Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/199/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr VIIIk/XVI/199/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od
1 stycznia 2020  roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późniejszymi zmianami).


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIIIk/XV/182/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od
1 stycznia 2020  roku do dnia 31 grudnia 2020 roku (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 470).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XVI/199/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 1.  Postanowienia ogólne:

1. Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych/zagubionych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miasta Wejherowa, w tym w szczególności do bezdomnych psów i kotów oraz wolno żyjących kotów oraz wszystkich zwierząt niehumanitarnie traktowanych.

2. Ilekroć mowa w Programie o:

1)  opiekunie społecznym ? należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa oraz posiada kartę- deklarację Społecznego opiekuna wolno żyjących kotów, wydaną przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie, realizujący przedmiotowy Program w imieniu Gminy Miasta Wejherowa;

2)  organizacji społecznej ? należy przez to rozumieć organizacje non - profit, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

3)  schronisku ? należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 2, 84-207 Bojano.

§ 2.  Cele i Wykonawcy Programu.

1.  Celami Programu są:

1) zapobieganie bezdomności oraz ograniczenie wzrostu populacji bezdomnych zwierząt;

2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Wejherowa;

2. Wykonawcami Programu są:

1) Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie, ul. Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo działający w imieniu Gminy Miasta Wejherowa, tel. 58-677-60-96,
731-009-142;

2) Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 ? pełniący funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu, tel. 58-677-71-03;

3) lecznice weterynaryjne z terenu administracyjnego miasta Wejherowa:

a) przychodnia weterynaryjna ul. Chopina 11, tel. 58-672-15-62,

b) gabinet weterynaryjny, ul. Pucka 33, tel. 58-672-13-04,

c) gabinet weterynaryjny, ul. Sobieskiego 241, tel. 58-672-22-61,

d) przychodnia weterynaryjna, ul. Morska 9A, tel. 58-351-28-06,

e) przychodnia weterynaryjna, ul. Ofiar Piaśnicy 4, tel. 603-395-712;

4) Straż Miejską w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8, tel. 58-677-70-40 oraz Komendę Powiatową Policji w Wejherowie, tel. 997 ? w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich oraz przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt;

5) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na terenie administracyjnym miasta Wejherowa;

6) Schronisko - OTOZ Animals w Dąbrówce z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 2, 84-207 Bojano, tel. 721-933-280 lub 607-540-557;

7) Firma Usługowa Mateusz Litwin, ul. Świętopełka 10/2, 84-200 Wejherowo;

8) gospodarstwo rolne -  p. Tadeusz Kolmetz Nr: PL 0037534625001 mieszczące się w miejscowości Łebieńska Huta, ul. Hrabstwo 12 , 84-217 Szemud, z którym Firma Usługowa Mateusz Litwin  posiada obowiązującą umowę.

§ 3.  Realizacja założonych celów.

1. Zapobieganie bezdomności oraz zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów oraz wolno żyjących kotów polega na:

1) odławianiu na każde zgłoszenie Policji, tel. 997 lub Straży Miejskiej w Wejherowie, tel. 58-677-70-40 oraz zapewnieniu opieki zwierzętom bezdomnym, zagubionym lub odebranym na skutek zaniedbań, a ponadto podejmowanie innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt polegających na poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt lub przekazaniu ich do schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, który zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich:

a) odławianie, czasowe przetrzymywanie (na terenie bazy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Obrońców Helu 1 w Wejherowie, przez okres 3 dni, informacja wraz ze zdjęciem odłowionego zwierzęcia zamieszczana jest na stronie internetowej https://www.facebook.com/wejherowskiezguby/) oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt na podstawie podpisanej przez Gminę Miasta Wejherowa umowy, którą wykonuje Schronisko, oraz Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,

b) bezdomne zwierzęta gospodarskie ? odławianie wykonuje Firma Usługowa Mateusz Litwin, ul. Świętopełka 10/2, 84-200 Wejherowo. Bezdomne zwierzęta gospodarskie mają zapewnione miejsce w ww. gospodarstwie rolnym p. Tadeusza Kolmetz mieszczące się w miejscowości Łebieńska Huta ul. Hrabstwo 12, 84-217 Szemud,

c) właściciele zwierząt mogą odbierać swoje zagubione zwierzęta z terenu bazy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, ul. Obrońców Helu 1 w Wejherowie tel. 58-677-60-96 lub 731-009-142.

2) współpracy ze społecznymi opiekunami kotów oraz organizacjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Miasta Wejherowa, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w celu zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami, poprzez pomoc w ich dokarmianiu, usypianie ślepych miotów, dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji ? w każdej z lecznic wymienionych w § 2, ust. 2, pkt. 3, z którymi podpisano umowy  oraz bezpłatnym przekazaniu budek - domków dla wolno żyjących kotów po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody właściciela/li terenu, na którym ma być usytuowany domek; utrzymanie czystości i stanu domku z chwilą jego przekazania przechodzi na społecznego opiekuna, który domek pobrał;

3) wyłapywaniu przez członków i wolontariuszy organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przez społecznych opiekunów wolno żyjących kotów celem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji; społeczni opiekunowie odbierają je z lecznic po danym zabiegu, udzielają opieki w okresie rekonwalescencji a następnie wypuszczają je w miejscu ich poprzedniego bytowania;

4) kontynuacji prowadzenia identyfikacji wszystkich psów oraz kotów, których właściciele są mieszkańcami miasta Wejherowa poprzez wszczepienie identyfikatora w każdej z lecznic wymienionych w § 2, ust. 2, pkt. 3 (zabieg wykonuje się na zwierzętach starszych niż 3- miesięczne); prowadzenie bazy danych właścicieli i ich psów oraz kotów należy do Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. 58-677-71-16;

5) prowadzeniu ewidencji społecznych opiekunów kotów;

6) prowadzeniu ewidencji wydanych kocich domków;

7) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt); opiekę tę zapewnia Schronisko we współpracy z lecznicami weterynaryjnymi:

a) przychodnią weterynaryjną, ul. Chopina 11, tel. 58-672-15-62,

b) gabinetem weterynaryjnym, ul. Pucka 33, tel. 58-672-13-04,

c) gabinetem weterynaryjnym, ul. Sobieskiego 241, tel. 58-672-22-61,

d) przychodnią weterynaryjną, ul. Morska 9A, tel. 58-351-28-06,

e) przychodnią weterynaryjną, ul. Ofiar Piaśnicy 4, tel. 603-395-712

 w godzinach ich pracy, a poza ich godzinami pracy z całodobową lecznicą weterynaryjną w Gdyni, ul. Chełmińska 23, lek. wet. Jarosław Andrzej Bandura tel. 58 782-70-70;

8) umożliwieniu bezpłatnego dokonania zabiegów usypiania ślepych miotów psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami miasta Wejherowa, zabiegi wykonują wszystkie lecznice weterynaryjne z terenu administracyjnego miasta Wejherowa; koszty tych zabiegów pokrywa Gmina Miasta Wejherowa, w imieniu której działa Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie;

9) zbieraniu oraz przyjmowaniu do utylizacji na terenie bazy WZNK w Wejherowie przy ulicy Obrońców Helu 1, w punkcie czasowego przetrzymywania odpadów kat. I, zwłok padniętych w wyniku zdarzeń drogowych/losowych zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących;

10) przyjmowaniu do utylizacji do ww. punktu czasowego przetrzymywania odpadów kat. I zwłok padniętych zwierząt domowych, od właścicieli, którzy są mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa, koty i psy mają wszczepione identyfikatory, w przypadku psa dodatkowo, gdy właściciele dokonali opłaty za jego posiadanie lub okażą zwolnienie od opłaty;

11) prowadzeniu we współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami, przedszkolami oraz lokalnymi mediami działań edukacyjnych m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz identyfikacji, a także adopcji bezdomnych zwierząt.

§ 4.  Postanowienia końcowe.

1. Koszty realizacji Programu ponosi Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych działający w imieniu Gminy Miasta Wejherowa, zgodnie ze zleceniami oraz umowami zawartymi z podmiotami wykonującymi przedmiotowe zadania.

2. Planowana ogólna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację wynosi: 200 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego Programu na rok 2020 zostanie określona w budżecie Gminy Miasta Wejherowa.

4. Środki przeznaczone na realizację Programu są wydatkowane zgodnie z treścią umów, zleceń oraz porozumień zawartych z wykonawcami Programu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 09:58