Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/210/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XVI/210/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą nr VIk/XLII/506/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa.

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1) tekst zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa stanowiący załączniki nr 1 i nr 3,

2) rysunki zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa stanowiące załączniki nr 2, nr 4 i nr 5,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium, stanowiące załącznik nr 6.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIIk/X/105/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XVI/210/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XVI/210/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XVI/210/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XVI/210/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik4.pdf

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XVI/210/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik5.pdf

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/XVI/210/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wejherowa

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO STUDIUM

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga, co następuje:

Do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. oraz w okresie 21 dni po zakończeniu wyłożenia (tj. do dnia 31 stycznia 2020 r.) złożono następujące uwagi:

Uwaga pierwsza:

Uwaga z dnia 20 stycznia 2020 r. (data wpływu 21.01.2020 r., L.dz. 2279), w zakresie uzupełnienia w tekście ?Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, w rozdziale 2.4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy, w tabeli dla rejonu funkcjonalnego F1.MN,MW,U jako sprzeczne z przeznaczeniem terenu, dopuszczalne użytkowanie do zachowania: parkingi ogólnodostępne wraz z infrastrukturą drogową.

Mieszkańcy kwartału ulic Kopernika ? 10 Lutego ? Dworcowa ? Sobieskiego w Wejherowie sprzeciwiają się budowie parkingu wewnątrz ich kwartału wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową, w ramach projektu ?Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa?. Ponieważ ustalenia studium są wiążące dla ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnioskują o wprowadzenie zakazu budowy parkingu na etapie studium. Twierdzą, iż budowa łącznika wraz z łącznikiem zniszczy historyczny układ urbanistyczny kwartału, który winien być chroniony również funkcjonalnie. Wprowadzenie parkingu do wnętrza kwartału pogorszy jakość życia mieszkańców. Wnoszą o zagwarantowanie obszarów zieleni, podobnie jak są one prawnie zagwarantowane na nowych osiedlach mieszkaniowych. Rekomendacja ograniczania miejsc parkingowych w centrum Wejherowa, wprowadzenie powszechnej płatności za korzystanie z parkingów, przekierowanie ruchu samochodowego z okolicznych miejscowości do węzłów przesiadkowych, budowa połączenia ulic Sobieskiego i Strzeleckiej będą stanowić strategię uspokajania ruchu kołowego w mieście. W związku z powyższym budowa kolejnego parkingu wraz z infrastrukturą drogową w śródmieściu, wewnątrz kwartału zabytkowych ulic, traci całkowicie sens.

- uwaga nie została uwzględniona.

Uzasadnienie:

W ramach władztwa planistycznego gmina ma prawo prowadzić aktywną politykę przestrzenną, czego wyrazem jest sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W dokumencie tym gmina określa kierunki swojego rozwoju przestrzennego.

Rejon funkcjonalny F1.MN,MW,U stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. W ramach jego przebudowy muszą być zagwarantowane możliwości uzupełnień istniejącego układu drogowego oraz nowych parkingów, związanych z jego aktywizacją funkcjonalną. Dlatego niedopuszczalne jest dla rozwoju jakościowego śródmieścia miasta Wejherowa wprowadzenie proponowanego ustalenia, które skutkowałoby zakazem budowy nowych dróg i parkingów na całym obszarze.

W związku z powyższym złożona uwaga nie może być uwzględniona.

Uwaga druga:

Uwaga z dnia 30 stycznia 2020 r. (data wpływu 30.01.2020 r., L.dz. 3787), dla dz. nr 37/20, obr. ewid. 0002, Wejherowo (ul. Wierzbowa), w zakresie zmiany w tekście ?Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, w rozdziale 2.4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy, w tabeli dla rejonu funkcjonalnego B3.U w zakresie rozszerzenia podstawowego przeznaczenia terenu z ?terenów zabudowy usługowej? na ?tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej?, wykreślenia jako uzupełniającego przeznaczenia terenów ?zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?, wpisania jako sprzeczne z przeznaczeniem terenu, dopuszczalne użytkowanie do zachowania ?zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub obiekty produkcyjne, składy i magazyny?. W uzasadnieniu stwierdzono, iż w dominującej części rejon B3.U jest zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Natomiast obiektami usługowymi są baza transportowa, szkoła podstawowa i serwis samochodowy, które zajmują łącznie 20% rejonu funkcjonalnego B3.U. Proponowana zmiana ustalenia jest związana z ochroną istniejącego stanu zabudowy, interesem prawnym właścicieli nieruchomości oraz zasadami współżycia społecznego.

- uwaga została uwzględniona.

Uzasadnienie:

Ze względu na istniejące zagospodarowanie uwzględniono uwagę w zakresie rozszerzenia podstawowego przeznaczenia dla rejonu z ?terenów zabudowy usługowej? na ?tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej? i wykreślenia jako uzupełniającego przeznaczenia terenów ?zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?. W przedmiotowym rejonie nie występuje istniejąca ?zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub obiekty produkcyjne, składy i magazyny?. Zatem nie ma potrzeby jej sankcjonować.

W powyższym zakresie uwaga jest bezzasadna.

Uwaga trzecia:

Uwaga z dnia 30 stycznia 2020 r. (data wpływu 04.02.2020 r., L.dz. 4615), w zakresie rezygnacji z przeznaczenia dz. nr 24/5 w obr. 19 (rejon funkcjonalny G3.ZC) pod rozbudowę cmentarza i zachowania na działce istniejących terenów leśnych.

Wnioskujący uzasadniają swoją uwagę m.in. uciążliwościami dla sąsiednich terenów mieszkaniowych (hałas, zanieczyszczenia powstałe ze spalania paliw stałych-znicze, zanieczyszczenia wód, zalewanie wodami opadowymi i zaleganie wód opadowych), złymi warunkami geotechnicznymi panującymi na terenie, walorami przyrodniczo-użytkowymi lasu istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych (miejsce spacerów , wycieczek rowerowych, odpoczynku i rekreacji oraz siedlisk zwierząt) oraz zwiększeniem zagrożenia uderzeniem pioruna, zwiększeniem siły wiatru, zaleganiem wód opadowych, obniżenie jakości powietrza po wycince lasu, a także możliwością blokady inwestycji ze względu na niezadowolenie mieszkańców okolicy oraz spadkiem wartości nieruchomości sąsiednich.  Ponadto wnioskujący opisuje zalety lokalizacji nowego cmentarza w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego jako zachowanie spójności terytorialnej (wygoda dla odwiedzających, wykorzystanie istniejącej infrastruktury w tym parkingi toalety, wiaty handlowe, wyeliminowanie niebezpieczeństw wynikających z przedzielenia przestrzeni drogą).

Wnioskują o realizację rozbudowy cmentarza po stronie zachodniej drogi do Gniewowa na południe od budowanego cmentarza komunalnego lub w innych częściach miasta lub na terenie gmin sąsiednich.

- uwaga nie została uwzględniona.

Uzasadnienie:

W ramach władztwa planistycznego gmina ma prawo prowadzić aktywną politykę przestrzenną, czego wyrazem jest sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W dokumencie tym gmina określa kierunki swojego rozwoju przestrzennego.

Rejon funkcjonalny G3.ZC stanowiący teren istniejącego i planowanego cmentarza, określa maksymalny zasięg przestrzenny dla cmentarza, który nie musi się wiązać z przeznaczeniem całego tego terenu pod cmentarz. Teren ten został wyznaczony jako potencjalny do zagospodarowania na funkcje cmentarne za względu m.in.. na jego spójność z istniejącymi terenami cmentarza i istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Cmentarz w rejonie G3.ZC jest przeznaczeniem podstawowym, natomiast uzupełniająco może również pozostać na tym obszarze istniejący las. Szczegółowa lokalizacja i zasięg rozbudowy cmentarza zostaną dokonane na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie musiał być poprzedzony uszczegółowionymi analizami przestrzenno-środowiskowymi i uzyskaniem zgody właściwego ministra na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W związku z powyższym złożona uwaga nie może być uwzględniona.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 12:03