Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Nr ZK.2110.2.2.2020

na wolne stanowisko urzędnicze

Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru Nr ZK.2110.2.2.2020 na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie nie została zatrudniona żadna osoba. Aplikacja, która wpłynęła do Urzędu nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

 

Wejherowo, dnia 30 grudnia 2020 roku.

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa
 

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa
mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ZK.2110.2.2.2020

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie: wyższe techniczne lub wyższe związane z ochroną środowiska,
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 5-letni staż pracy w administracji w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 3. obligatoryjne uprawnienia – nie są wymagane,
 4. umiejętności zawodowe – umiejętność samodzielnego prowadzenia i koordynowania procesu inwestycyjnego, znajomość prawa budowlanego, znajomość uregulowań środowiskowych,
 5. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Inne – umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odporność na stres. Mile widzialne osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w posiadanej specjalności.

 

 1. Wymagania dodatkowe: brak

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku: Przygotowywanie zadań inwestycyjnych do realizacji, nadzór nad prowadzoną realizacją zadań inwestycyjnych, koordynacja międzybranżowa, sporządzanie budżetu, rozliczanie zadań inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań, organizowanie narad z inwestorami branżowymi i wykonawcami. Kompletowanie materiałów na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Utrzymanie w należytym stanie komunalnej infrastruktury technicznej, rozbudowa infrastruktury technicznej, aktualizacja dokumentów formalno-prawnych, zlecanie i rozliczanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, sporządzanie sprawozdań. Nadzorowanie gospodarką odpadami i przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. Wejherowa. Przygotowywanie danych do SIWZ oraz inne sprawy związane z czynnościami Wydziału.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 

 1.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.2.2.2020 na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” do dnia 28 grudnia 2020 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem epidemii konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i  ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w sierpniu 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

 

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

Wejherowo, dnia 4 grudnia 2020 roku                                      

 

 

                                  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 04-12-2020 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 04-01-2021 10:30