Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/163/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr VIIIk/XIV/163/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.506 z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.2096, z późn. zmianami) ? po rozpatrzeniu skargi K.Ł. z dnia 23 października 2019 roku na działanie Sekretarza Miasta Wejherowa  (wpł. dnia 23.10.2019 roku)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Wejherowa uznaje skargę  za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XIV/163/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2019 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Wejherowie skarga K.Ł. na działanie Sekretarza Miasta Wejherowa.

Skarżąca zarzuca w skardze  Sekretarzowi Miasta przekroczenie wobec niej jako interesanta w Urzędzie zakresu  swoich kompetencji służbowych przez to, że w dniu 24.09.2019 roku w pokoju nr 111 Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ulicy 12 Marca 195 w Wejherowie zapytał ją w jakiej sprawie przyszła do Urzędu.

Rada Miasta po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji, co do zasadności zarzutów skargi - ustaliła, co następuje:

Przebieg zdarzenia z dnia 24.09.2019 roku przedstawiony został przez Skarżącą w skardze, natomiast przez Sekretarza Miasta w notatce służbowej z dnia 24.09.2019 roku.

Rada Miasta ustaliła, że Sekretarz Miasta Wejherowa w dniu 24 września 2019 roku wykonując swoje obowiązki służbowe związane z nadzorowaniem organizacji i dyscypliny pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ulicy 12 Marca a konkretnie w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska spotkał w pokoju nr 111 interesantkę w osobie K.Ł., która oczekiwała na nieobecnego jednego z urzędników Wydziału. Sekretarz Miasta po przywitaniu zapytał K.Ł. w jakiej sprawie  przyszła do Urzędu.

Dla prawidłowej oceny przebiegu zdarzenia posiada istotne znaczenie okoliczność, że K.Ł. jako była i wieloletnia urzędniczka w/w Wydziału Urzędu znała Sekretarza Miasta osobiście.

Skarżąca nie odniosła się jednak rzeczowo do tego zapytania a odpowiedziała, że Sekretarz nie powinien się interesować celem jej pobytu w Urzędzie, po czym opuściła pośpiesznie budynek Urzędu.

Oceniając powyższy przebieg zdarzenia Rada stwierdza, że do spotkania Sekretarza Miasta z K.Ł. doszło przypadkowo i niepublicznie w jednym z pomieszczeń Wydziału Inwestycji Urzędu i to w trakcie wykonywania przez Sekretarza Miasta swoich obowiązków służbowych.

Według Rady ustalony przebieg zdarzenia nie wskazuje, aby Sekretarz Miasta przekroczył zakres swoich kompetencji służbowych. To właśnie sekretarz urzędu gminy jest tym urzędnikiem wspomagającym wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta, do którego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu gminy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy. Zadania te nakładają na sekretarza każdej gminy przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy regulaminu organizacyjnego.

W przedstawionym wyżej stanie faktycznym i prawnym Rada Miasta uważa za rzecz normalnie przyjętą i nie budzącą żadnych zastrzeżeń, zwrócenie się przez Sekretarza Miasta do napotkanej w Wydziale Inwestycji interesantki w osobie Skarżącej z zapytaniem jaką sprawę ma do załatwienia w Urzędzie. Z takim samym jak wyżej zapytaniem mógł się zwrócić do Skarżącej również  każdy inny napotkany urzędnik Wydziału Inwestycji.

W ocenie Rady Miasta skarga jest bezzasadna. Rada stwierdza, że Sekretarz Miasta podczas powyższego zdarzenia nie przekroczył swoich kompetencji służbowych.

Prezydent Miasta przekazał przedmiotową skargę do rozpatrzenia Radzie Miasta ponieważ jest to skarga na Sekretarza Miasta jako pracownika Urzędu. Skarga na pracownika Urzędu jest w rzeczywistości skargą na działanie Prezydenta Miasta jako kierownika Urzędu i zgodnie z art. art.229 pkt.3 kpa podlega rozpatrzeniu przez Radę Miasta. Na potwierdzenie powyższego stanowiska wskazać można orzecznictwo sądów administracyjnych a w tym m.in. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 05.08.2008 roku (sygn. IV SA/Gl 77/08)  a ponadto stanowisko Wojewody Pomorskiego zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym ze stycznia 2018 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-11-2019 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2019 10:35