Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/213/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr VIIIk/XVI/213/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 218)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie, zwanego dalej ?Zespołem?.

§ 2. W skład osobowy Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów wskazanych w ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej ustawą.

§ 3. 1. W celu powołania Zespołu Prezydent Miasta Wejherowa występuje w formie pisemnej do organów reprezentujących podmioty wskazane w ustawie o imienne wyznaczenie osób, które zostaną powołane do Zespołu.

2. Zespół powoływany jest przez Prezydenta Miasta Wejherowo w drodze zarządzenia na czas nieokreślony.

§ 4. Prezydent Miasta Wejherowa odwołuje członka Zespołu w drodze zarządzenia:

1) z własnej inicjatywy;

2) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu;

3) w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zespołu;

4) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu, z jednoczesnym wskazaniem nowego przedstawiciela do Zespołu.

§ 5. 1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Wejherowo a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

2. Zespół działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, który zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

4. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszane inne osoby, nie będące jego członkami, które mogą wspierać Zespół w realizacji jego zadań, w szczególności członkowie grup roboczych i specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Z każdego posiedzenia Zespołu zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, przy czym pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Wejherowa.

7. Zespół tworzy grupy robocze do rozwiązywania problemów w indywidualnych przypadkach, a skład i liczebność grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb i indywidualnego przypadku.

§ 6. 1. Pracą Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący, wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu, spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. O wyborze Przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta Wejherowa

2. Grupy robocze przedstawiają Przewodniczącemu Zespołu informacje o podjętych działaniach, planach i zamierzeniach w stosunku do przypadku, którym się zajmują.

3. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach ewaluacyjnych oraz statystycznych dane dotyczące między innymi ilości spraw kierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup i efektów ich pracy. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy robocze oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.

4. Dokumentacja o której mowa w ust. 3 jest gromadzona i przechowywana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 12:17