Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/291/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XXIII/291/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa

Na podstawie art. 13b ust. 1, 2, 4, 5 i 7 i art. 13f ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ?Regulamin pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchyla się  uchwałę Nr VIk/XXXI/361/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2152).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.03.2021 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XXIII/291/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Regulamin pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa

§ 1. 1. Wprowadza się w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Wejherowa, ustalonych uchwałą Nr VIIIk/XXIII/290/2020 Rady Miasta Wejherowa  z dnia 15 grudnia 2020 r. opłaty za postój pojazdów samochodowych. Wysokość opłat ustala się w sposób następujący: 

a) opłata minimalna za parkowanie do 30 min wynosi 1,00 zł,

b) opłata  za postój pojazdu za pierwszą godzinę postoju wynosi 2,00 zł,

c) opłata  za postój pojazdu za drugą  godzinę postoju wynosi 2,40 zł,

d) opłata  za postój pojazdu za trzecią  godzinę postoju wynosi 2,80 zł,

e) opłata  za postój pojazdu za czwartą godzinę postoju i następne wynosi 2,00 zł.

2. Na parkingach zlokalizowanych w pasie drogowym wprowadza się opłaty abonamentowe uprawniające do postoju pojazdów samochodowych:

a) miesięczne w wysokości 80 zł od jednego pojazdu,

b) całodniowe w wysokości 15 zł od jednego pojazdu.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz opłaty abonamentowe wymienione w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu pobiera się za parkowanie na wyznaczonych niestrzeżonych, ogólnodostępnych miejscach płatnego parkowania:

1. W dni robocze: od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 900 do 1700,

2. Za parkowanie w soboty, niedziele i dni świąteczne opłat nie pobiera się.

§ 3. 1. Ustala się zerową stawkę opłaty, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu dla następujących użytkowników drogi: 

a) kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich,

b) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno?kanalizacyjnego) podczas usuwania awarii,

c) kierujących oznakowanymi pojazdami należącymi do floty samochodów współdzielonych, przez które rozumie się oznakowane samochody osobowe wynajmowane odpłatnie, udostępniane użytkownikom 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w sposób samoobsługowy, przy pomocy aplikacji interaktywnej.

2. Pojazdy zaopatrzenia, osób niepełnosprawnych oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym podlegają tym samym zasadom, co pojazdy pozostałych użytkowników w strefie płatnego parkowania.

§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a, b, c, d, e niniejszego Regulaminu za korzystanie z wyznaczonych płatnych miejsc postojowych wnosi się z góry poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie (urządzeniu kasująco-rejestrującym wydającym bilet parkomatowy potwierdzający dokonanie opłaty) lub poprzez system płatności mobilnych wykorzystywany przez jednostkę organizacyjną zajmującą się obsługą stref płatnego parkowania.

2. Opłaty abonamentowe, określone w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu są uiszczane na konto jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą stref płatnego parkowania.

3. Dowód uiszczenia opłaty (w postaci biletu parkomatowego, abonamentu, identyfikatora płatności  mobilnych) winien być umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu przed opuszczeniem go przez kierującego, w sposób umożliwiający kontrolę wniesienia opłaty.

4. Wniesienie opłaty za przewidziany czas postoju, jak również umieszczenie za szybą samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

5. Osoby korzystające z systemu płatności mobilnych winny pobrać w siedzibie jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą stref płatnego parkowania identyfikator umożliwiający pobór opłat poprzez system płatności mobilnych. W przypadku uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a, b, c, d, e niniejszego Regulaminu, poprzez system płatności mobilnych, kierujący obowiązany jest do umieszczenia identyfikatora za przednią szybą wewnątrz pojazdu przed opuszczeniem go przez kierującego, w sposób umożliwiający kontrolę wniesienia opłaty.

6. Rozpoczęcie procedury dokonania opłaty poprzez system płatności mobilnych w trakcie kontroli przez upoważnionego kontrolera jest niedopuszczalne i traktowane jest jako parkowanie pojazdu bez wniesienia opłaty.

7. Kierujący uiszczający opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a, b, c, d, e niniejszego Regulaminu poprzez system płatności mobilnych, ponosi odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego działania używanego przez siebie sprzętu elektronicznego. W przypadku niemożności dokonania opłaty poprzez system płatności mobilnych, kierujący jest obowiązany do uiszczenia opłat w parkomacie (urządzeniu kasująco-rejestrującym wydającym bilet parkomatowy potwierdzający dokonanie opłaty) za pomocą monet.

8. W czasie ważności dowodu wniesienia opłaty dozwolona jest zmiana miejsca postoju pojazdu na danym parkingu jak również na innych płatnych parkingach zlokalizowanych w pasie drogowym na terenie Wejherowa.

9. W przypadku braku możliwości dokonania kontroli, o której mowa w § 4 ust. 3, ust. 4 i  ust. 5, kierujący na wezwanie kontrolera jest obowiązany do okazania osobie kontrolującej dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty w postaci biletu, abonamentu lub identyfikatora systemu płatności mobilnych.

10. Wniesienie opłaty w formie abonamentu, o którym mowa w § 1 ust. 2 nie uprawnia do rezerwacji miejsca postoju oraz podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.

11. Ważność dowodu wniesienia opłaty nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych w przypadku zmiany płatnego parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym na inny płatny parking zlokalizowany w pasie drogowym.

§ 5. 1. Za postój pojazdu na płatnych parkingach zlokalizowanych w pasie drogowym bez wniesienia opłat określonych w § 1 niniejszego Regulaminu pobiera się opłatę dodatkową. 

2. Opłata dodatkowa wynosi 200 zł.

3. Opłata dodatkowa podlega wpłacie na konto jednostki organizacyjnej zarządzającej parkingami zlokalizowanymi w pasie drogowym w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.

4. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od dnia nieopłacenia postoju ulega ona pomniejszeniu do kwoty 100 zł.

5. Nieuregulowana opłata dodatkowa podlega windykacji w trybie egzekucji administracyjnej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 17-12-2020 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 17-12-2020 11:48