Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/221/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Krystiana P.

Uchwała Nr VIIIk/XVI/221/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Krystiana P.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza?dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z po?z?n. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 870, z po?z?n. zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 25 lutego 2020 roku (wpł. dnia 26.02.2020 roku) Pana Krystiana P. wnioskuja?cego zmiane? metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ? Rada Miasta Wejherowa nie uwzgle?dniła złoz?onej petycji.

2. Uzasadnienie stanowi zała?cznik do niniejszej uchwały.

3. Zobowia?zuje sie? Przewodnicza?cego Rady Miasta Wejherowa do poinformowania Reprezentanta składającego petycje? o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w z?ycie z dniem podje?cia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XVI/221/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2020 roku wpłyne?ła do Urze?du Miejskiego w Wejherowie, przekazana Radzie Miasta Wejherowa w dniu 27 lutego 2020 r. petycja z dnia 25 lutego 2020 roku Pana Krystiana P. wnioskuja?ca wprowadzenie zmian w uchwale Nr VIIIk/XV/169/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomos?ci, na kto?rych zamieszkuja? mieszkan?cy oraz dla nieruchomos?ci, na kto?rych w cze?s?ci zamieszkuja? mieszkan?cy, a w cze?s?ci nie zamieszkuja? mieszkan?cy, a powstaja? odpady komunalne.

Wste?pne poste?powanie wyjas?niaja?ce w tej sprawie przeprowadziła Komisja Skarg Wniosko?w i Petycji Rady Miasta, kto?ra zapoznała sie? z wyczerpuja?cymi informacjami ze strony Zaste?pcy Prezydenta Miasta wskazuja?cymi jakie uwarunkowania spowodowały wybo?r metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyje?tej w wymienionej wyz?ej uchwale.

Rada Miasta rozpatruja?c zasadnos?c? przedstawionej petycji wzie?ła pod uwage? niz?ej wymienione okolicznos?ci:

Zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy z dnia 13 wrzes?nia 1996 r. o utrzymaniu czystos?ci i porza?dku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.1454 ze zmianami) gminy sa? obowia?zane do zorganizowania odbierania odpado?w komunalnych od włas?cicieli nieruchomos?ci, na kto?rych zamieszkuja? mieszkan?cy, natomiast stosownie do art.6h cyt. ustawy włas?ciciele nieruchomos?ci sa? obowia?zani ponosic? na rzecz gminy, na terenie kto?rej sa? połoz?one ich nieruchomos?ci opłate? za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6j ustawy z dnia 13 wrzes?nia 1996 r. o utrzymaniu czystos?ci i porza?dku w gminach ( tj. Dz.U.z 2019, poz. 2010 ze zmianami) Rada Miasta moz?e dokonac? wyboru jednej z czterech metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. od liczby mieszkan?co?w, od ilos?ci zuz?ytej wody, od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz od gospodarstwa domowego.

Rada Miasta Wejherowa w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwała? Nr VIIIk/XV/169/2019 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomos?ci, na kto?rych zamieszkuja? mieszkan?cy stanowia?cej iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty w kwocie 1,17 zł/1m2.

Do ustalenia wysokos?ci opłaty wlicza sie? tylko powierzchnie? lokalu mieszkalnego do 100 m2.

Przedmiotowa uchwała ustalaja?ca metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada przy tym walor elastycznos?ci poniewaz? dla oso?b prowadza?cych jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, pod warunkiem udokumentowania zuz?ycia wody s?rednio miesie?cznie ? do 4 m3 na osobe? w okresie ostatnich szes?ciu miesie?cy - wprowadziła stawke? opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokos?ci odpowiednio 24 zł i 45 zł.

W złoz?onym pis?mie Pan Krystian P. podnosi, iz? przyje?ta przez Rade? Miasta uchwała jest raz?a?co niesprawiedliwa ponieważ część mieszkańców będzie płacić więcej, a część będzie płacić mniej.

Ze stanowiskiem powyz?szym nie sposo?b sie? zgodzic?, poniewaz? w prowadzonych poste?powaniach w sprawie okres?lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Wejherowa jako organ podatkowy nie ma moz?liwos?ci weryfikacji faktycznej ilos?ci oso?b zamieszkuja?cych dany punkt adresowy (tj. nie ma prawa wejs?cia do prywatnych mieszkan?/domo?w). Ustawodawca nie wyposaz?ył samorza?do?w w uprawnienia s?ledcze a urze?dniko?w w odpowiednie narze?dzia kontrolne przez co informacje o osobach zamieszkuja?cych nieruchomos?ci Urza?d Miejski pozyskuje ze składanych przez mieszkan?co?w deklaracji, kto?re cze?sto nie zawieraja? prawdziwych danych. Takz?e dane dot. ilos?ci oso?b, wynikaja?ce z ewidencji prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich tut. Urze?du nie moga? byc? podstawa? do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, bowiem opłata jest nalez?na od oso?b zamieszkałych, a nie zameldowanych.

Przywołane w petycji przykłady gospodarstw domowych i wysokos?ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kto?re be?da? obowia?zani wnosic? po zmianie metody, uwzgle?dniaja? podstawowy sposo?b naliczenia opłaty tj. od powierzchni lokalu mieszkalnego. Nalez?y wskazac?, iz? nawet taki sposo?b wnoszenia opłaty chroni włas?cicieli duz?ych nieruchomos?ci, bowiem opłata ta be?dzie ograniczona do maksymalnie 100 m2 powierzchni.

Przyje?ta w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwała Rady Miasta chroni bowiem małe 1-2 osobowe gospodarstwa domowe.

Uchwała przewiduje tez? obniz?ke? opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla włas?cicieli nieruchomos?ci (domo?w jednorodzinnych), kto?rzy na posesji kompostuja? odpady zielone. W przypadku wyboru metody od powierzchni lokalu mieszkalnego o 0,12 groszy na 1m2, natomiast w przypadku metody od gospodarstwa jedno lub dwuosobowego o odpowiednio 2 lub4 złote.

Reasumuja?c ? Rada Miasta stwierdza, z?e przyje?ta w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest metoda? powoduja?ca? praktycznie brak naduz?yc?, gwarantuja?ca? stabilne wpływy do budz?etu Miasta zabezpieczaja?ce w pełni odbio?r i zagospodarowanie odpado?w od mieszkan?co?w, a przez to ro?wniez? ustalenie trafnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnym plusem przyje?tej metody jest brak zmiennos?ci danych stanowia?cych podstawe? do obliczenia opłaty, co z kolei eliminuje koniecznos?c? cze?stego korygowania deklaracji s?mieciowych przez mieszkan?co?w.

Z powyz?szych powodo?w Rada Miasta nie uwzgle?dniła wniesionej petycji.

Pouczenia:

1. Poste?powanie w sprawie wniesionej petycji jest poste?powaniem jednoinstancyjnym. Nie słuz?a? w tym poste?powaniu z?adne s?rodki odwoławcze ( art. 9 ust. 2 ww. ustawy o petycjach),

2. Sposo?b załatwienia petycji nie moz?e byc? przedmiotem skargi (art.13 ust.2 ww. ustawy o petycjach).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 19-03-2020 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 19-03-2020 12:27