Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Inspektor w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Nr 12/2020

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor w Wydziale Finansowym

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Kamper zamieszkała w Gościcinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Kamper spełniła wymagania formalne, posiada kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

 

 

Wejherowo, dnia 29 września 2020 roku

PREZYDENT MIASTA

WEJHEROWA

mgr Krzysztof Hildebrandt

 

 


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera 8

OGŁASZA NABÓR Nr 12/2020

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora w Wydziale Finansowym

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe,

 2. wymagany profil – kierunek: ekonomia lub finanse lub rachunkowość,

 3. doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż w dziale płac,

 4. obligatoryjne uprawnienia – nie są wymagane,

 5. umiejętności zawodowe – znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 6. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 8. Inne – umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odporność na stres.

 

 1. Wymagania dodatkowe: brak

 

 1. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: sporządzanie list płac, dokonywanie miesięcznych rozliczeń składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie informacji rocznej dla pracowników o naliczonych i odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dokonywanie elektronicznej rejestracji ZUS pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie, sporządzanie list do wypłaty ryczałtów samochodowych, świadczeń z ZFŚS.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór Nr 12/2020 na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” do dnia 21 września 2020 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w sierpniu 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

 

Wejherowo, dnia 07 września 2020 roku

                                                                                                                                                                                                                                         Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 07-09-2020 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 29-09-2020 13:57