzenia techniczne: dopuszcza się,

c) zieleń: dopuszcza się;

9) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

4. Karta terenu 04.KDD:

1) powierzchnia: 0,02 ha;

2) przeznaczenie: drogi publiczne;

3) klasa i nazwa ulicy: dojazdowa KDD; ul. Słoneczna ? fragment pasa drogowego;

4) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: nie dotyczy,

b) inne parametry: nie ustala się,

c) wyposażenie: nie ustala się;

5) powiązania z układem zewnętrznym: nie dotyczy, teren stanowi fragment pasa drogowego;

6) zasady ochrony środowiska i przyrody: odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych - wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 10;

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego: nie dotyczy;

8) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się,

b) urządzenia techniczne: dopuszcza się,

c) zieleń: dopuszcza się;

9) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5. Ustala się stawkę procentową w wysokości: 30%.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 7. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa uchwalony Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 ze zmianami), zmieniony we fragmencie objętym granicami niniejszego planu Uchwałą Nr VIIk/XXXVI/423/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz.3766)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXIII/295/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXIII/295/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami), Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga, co następuje:

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23 września 2020 r. do 14 października 2020 r. W ustalonym terminie do dnia 28 października 2020 r. do projektu planu nie wniesiono uwag.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXIII/295/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami), Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga, co następuje:

1. DROGI I URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNE:

04.KDD ? poszerzenie pasa drogowego ul. Słonecznej o 3 m na długości 69 m, powierzchnia 0,02 ha.

Inwestycja będzie realizowana ze środków zarządcy drogi. Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależnie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w niezbędnym zakresie.

2. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA I ODWODNIENIE:

Inwestycje będą realizowane ze środków gestora sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ze środków budżetowych gminy. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska. Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależnie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w niezbędnym zakresie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 17-12-2020 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 17-12-2020 12:00