Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/158/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIIIk/XIV/158/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej: ?mieszanymi? z terenu Gminy Miasta Wejherowa, zwanej dalej: ?Gminą?, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej ?opłatą?.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zebrane odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w każdej ilości,

2) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-15 zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa (zwany dalej: ?Regulaminem?) ? w każdej ilości, z zastrzeżeniem § 2 pkt 3,

3) odpady budowlane i rozbiórkowe ? w ilości 160l/rok/lokal mieszkalny.

§ 3. 1. Odpady komunalne zbierane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, będą od nich odbierane według podziału na następujące frakcje:

1) papier,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne, metale, (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe),

4) bioodpady,

5) odpady zielone,

6) odpady wielkogabarytowe,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) odpady tekstyliów i odzieży,

15) popiół z palenisk domowych,

16) odpady niesegregowane (zmieszane).

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, prowadzone będzie w sposób i z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W ramach opłaty przedsiębiorca odbierający odpady zobowiązany jest do zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne i odbioru tych odpadów, zgodnie z niniejszą uchwałą.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

1) dla zabudowy obejmującej do czterech lokali mieszkalnych:

a) jednego worka na miesiąc na każdy rodzaj odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, dla 1 lokalu mieszkalnego,

b) jednego worka na dwa tygodnie na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dla 1 lokalu mieszkalnego,

c) 120 szt na rok na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, dla 1 lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 4,

d) jednego worka na dwa tygodnie na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, dla 1 lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 4,

e) jednego pojemnika na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, dla 1 lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 4,

f) jednego pojemnika na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, dla 1 lokalu mieszkalnego, lub 1 worka na dwa tygodnie z zastrzeżeniem ust. 6,

g) jednego pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 16, dla 1 lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem ust. 6.

2) dla zabudowy obejmującej więcej niż cztery lokale mieszkalne:

a) jednego zestawu urządzeń do zbierania odpadów składającego się z czterech pojemników na każdy rodzaj odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, przypadającego na jeden budynek (wiatę śmietnikową), z zastrzeżeniem ust. 4 i ust 6,

b) jednego pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), przypadającego na jeden budynek (wiatę śmietnikową), z zastrzeżeniem ust. 6,

c) 120 szt na rok na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, dla 1 lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 4,

d) jednego worka na dwa tygodnie na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, przypadającego na jeden budynek (wiatę śmietnikową), z zastrzeżeniem ust. 4,

e) jednego pojemnika na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, przypadającego na jeden budynek (wiatę śmietnikową), lub 1 worka na dwa tygodnie
z zastrzeżeniem ust. 6,

3. Worek na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13 przedsiębiorca odbierający odpady przekazuje w swoim zakładzie właścicielowi nieruchomości na jego wniosek.

4. W przypadku, gdy odpady ulegające biodegradacji powstałe na nieruchomości są w całości poddawane kompostowaniu na tej nieruchomości, przedsiębiorca odbierający odpady zwolniony jest z obowiązku zaopatrywania właściciela tej nieruchomości w pojemnik i worek do zbierania tej frakcji odpadu.

5. Dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w ramach opłaty, nastąpi po przekazaniu zapełnionego worka do odbioru, za wyjątkiem worków na bioodpady, których dostarczanie będzie następowało w cyklu rocznym.

6. Wymiana pojemnika na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i selektywnie zbierane nastąpi w przypadku, gdy dotychczasowy, używany pojemnik nie spełnia wymogów technicznych, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

7. W przypadku, gdy na jeden lokal mieszkalny przypada więcej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), ilość dostarczanych worków na odpady zbierane selektywnie zwiększa się odpowiednio na każde następne 120 l.

8. Obowiązek zaopatrywania nieruchomości w pojemniki i worki na niesegregowane (zmieszane) i zbierane selektywnie odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-5 i pkt 15-16 w przypadku zabudowy obejmującej więcej niż cztery lokale w ilości jednego zestawu urządzeń do zbierania odpadów dla każdego budynku uważa się za spełniony również w przypadku, gdy z jednego zestawu korzystają sąsiadujące ze sobą budynki na tej samej nieruchomości lub na sąsiadujących nieruchomościach, o ile dla budynków tych wyznaczono wspólny punkt zbierania odpadów, zgodnie z Regulaminem.

§ 5. 1. W ramach opłaty przedsiębiorca odbierający odpady, odbierze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych każdą ilość wytworzonych przez nich odpadów z zastrzeżeniem § 2 pkt 3, przy czym dla bioodpadów wytworzonych ponad normę określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c i § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c właściciele nieruchomości muszą zapewnić we własnym zakresie odpowiednie worki na te odpady, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie.

§ 6. W ramach opłaty przedsiębiorca odbierający odpady zobowiązany jest do  utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników na odpady komunalne, dostarczonych dla zabudowy obejmującej więcej niż cztery lokale.

§ 7. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6, 13 i 15-16, odbywa się, zgodnie z harmonogramem obowiązującym  na danym obszarze oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 8. Prezydent Miasta Wejherowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w lokalnej prasie harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, który działa na mocy umowy zawartej z Gminą.

§ 9. 1. W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, ustawia się odpowiednio oznakowane pojemniki/worki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych i korzysta z nich, zgodnie z przeznaczeniem.

2. Prezydent Miasta Wejherowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w lokalnej prasie lokalizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów oraz dni i godziny, w których można oddać odpady.

§ 10. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi odbioru lub niewłaściwego prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości zamieszkałej i mieszanej przesyła informację w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo. Zgłoszenia takie mogą być również przekazane ustnie lub telefonicznie poprzez wpisanie do protokołu.

3. Zgłoszenia, o których mowa w § 9 ust. 2 powinny zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko zgłaszającego,

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,

3) telefon kontaktowy lub e - mail, bądź adres korespondencyjny,

4) opis świadczenia usługi uwzględniający w szczególności:

a) datę wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi,

b) rodzaj odpadu, którego dotyczy zgłoszenie,

c) sposób gromadzenia odpadów na nieruchomości (pojemniki/worki),

d) datę i godzinę oraz zdjęcia lub film rejestrujący zdarzenie (dotyczy przypadku zmieszania odpadów komunalnych),

e) inne informacje mające znaczenie w rozpatrzeniu zgłoszenia.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 12. Traci moc uchwała Nr VIIk/XV/175/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4482) 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XIV/158/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Frakcja zbieranych odpadów komunalnych

Sposób odbierania

Minimalna częstotliwość odbioru

Operator

zabudowa obejmująca więcej niż cztery lokale mieszkalne

 zabudowa obejmująca do czterech lokali mieszkalnych

zabudowa obejmująca więcej niż cztery lokale mieszkalne

 zabudowa obejmująca do czterech lokali mieszkalnych

Szkło

Pojemniki w kolorze zielonym ? bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Worki zielone - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w miesiącu

1 x w miesiącu

Przedsiębiorstwo odbierające odpady, z  którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Papier

Pojemniki w kolorze niebieskim - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Worki niebieskie - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w miesiącu

1 x w miesiącu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Tworzywa sztuczne, metale , odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Pojemniki w kolorze żółtym - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Worki żółte - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w tygodniu

1 x na 2 tygodnie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

 

Odpady zielone

 

Worki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

 

Nie rzadziej niż 1 x na 2  tygodnie

(od 1 kwietnia do 30  listopada)

?Wystawka? choinek - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

1 x na 2  tygodnie

(od 1 stycznia do 15 lutego )

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Bioodpady

Pojemniki (z workami) - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w tygodniu

1 x w tygodniu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Niesegregowane (zmieszane)

Pojemniki - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w tygodniu

1 x na 2  tygodnie

Popiół z palenisk

Pojemniki i worki - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

1 x na 2 tygodnie

(w okresie od 15  września do 15  maja w pozostałym okresie 1 x w miesiącu)

Odpady wielkogabarytowe ( w tym meble, zużyte opony)

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, poprzedzone zgłoszeniem (zgłoszenia przyjmowane są pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie)

2 x w roku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Odpady budowlane i  rozbiórkowe

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, poprzedzone zgłoszeniem (zgłoszenia przyjmowane są pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie)

2 x w roku/ 160 litrów /łącznie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Tekstylia i odzież

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

 

w godzinach otwarcia punktu

Przeterminowane leki

(bez opakowań handlowych i ulotek !)

Pojemniki w aptekach, ośrodkach zdrowia, hospicjach

w godzinach otwarcia placówki

Komunalny Związek Gmin ?Dolina Redy i Chylonki? w  Gdyni

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w PSZOK

w godzinach otwarcia punktu

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

2 x w roku

Baterie i akumulatory

Pojemniki w placówkach handlowych, oświatowych i użyteczności publicznej

w godzinach otwarcia placówki

 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w PSZOK

 

w godzinach otwarcia punktu

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

2 x w roku

Chemikalia,
i pozostałe odpady niebezpieczne

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w PSZOK

w godzinach otwarcia punktu

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

2 x w roku

Odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych (w wyniku przyjmowania produktów w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi

 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w PSZOK

 

w godzinach otwarcia punktu

Zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny (kompletny)

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, poprzedzone zgłoszeniem sprzęt RTV i AGD

o wadze ponad 20 kg

 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

w godzinach otwarcia punktu

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-11-2019 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2019 10:10