Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/209/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń

Uchwała Nr VIIIk/XVI/209/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz ust. 3b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa obejmuje lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Wejherowa, stanowiące własność Gminy Miasta Wejherowa lub spółek komunalnych, którym Gmina Miasta Wejherowa powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, z wyjątkiem towarzystwa budownictwa społecznego, oraz lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

2. Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Wejherowa zarządza Prezydent Miasta Wejherowa.

3. Prezydent Miasta Wejherowa z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązujących wyznacza zarządcę nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.),

2) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Wejherowa,

3) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Wejherowa,

4) mieszkaniowym zasobie - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa,

5) lokalu - należy przez to rozumieć lokal określony w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

6) umowie najmu socjalnego lokalu - należy przez to rozumieć umowę najmu socjalnego lokalu określoną w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

7) tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć tymczasowe pomieszczenie określone w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

8) powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową lokalu określoną w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

9) powierzchni pokoi lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pokoi w lokalu. W przypadku lokali, w których nie ma wydzielonego pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej, wskazaną powyżej łączną powierzchnię wszystkich pokoi pomniejsza się o 4 m2,

10) właścicielu - należy przez to rozumieć właściciela w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

11) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę występującą do Prezydenta Miasta Wejherowa z wnioskiem o wynajęcie lokalu mieszkalnego,

12) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),

13) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),

14) kwocie najniższej emerytury - kwota najniższej emerytury ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53 z późn. zm.),

15) posiadaniu centrum życiowego w Gminie Miasta Wejherowa - udokumentowanie przez wnioskodawcę oraz osoby objęte wnioskiem faktycznego zamieszkiwania na terenie Gminy Miasta Wejherowa,

16) pobliskiej miejscowości - należy przez to rozumieć pobliską miejscowość określoną w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

17) osobie bezdomnej - należy przez to rozumieć osobę bezdomną określoną w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),

18) Zespole ds. Mieszkaniowych - należy przez to rozumieć zespół powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa, którego cel działania określa §17 niniejszej Uchwały,

19) trudnych warunkach mieszkaniowych - należy przez to rozumieć zamieszkiwanie za zgodą właściciela w lokalu, w którym na osobę w gospodarstwie wieloosobowym przypada nie więcej niż 5 m? powierzchni łącznej pokoi, natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie więcej niż 10 m? powierzchni łącznej pokoi, z uwzględnieniem dodatkowej powierzchni 15 m? dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

20) skierowaniu - dokument uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wydany przez Prezydenta Miasta Wejherowa lub przez osobę działającą z jego upoważnienia,

21) liście - należy przez to rozumieć listę osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego.

Rozdział 2.
Wynajmowanie lokali na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych

§ 3. 1. Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o lokal na czas nieoznaczony winien spełniać następujące kryteria łącznie:

1) zamieszkiwać stale i posiadać centrum życiowe na terenie miasta Wejherowa,

2) pozostawać w trudnych warunkach mieszkaniowych,

3) średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Osoby spełniające kryteria wymienione w § 3 ust. 1 mogą ubiegać się o zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

§ 4. 1. Postanowień § 3 nie stosuje się do osób:

1) zamieszkujących za zgodą właściciela w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie, z zastrzeżeniem § 13 ust.1 pkt 2 lit. a,

2) które są właścicielami zamieszkiwanego przez siebie lokalu, budynku lub ich części przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie, jeżeli dokonają zbycia tej nieruchomości na rzecz Miasta,

2. Postanowień § 3 ust. 1 nie stosuje się do osób, które uzyskały pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, pod warunkiem, że z wnioskiem o wynajęcie lokalu mieszkalnego wystąpią w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności, a ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Wejherowo, a w w/w placówkach przebywały co najmniej rok.

3. Postanowień § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 nie stosuje się do wnioskodawców w stosunku, do których występują szczególne względy, a nie spełniają oni kryterium posiadania tytułu prawnego do lokalu o ile nie jest to tytuł własności.

Rozdział 3.
Pierwszeństwo najmu

§ 5. 1. W przypadkach określonych w § 3 i § 4 pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

1) zamieszkują w lokalach usytuowanych w budynkach lub ich częściach objętych ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego,

2) zamieszkują w budynkach lub ich częściach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie,

3) uzyskały pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, pod warunkiem, że z wnioskiem o wynajęcie lokalu mieszkalnego wystąpią w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności, a w w/w placówkach przebywały co najmniej rok,

4) wnioskodawca lub osoba objęta wnioskiem posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

5) są rodzicem lub opiekunem prawnym, mającym na utrzymaniu dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, albo w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) - bezterminowo, albo w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, którą datuje się od urodzenia lub gdy dziecko nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji, a także w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, wymagającego stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

6) są zameldowane na pobyt stały, zamieszkują stale, posiadają centrum życiowe na terenie Miasta co najmniej 5 lat przed datą złożenia wniosku i je udokumentują.

7) spełniają przesłanki zawarte w § 11 ust. 1,

8) spełniają przesłanki zawarte w § 24 ust. 1 pkt 2.

2. Pierwszeństwo wynajmu dotychczas zajmowanych lokali zawiera się w przypadkach określonych w § 11, § 24, § 29.

Rozdział 4.
Najem socjalny lokalu

§ 6. Z mieszkaniowego zasobu wydziela się część lokali z przeznaczeniem na najem socjalny lokalu.

§ 7. 1. Prawo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mają osoby spełniające w dniu złożenia wniosku następujące kryteria łącznie:

1) zamieszkujące stale i posiadające centrum życiowe na terenie miasta Wejherowa,

2) pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych,

3) których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego nie przekracza 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z osobą, która nie spełnia kryterium dochodowego, jeżeli:

1) utraciła lokal wskutek katastrofy budowlanej lub wskutek klęski żywiołowej, pożaru oraz innych zdarzeń losowych - na czas niezbędny do wyremontowania dotychczasowego lokalu lub uzyskania innego lokalu,

2) zamieszkuje w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na planowaną inwestycję miejską,

3) zamieszkuje w lokalu socjalnym usytuowanym w budynku lub jego części objętym ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego.

3. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z wnioskodawcami, którzy nie spełniają postanowień § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w stosunku, do których występują szczególne względy, a nie spełniają oni kryterium posiadania tytułu prawnego do lokalu o ile nie jest to tytuł własności.

§ 8. 1. W przypadkach określonych w § 7 pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, które:

1) utraciły lokal wskutek katastrofy budowlanej lub wskutek klęski żywiołowej, pożaru oraz innych zdarzeń losowych,

2) zamieszkują w budynku lub jego części:

a) przeznaczonym do rozbiórki ze względu na planowaną inwestycję miejską,

b) objętym ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego,

3) w wyroku Sądu nakazującym opróżnienie lokalu mają przyznane uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,

4) wnioskodawca lub osoba objęta wnioskiem posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

5) uzyskały pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, pod warunkiem, że z wnioskiem o zawarcie umowy najmu wystąpią w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności, a w w/w placówkach przebywały co najmniej rok,

6) osobom, które opuściły zakłady karne, a wcześniej posiadały tytuł prawny do lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Miasta i przekazały lokal do dyspozycji Miasta,

7) zameldowane są na pobyt stały, zamieszkują stale, posiadają centrum życiowe na terenie Miasta co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku i je udokumentują.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego innego lokalu niż dotychczas zajmowany przysługuje również osobom, które spełniają przesłanki zawarte w § 11 ust. 1.

§ 9. 1. Realizacja wyroków eksmisyjnych (wyroków nakazujących opróżnienie lokalu) następuje przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem - z uwzględnieniem kolejności dostarczenia odpisu prawomocnego wyroku przez wierzyciela, osobę posiadającą uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.

2. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach, może wydać skierowanie realizując wyrok eksmisyjny (wyrok nakazujący opróżnienie lokalu) z pominięciem kolejności w szczególności, gdy:

1) jest to uzasadnione ze względu na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Miasta,

2) należy wyeksmitować osobę występującą w rażący sposób lub uporczywy przeciwko obowiązkowi porządku domowego,

3) przedłożono ostateczną decyzję organu nadzoru budowlanego dotyczącą konieczności wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalu.

3. Realizacja uprawnień osób eksmitowanych na mocy jednego wyroku, następuje poprzez zawarcie jednej wspólnej umowy najmu socjalnego lokalu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku wydania odrębnych wyroków eksmisyjnych (wyroków nakazujących opróżnienie lokalu) względem osób zamieszkujących w tym samym lokalu, realizacja wyroków następuje poprzez zawarcie jednej wspólnej umowy najmu socjalnego lokalu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dopuszcza się zawarcie dwóch lub więcej odrębnych umów najmu socjalnego lokalu będących realizacją jednego wyroku eksmisyjnego w sytuacji:

a) występowania przemocy w rodzinie, potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym;

b) braku odpowiedniego lokalu spełniającego kryteria ustawy gdy realizacja wyroku jest konieczna z uwagi na zasady racjonalnego gospodarowania zasobem i powierzonymi środkami finansowymi.

6. W ramach realizacji wyroków eksmisyjnych (wyroków nakazujących opróżnienie lokalu) z zasobu mieszkaniowego z uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu dopuszcza się wydzielenie aktualnie zajmowanego lokalu do zasobu z możliwością najmu socjalnych lokali i wynajęcie jako socjalnego lokalu, w sytuacji gdy struktura i standard lokalu jest odpowiedni z punktu widzenia zasad racjonalnego gospodarowania zasobem, pod warunkiem, że osoby zajmujące lokal nie wykraczały w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu.

§ 10. Umowy najmu socjalnego lokalu zawierane są na okres dwóch lat.

§ 11. 1. Po upływie okresu najmu socjalnego lokalu z dotychczasowym najemcą tego lokalu można zawrzeć nową umowę tego samego lub innego lokalu na czas oznaczony - na okres 2 lat - w przypadku nadal utrzymującej się szczególnie trudnej sytuacji życiowej dotychczasowego najemcy oraz spełniania kryterium § 7 ust. 1 pkt 3.

2. Zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na zasadach określonych w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem, że dotychczasowy najemca nie zalega z opłatami za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku występowania zaległości, jeśli zostało podpisane oraz zrealizowane porozumienie o spłacie zadłużenia co najmniej w 1/2 ilości spłaconych rat.

Rozdział 5.
Tymczasowe pomieszczenia

§ 12. 1. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego.

2. Umowy najmu tymczasowych pomieszczeń zawiera się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy oraz nie posiada zaległości w opłatach z tytułu najmu dotychczas zajmowanego tymczasowego pomieszczenia.

4. Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi w sytuacjach wskazanych w art. 25d ustawy.

Rozdział 6.
Zamiana lokali

§ 13. 1. W ramach mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali:

1) z inicjatywy najemcy, jeżeli:

a) zamiana na lokal o zbliżonym metrażu jest wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany lokalizacji, kondygnacji, wyposażenia technicznego; koszty związane z remontem lokalu stanowiącego przedmiot zamiany obciążają przyszłego najemcę;

b) celem jest zamiana na lokal o mniejszej powierzchni łącznej pokoi lub użytkowej oraz większej powierzchni przy uwzględnieniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym; koszty związane z remontem lokalu stanowiącego przedmiot zamiany obciążają przyszłego najemcę;

c) najemca lokalu i osoby uprawnione do zamieszkiwania wystąpią o dokonanie zamiany na większą liczbę lokali z powodów rodzinnych lub społecznych, pod warunkiem, że wskutek takiej zamiany nastąpi rozdzielenie faktycznie funkcjonujących w dotychczas zajmowanym lokalu odrębnych gospodarstw domowych, pod warunkiem, że suma powierzchni wynajętych lokali nie przekracza znacznie powierzchni lokalu opuszczonego; koszty związane z remontem lokalu stanowiącego przedmiot zamiany obciążają przyszłego najemcę;

d) najemcy dwóch lub większej liczby lokali wystąpią o zamianę lokali pomiędzy sobą; w przypadku, gdy najemca zalega z opłatami czynszowymi i opłatami niezależnymi od właściciela, dokonanie zamiany może nastąpić dopiero po wcześniejszym uregulowaniu zaległości przez dłużnika; koszty związane z remontem lokalu stanowiącego przedmiot zamiany obciążają przyszłego najemcę;

e) celem jest zamiana na lokal o mniejszej powierzchni łącznej pokoi lub użytkowej, zaś najemca bądź były najemca jednocześnie zalega z należnymi opłatami z tytułu korzystania z lokalu i jednocześnie zawarł porozumienie w sprawie rozłożenia należności na raty; koszty związane z remontem lokalu stanowiącego przedmiot zamiany obciążają przyszłego najemcę.

2) z inicjatywy wynajmującego, jeżeli:

a) zamiana jest konieczna ze względu na realizację inwestycji miejskich, polegających w szczególności na rozbiórce, zbyciu, remoncie, zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części, albo ze względu na realizację celów wynikających z wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

b) lokal nie stanowi samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.) o własności lokali, tzn. nie jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

c) najemca lub były najemca zalega z należnymi opłatami z tytułu korzystania z lokalu, a zamiana pozwoli uniknąć powiększania się zaległości z tych tytułów.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zamiany w trybie § 13 ust. 2 lit. a na większą liczbę lokali w sytuacji, gdy osoby uprawnione do wspólnego zamieszkiwania wraz z najemcą, tworzą poszczególne gospodarstwa domowe.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o zamianę uwzględniane są wyłącznie wnioski złożone przez osoby zamieszkujące w lokalu za zgodą właściciela.

§ 14. 1. Z mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali na lokale pozostające także w innych zasobach, jeżeli strony zainteresowane zamianą posiadają tytuł prawny do zajmowanych lokali, a także udokumentowaną zgodę właścicieli tych lokali na zamianę.

2. Dokonanie zamiany lokali, o których mowa w ust. 1, nie jest jednak możliwe w przypadku, gdy przyszły najemca zalegał za korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

§ 15. 1. Zgody na dokonanie zamiany odmawia się, jeżeli:

1) do zamiany został zgłoszony lokal objęty umową na czas oznaczony,

2) do zamiany zostało zgłoszone tymczasowe pomieszczenie,

3) tytuł do lokalu uzyskałaby osoba, która w wyniku wzajemnej zamiany spełniałaby warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych chyba, że zamiana prowadzi do faktycznej poprawy jej dotychczasowych warunków mieszkaniowych,

4) przeznaczony został do sprzedaży,

5) najemca zalega z opłacaniem opłat za zajmowanie lokalu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1 lit.e,

6) wniosek o zamianę zgłosiła osoba będąca najemcą lokalu w budynku prywatnym.

Rozdział 7.
Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności

§ 16. 1. Określa się następujące warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności:

1) w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, wskazany lokal usytuowany będzie w budynku bez barier architektonicznych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), wyposażony w ciepłą wodę i centralne ogrzewanie, źródło gotowania, łazienkę oraz takie urządzenia sanitarne, które nie będą utrudniały funkcjonowania osobie niepełnosprawnej,

2) w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, nieporuszających się na wózkach inwalidzkich, wskazany lokal usytuowany będzie na najniższej kondygnacji budynku lub lokal usytuowany w budynku wyposażonym w dźwig osobowy, wyposażony w ciepłą wodę i centralne ogrzewanie, źródło gotowania, łazienkę oraz takie urządzenia sanitarne, które nie będą utrudniały funkcjonowania osobie niepełnosprawnej,

3) w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, wskazany lokal wyposażony będzie w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej, a także wyposażony w ciepłą wodę i centralne ogrzewanie, źródło gotowania, łazienkę oraz takie urządzenia sanitarne, które nie będą? utrudniały funkcjonowania osobie niepełnosprawnej,

4) w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, wskazany lokal wyposażony będzie w odpowiednią sygnalizację alarmowo - przyzywową, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażony w ciepłą wodę i centralne ogrzewanie, źródło gotowania, łazienkę oraz takie urządzenia sanitarne, które nie będą utrudniały funkcjonowania osobie niepełnosprawnej,

5) w przypadku innego rodzaju niepełnosprawności, wskazany lokal uwzględniać będzie indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej, określone w uzgodnieniu z tą osobą,

6) w przypadku osób, wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, potwierdzonej orzeczeniem odpowiedniego organu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z po?z?n. zm.), wskazany lokal uwzględniać będzie powierzchnię wynikającą z potrzeby zamieszkiwania z osobami sprawującymi nad nimi opiekę,

7) w przypadku osób, posiadających prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, potwierdzone orzeczeniem odpowiedniego organu, o którym mowa w pkt 6, wskazany lokal uwzględniać będzie to prawo.

Rozdział 8.
Zasady przeznaczania lokali na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

§ 17. 1. Określa się zasady przeznaczania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego:

1) Gmina może przeznaczać, na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wolne lokale mieszkalne, usytuowane w budynkach, w których Gmina Miasta Wejherowa pozostaje jedynym właścicielem lokali mieszkalnych.

2) W celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, jednostka składa do Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, umotywowany wniosek, określający cel, opis minimalnego standardu lokalu oraz oczekiwania odnośnie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, okresu najmu lokalu, wysokości nakładów jakie wnioskodawca mógłby ponieść na dostosowanie lokalu do własnych potrzeb oraz inne informacje, jeśli wnioskodawca uzna je za istotne.

3) Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania lokalu na cele, o których mowa w pkt 1, podejmuje Prezydent Miasta Wejherowa na wniosek Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, po uzyskaniu opinii Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Rozdział 9.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego
oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 18. 1. Osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu do wniosku załączają:

1) oświadczenia i deklaracje określone w art. 21 b ust. 2 i ust. 3 ustawy;

2) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

2. Przy weryfikacji wniosku podstawą weryfikacji dochodu są dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, które umożliwiają określenie dochodu wszystkich osób objętych wnioskiem. Dochody powinny być wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania.

3. Wnioski spełniające wymagania formalne, o których mowa w ust. 1, po przeanalizowaniu
i weryfikacji, Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego lub upoważniony przez niego pracownik tego Wydziału przedstawia do oceny Zespołowi ds. Mieszkaniowych.

4. Odmowa złożenia dokumentów umożliwiających weryfikację spełniania warunków do wynajęcia lokalu, posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości lub jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lub najmu socjalnego lokalu stanowią podstawę odmowy realizacji złożonego wniosku.

5. Wnioski niekompletne, niespełniające wymagań formalnych, po uprzednim wezwaniu wnioskodawców do ich uzupełnienia, pozostawiane są bez rozpatrzenia.

§ 19. W celu poddania spraw kontroli społecznej Prezydent Miasta powoła Zespół ds. Mieszkaniowych.

§ 20. 1. Listy zawierające nazwiska i imiona, datę zakwalifikowania, liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz podstawę prawną kwalifikacji tworzy Wydział Spraw Lokalowych raz w roku.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, dołącza się do niezrealizowanych spraw umieszczonych na liście z roku poprzedniego.

3. Lista podlega weryfikacji, o ile wystąpią przesłanki do jej korekty, co 12 miesięcy w zakresie spełniania kryteriów niniejszej uchwały. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów Prezydent Miasta dokonuje skreślenia osoby z listy.

4. Wnioskodawca bezwzględnie zobowiązany jest, bez wezwania z urzędu, do pisemnego niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 30 dni poinformowania o każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub/i mieszkaniowej lub/i rodzinnej osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

5. Umieszczenie osoby na liście weryfikowane jest również w każdym przypadku zmiany struktury gospodarstwa domowego.

6. W przypadku niedostarczenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie dokumentów niezbędnych do weryfikacji, o której mowa w ust. 3 Prezydent Miasta postanawia o skreśleniu tej osoby z listy.

7. Wnioskodawcy są zobowiązani do poinformowania Wydziału Spraw Lokalowych tut. Urzędu o każdej zmianie adresu zamieszkania. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni podany adres, uważa się za doręczoną.

8. W przypadku zamiaru ponownego ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta przez osoby wymienione ust. 3 niezbędne będzie złożenie nowego kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

9. W celu zapewnienia kontroli społecznej listę osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego według rodzaju udzielonej pomocy mieszkaniowej wraz z podaniem podstawy prawnej, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni i przez okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wraz z informacją o miejscu i 14 dniowym terminie składania ewentualnych zastrzeżeń i uwag do listy. Lista podlega aktualizacji zgodnie z ust. 10.

10. Odnośnie wniosków, co do których zgłoszono uwagi i zastrzeżenia, skierowanie tych wniosków do zawarcia umowy najmu lub najmu socjalnego lokalu może nastąpić dopiero po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz po udzieleniu odpowiedzi osobom wnoszącym te uwagi i zastrzeżenia.

11. Lista może być uzupełniana raz na kwartał w ciągu roku kalendarzowego, pod warunkiem zachowania procedury postępowania przewidzianej dla jej ustalenia.

12. Zmiany na liście ujawnia się poprzez dokonywanie na niej odpowiednich adnotacji.

13. Na liście, o której mowa w ust. 1, nie umieszcza się osób wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1, § 8 ust. 1 pkt 3.

14. Dla osób wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 3 i § 12 ust. 1 tworzy się osobny rejestr.

15. Lista i rejestr, o którym mowa w ust. 14 tworzone są także w wersji elektronicznej.

§ 21. 1. Realizacja rocznej listy polega na złożeniu wnioskodawcy propozycji zawarcia umowy najmu lokalu lub najmu socjalnego lokalu odpowiedniego dla struktury gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem jego specyficznych, uzasadnionych potrzeb, w szczególności takich jak niepełnosprawność lub podeszły wiek.

2. W przypadku nieprzyjęcia przez wnioskodawcę propozycji wskazanej z ust. 1, Prezydent Miasta może postanowić o przesunięciu takiej osoby na koniec listy.

3. W przypadku osób wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 3 i § 12 ust. 1 obowiązek zapewnienia umowy najmu socjalnego lokalu i tymczasowego pomieszczenia realizowany jest poprzez złożenie oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu odpowiadającego strukturze gospodarstwa domowego.

§ 22. 1. O skierowaniu danej osoby do zawarcia umowy najmu lokalu lub umowy najmu socjalnego lokalu postanawia Prezydent Miasta, z zastrzeżeniem, że jeśli od zakwalifikowania na listę lub ostatniej weryfikacji upłynęło więcej niż 12 miesięcy, umieszczenie tej osoby na liście poddaje się weryfikacji uaktualniającej warunki uprawniające wnioskodawcę do zawarcia umowy najmu lokalu lub umowy najmu socjalnego lokalu. W przypadku osób wymienionych w § 4 ust. 2, zmiana miejsca pobytu z obszaru Miasta nie może być przyczyną negatywnej weryfikacji.

2. Skierowanie danej osoby do zawarcia umowy najmu lokalu lub najmu socjalnego lokalu wydaje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

3. W przypadku niedostarczenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie dokumentów niezbędnych do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta może dokonać skreślenia z listy.

4. W przypadku ustalenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, że wnioskodawca nie spełnia warunków uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu lub najmu socjalnego lokalu Prezydent Miasta dokonuje skreślenia z listy.

5. Niedokonanie aktualizacji w wyznaczonym terminie lub dokonanie aktualizacji w sposób niekompletny, jak również przekroczenie kryterium dochodowego powoduje, że wniosek nie spełnia kryteriów obowiązującej uchwały jak również powoduje odstąpienie od realizacji wniosku czyli uniemożliwia zawarcie umowy najmu i stanowi podstawę do skreślenia wnioskodawcy z listy rocznej, o której mowa w § 20 ust. 1.

§ 23. 1. Zarządca budynków mieszkalnych zawiera umowy najmu lokali lub najmu socjalnego lokali wyłącznie na podstawie skierowania danej osoby do zawarcia umowy najmu, o którym mowa w § 22.

2. Wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu lub najmu socjalnego lokalu traci ważność, jeżeli osoba nie weszła w użytkowanie wskazanego lokalu lub nie zgłosiła się do podpisania umowy na lokal wskazany do zasiedlenia w terminie 14 dni od daty otrzymania skierowania z przyczyn nieuzasadnionych leżących po stronie osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu lub umowy najmu socjalnego lokalu, za wyjątkiem zdarzeń leżących po stronie właściciela.

Rozdział 10.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy albo pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę

§ 24. 1. Z osobami, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego lub pozostały w lokalu po opuszczeniu lokalu przez najemcę, może zostać zawarta umowa najmu zajmowanego lokalu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) osoby, które udokumentują zamieszkiwanie z najemcą w lokalu za zgodą właściciela i prowadzenie wraz z nim wspólnego gospodarstwa domowego przez okres co najmniej ostatnich 3 lat,

2) osoby te nie zalegają z opłatami za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku występowania zaległości, jeśli zostało podpisane i jest zrealizowane porozumienie o spłacie zadłużenia co najmniej w 1/2 ilości spłaconych rat,

3) osoby te osiągają dochód nie przekraczający 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do osób, które:

1) nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu po śmierci osoby, która posiadała tytuł prawny do tego lokalu,

2) pozostały w lokalu opuszczonym przez osobę, która posiadała tytuł prawny do tego lokalu i zajmują ten lokal bez tytułu prawnego.

§ 25. 1. Osoby, z którymi nie zawarto umowy najmu lokalu na podstawie § 24, wzywa się do opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego.

2. Jeżeli lokal nie zostanie opróżniony w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, Miasto występuje do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.

Rozdział 11.
Kryteria zawierania umów najmu lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m?

§ 26. 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m? zwolnione przez dotychczasowych najemców, o ile nie są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osób umieszczonych na rocznej liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, mogą być oddawane w najem w drodze przetargu publicznego, w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu za 1 m?.

2. Ustalenia o przeznaczeniu lokali, o których mowa w ust. 1, do wynajęcia w drodze przetargu, podejmuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

Rozdział 12.
Wyrażenie zgody na zameldowanie w lokalu, oddanie lokalu przez najemcę do bezpłatnego używania oraz w podnajem

§ 27. 1. Zgoda na zameldowanie w lokalu wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Zgoda nie jest wymagana w stosunku do małżonka niebędącego najemcą lokalu pod warunkiem, że nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu oraz w stosunku do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

2. W stosunku do osób innych niż wymienione w ust. 1 zgoda na zameldowanie w lokalu może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, każdorazowo nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. W stosunku do osób innych niż wymienione w ust. 1 oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, każdorazowo nie dłuższy niż 12 miesięcy.

4. W przypadku wskazania w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej lokalu lub jego części jako siedziby firmy, zgoda może zostać udzielona jedynie, gdy działalność gospodarcza faktycznie prowadzona jest poza lokalem, a o wyrażenie zgody występuje do Prezydenta Miasta najemca albo inna osoba uprawniona do zamieszkiwania w tym lokalu na czas nieoznaczony.

5. Nie wyraża się zgody na zameldowanie, oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego używania, gdy powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wyniosłaby poniżej 5 m? w gospodarstwie wieloosobowym, z uwzględnieniem dodatkowej powierzchni 15 m? dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, lub gdy najemca zalega z opłatami za korzystanie z lokalu.

§ 28. Postanowienia § 27  ust. 2 - 5 nie mają zastosowania do najmu socjalnego lokalu i najmu tymczasowych pomieszczeń.

Rozdział 13.
Ponowne zawarcie umowy najmu

§ 29. 1. Na wniosek osoby, której wcześniej wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, gdy przyczyną rozwiązania stosunku prawnego było zadłużenie spowodowane pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy, dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu, której przedmiotem będzie ten sam lub inny lokal o mniejszej powierzchni, jeżeli spełnione łącznie warunki:

1) osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w tym lokalu,

2) ustała przyczyna, z powodu której została rozwiązana umowa najmu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeśli jest podpisane oraz zrealizowane porozumienie o spłacie zadłużenia co najmniej w 1/2 ilości spłaconych rat.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu, mają również zastosowanie do osób, którym umowę najmu wypowiedziano na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z powodu nieudostępnienia lokalu w celu wykonania przez wynajmującego okresowego przeglądu stanu technicznego lokalu lub wymiany instalacji, remontu.

3. Do osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 18 ust. 4.

Rozdział 14.
Inne postanowienia

§ 30. 1. W przypadku zwolnienia lokalu, części lokalu wynajmowanego dotychczas więcej niż jednemu najemcy, można:

1) wynająć zwolnioną część lokalu najemcy, który jako jedyny pozostaje w lokalu,

2) wynająć zwolnioną część lokalu temu z dotychczasowych najemców, który ma najtrudniejszą sytuację mieszkaniową,

3) najemcy, który pozostał w lokalu zaproponować samodzielny lokal mieszkalny spełniający warunki lokalu zamiennego.

2. Za uprzednią pisemną zgodą wszystkich najemców lokalu, właściciel może wyrazić zgodę na dokonanie przebudowy lokalu, jeśli udogodni to korzystanie z lokalu i nie spowoduje pogorszenia dotychczasowych warunków korzystania z niego przez innych najemców oraz o ile przepisy prawa budowlanego dopuszczają jej dokonanie, a przebudowa obejmie całą powierzchnię dotychczasowego lokalu. Koszty przebudowy obciążają najemców bez prawa do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet czynszu.

3. Jeśli w lokalu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej po jej zgonie pozostaje inna osoba uprawniona do dalszego zamieszkiwania bez orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu upośledzenia narządu ruchu to jest ona zobowiązana w terminie 30 dni do zdania lokalu w zamian za inny lokal mieszkalny nieprzystosowany dla osoby niepełnosprawnej.

§ 31. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na kolejny okres, ale dochód jego gospodarstwa nie przekracza wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały, może być z wnioskodawcą zawarta umowa najmu lokalu dotychczas zajmowanego lub innego przy czym czynsz najmu zostaje ustalony w wysokości obowiązującej dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym z umową na czas nieoznaczony.

§ 32. 1. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres, a dochód jego gospodarstwa przekracza wysokość określoną w § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały, nie wszczyna się postępowania sądowego o opróżnienie lokalu mieszkalnego jeżeli w jego wyniku Sąd mógłby orzec o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Prezydent Miasta wstrzymuje się od przystąpienia do czynności związanych z opróżnieniem lokalu przez dotychczasowego najemcę i wyraża zgodę na zamieszkiwanie bez tytułu prawnego na okres do 12 miesięcy. Po upływie okresu, na który była wydana zgoda na bezumowne zamieszkiwanie wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu przy spełnianiu kryteriów obowiązującej Uchwały.

3. Odszkodowanie za korzystanie z lokalu w sposób określony w ust. 1 ustala się w wysokości obowiązującej dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym z umową na czas nieoznaczony.

§ 33. 1. Jeżeli po upływie okresu najmu socjalnego lokalu dotychczasowy najemca nie złoży wniosku o zawarcie kolejnej umowy, wniosek będzie niekompletny lub wnioskodawca odmówi zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nie wszczyna się postępowania sądowego o opróżnienie lokalu mieszkalnego jeżeli w jego wyniku Sąd mógłby orzec o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

2. Odszkodowanie za korzystanie z lokalu w sposób określony w ust. 1 ustala się w wysokości obowiązującej dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym z umową na czas nieoznaczony.

§ 34. 1. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony nie wszczyna się postępowania sądowego o opróżnienie lokalu mieszkalnego jeżeli w jego wyniku Sąd mógłby orzec o uprawnieniu do lokalu socjalnego, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

2. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu ustala się w takim przypadku w wysokości obowiązującej dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym z umową na czas nieoznaczony.

§ 35. 1. Postępowanie sądowe o opróżnienie lokalu mieszkalnego, w którym zawarta jest umowa najmu socjalnego lokalu wszczyna się w stosunku do osób, które utraciły prawo najmu w każdym przypadku, w którym osoby te dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego.

2. Czynsz najmu zostaje ustalony w wysokości obowiązującej dla lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym z umową na czas nieoznaczony.

Rozdział 15.
Przepisy końcowe

§ 36. Wnioski o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają weryfikacji według dotychczasowych przepisów oraz ujęte na listach na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 38. Traci moc uchwała Nr VIIIk/III/22/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń.

§ 39. 1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 19-03-2020 12:09