Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/157/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XIV/157/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa w formie:
REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY MIASTA WEJHEROWA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa, zwany dalej ?Regulaminem?, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa, zwanej dalej: ?Gminą?, dotyczące:

1) wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;

2) wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wymagań w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

4) wymagań w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

5) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

6) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

7) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

8) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

9) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

10) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

11) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

§ 2. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w Regulaminie.

§ 3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej: ?mieszanymi?, pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych poprzez zbieranie odpadów w pojemnikach lub workach, a następnie poprzez ich przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady, z którym Gmina podpisała umowę na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele w.w. nieruchomości uiszczają opłatę na rzecz Gminy.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych poprzez zbieranie odpadów w pojemnikach lub workach, a następnie poprzez ich przekazywanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady, na podstawie indywidualnej umowy zawartej z tym przedsiębiorcą.

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do podania upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorcy odbierającego odpady informacji umożliwiających obliczenie zapotrzebowania na pojemniki lub worki i przygotowanie treści umowy na odbieranie odpadów.

§ 5. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach należy poddać selekcji mającej na celu oddzielne gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Obowiązek opisany w ust. 1 realizowany jest poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i regularnego przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) odpady zielone,

h) odpady niebezpieczne,

i) przeterminowane leki i chemikalia,

j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

ł) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) zużyte opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe,

o) odpady tekstyliów i odzieży,

p) popiół z palenisk domowych.

2) korzystanie z pojemników lub worków na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych mogą dodatkowo, poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów, przekazywać niżej wymienione selektywnie zebrane odpady komunalne do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy, zwanego dalej: ?PSZOK?:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) odpady zielone,

8) odpady niebezpieczne,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

14) zużyte opony,

15) odpady budowlane i rozbiórkowe,

16) odpady tekstyliów i odzieży.

2. Przekazywanie odpadów, o których mowa w ust. 1 następuje w godzinach otwarcia PSZOK.

Rozdział 4.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

§ 7. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także pryzmowanie uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przy krawędzi chodnika.

§ 8. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  następuje w szczególności poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości, o której mowa w § 7 powinno nastąpić co najmniej w 2/3 jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku użycia środków określonych w ust. 1 pkt 2 w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.

Rozdział 5.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie własnej posesji i wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu, przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości ponad przeciętną miarę dla osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie na terenie własnej posesji i wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości ponad przeciętną miarę dla osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich,

2) niepowodowania negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego, w tym emisji hałasu lub spalin,

3) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych,

4) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 6.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. 1 Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy to:

1) worki,

2) pojemniki.

2. Pojemniki winny być wykonane z tworzywa sztucznego i spełniać wymogi techniczne pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu służącego do odbierania odpadów, tj. winny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzbietowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów. Pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów winny posiadać zamykane otwory wsypowe i być szczelne.

3. Worki winny być wykonane z tworzywa sztucznego, a worki do zbierania bioodpadów winny być kompostowalne.

4. Zbieranie odpadów niewymienionych w § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, tj.:

1) odpadów zielonych - następuje w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem: ?ODPADY ZIELONE? ,

2) popiołu z palenisk domowych ? następuje w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem: ?POPIÓŁ?.

5. Pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winny być utrzymane w kolorystyce innej niż pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie.

§ 11. 1. Na nieruchomości zabudowanej budynkiem obejmującym do czterech lokali mieszkalnych odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w workach.

2. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zbieranie bioodpadów wymaga ich umieszczania w workach kompostowalnych, a następnie w pojemniku. W przypadku, gdy odpady ulegające biodegradacji powstałe na nieruchomości są w całości poddawane kompostowaniu na tej nieruchomości, właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku posiadania pojemnika i worka na te odpady.

3. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 odpady zielone zbiera się w workach.

4. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 popiół z palenisk domowych zbiera się w pojemnikach, przy czym dopuszcza się zbieranie popiołu z palenisk domowych w workach w przypadku gdy w rejonie budynku brak jest możliwości ustawienia pojemników.

5. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 odpady niesegregowane (zmieszane) zbiera się w pojemnikach, przy czym dopuszcza się zbieranie odpadów w workach w przypadku, gdy w rejonie budynku brak jest możliwości ustawienia pojemników lub objętość odpadów, jakie powstały na tej nieruchomości, przekroczyła pojemność określoną w § 14 ust. 1 Regulaminu.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się w przeznaczonych do tego pojemnikach (kontenerach) lub workach otrzymanych od przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 12. 1. Na nieruchomości zabudowanej budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale mieszkalne odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady i popiół z palenisk domowych, zbiera się w pojemnikach.

2. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zbieranie bioodpadów wymaga ich umieszczenia w workach kompostowalnych, a następnie w pojemniku. W przypadku, gdy odpady ulegające biodegradacji powstałe na nieruchomości są w całości poddawane kompostowaniu na tej nieruchomości, właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku posiadania pojemnika i worka na te odpady.

3. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 odpady zielone zbiera się w workach.

4. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zbieranie popiołu z palenisk domowych może odbywać się w workach, w przypadku gdy brak jest możliwości ustawienia pojemnika.

5. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 odpady niesegregowane (zmieszane) zbiera się w pojemnikach, przy czym dopuszcza się zbieranie odpadów w workach w przypadku, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości przekroczyła pojemność określoną w § 14 ust. 1 Regulaminu.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się w przeznaczonych do tego pojemnikach (kontenerach) lub workach otrzymanych od przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 13. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować:

1) worki o minimalnej pojemności 80 litrów,

2) worki kompostowalne do zbierania bioodpadów o minimalnej pojemności 8 litrów,

3) pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów,

4) pojemniki pełniące funkcję koszy ulicznych o minimalnej pojemności 40 litrów,

5) pojemniki na gromadzenie popiołu z palenisk domowych o minimalnej pojemności 110 l,

6) pojemniki (kontenery) przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe o minimalnej pojemności 3500 litrów,

7) worki przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe o minimalnej pojemności 40 litrów.

§ 14. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru winny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 20 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na budynek,

3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

5) 120 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,

6) 60 litrom na każdych 15 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden zakład,

7) 10 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden budynek,

8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.

2. Pojemność pojemników, o której mowa w ust. 1 może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu.

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła winny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane raz w miesiącu winny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 10 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 0,30 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

3) 5 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

4) 1 litrowi na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

5) 120 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,

6) 20 litrom na każdych 15 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden zakład,

7) 3 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden budynek,

8) 2 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 0,2 litra poza tym okresem.

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru winny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane raz w miesiącu winny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 1 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden budynek,

3) 20 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

5) 120 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,

6) 60 litrom na każdych 15 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden zakład,

7) 10 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden budynek,

8) 10 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 1,5 litra poza tym okresem.

5. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z metali i tworzyw sztucznych, w tym opakowań wielomateriałowych winny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane raz w miesiącu winny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 1 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden budynek,

3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

4) 8 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

5) 120 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,

6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

7) 10 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden budynek,

8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.

6. Pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów winny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru winny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 5 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden budynek,

3) 20 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal,

5) 120 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,

6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

7) 10 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden budynek,

8) 3 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, z wyłączeniem działek, na których bioodpady poddawane są kompostowaniu.

7. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia popiołu z palenisk domowych winny mieć pojemność co najmniej 110 litrów na lokal.

8. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 3 - 7 może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż z częstotliwością tam wskazaną.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, w skład których wchodzą tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, jak np. drogi wewnętrzne, place zabaw, tereny sportowo - rekreacyjne, skwery, zobowiązani są do zagospodarowania odpadów powstających na ich terenie poprzez ustawienie odpowiedniej ilości pojemników i ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu i  zanieczyszczaniu terenu przyległego, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Pojemniki o których mowa w ust. 1 winny być trwałe i wykonane z materiału niepalnego o pojemności nie mniejszej niż 40 litrów, a ich rozmieszczenie na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz drogach publicznych powinno być dokonywane z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.

§ 16. 1. Rozmieszczenie pojemników lub worków na nieruchomości nie powinno powodować uciążliwości ponad przeciętną miarę w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.

2. Rozmieszczone pojemników lub worków na nieruchomości winno odbywać się w sposób zapewniający nieutrudniony dostęp do nich pracownikom przedsiębiorstwa odbierającego odpady. Wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady gotowości do odbioru odpadów:

a) miejsce gromadzenia odpadów pozostaje otwarte dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, w szczególności gdy został mu udostępniony klucz, pilot w ilości odpowiadającej ilości odbieranych frakcji odpadów lub inne urządzenie umożliwiające dostęp - w przypadku gdy miejsce to jest zamykane,

b) w przypadku gdy na nieruchomości jest utrzymywany pies - zwierzę to zostało zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób odbierających odpady.

§ 17. 1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

1) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników, przez co rozumie się:

a) umieszczenie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

b) czyszczenie pojemników co najmniej raz do roku,

c) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążenia,

d) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych,

2) niedopuszczanie do zmieszania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej.

Rozdział 7.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 18. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów.

2. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania urządzeń do zbierania odpadów na terenie innej nieruchomości.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dopuszcza się wyznaczenie jednego wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla kilku nieruchomości.

§ 19. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

1) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów, jak również możliwości przemieszczania pojemników z miejsca gromadzenia odpadów do miejsca zatrzymania pojazdu służącego do wywozu odpadów;

2) w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie jest w stanie uczynić zadość obowiązkowi, o którym mowa w pkt 1 jest zobowiązany do wystawienia pojemników lub worków w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, tj. przed posesją, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru odpadów, nie wcześniej niż o godzinie 19:00, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu;

Rozdział 8.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 20. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych w zależności od rodzaju nieruchomości:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale mieszkalne

Nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkiem obejmującym do czterech lokali mieszkalnych

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne

Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne

Nie rzadziej niż 1x w tygodniu

1 x na 2 tygodnie

1 x na 2 tygodnie

Szkło

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

1 x w miesiącu

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

Papier

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

1 x w miesiącu

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

Metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomatreiałowe

Nie rzadziej niż 1x w tygodniu

1 x na 2 tygodnie

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

Bioodpady

Nie rzadziej niż 1x w tygodniu

1 x w tygodniu

Nie rzadziej niż 1x w tygodniu

Odpady zielone

Nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie

(w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada)

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

Popiół z palenisk domowych

1 x na 2 tygodnie (od 15 września do 15 maja w pozostałym okresie 1 x w miesiącu

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

Odpady wielkogabarytowe

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

2 x w roku

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Odpady niebezpieczne

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Przeterminowane leki i chemikalia

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Zużyte baterie i akumulatory

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

2 x w roku

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Odpady z tekstyliów i odzieży

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

§ 21. 1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady odbywa się na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie.

2. Odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane przed posesję po dokonaniu zgłoszenia potrzeby ich odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu, w rejonie miejsca gromadzenia odpadów.

3. Zabrania się wystawiania odpadów wielkogabarytowych bez wcześniejszego zgłoszenia potrzeby ich odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

§ 22. 1. Odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, w łącznej ilości nie większej niż 160 l na lokal mieszkalny, powstałych podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości, dokonuje przedsiębiorca odbierający odpady na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe winny być wystawiane przed posesję po dokonaniu zgłoszenia potrzeby ich odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu, w rejonie miejsca gromadzenia odpadów.

3. Zabrania się wystawiania odpadów budowlanych i rozbiórkowych bez wcześniejszego zgłoszenia potrzeby ich odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

§ 23. 1. Choinki właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych winni wystawiać w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów komunalnych lub przekazać we własnym zakresie do PSZOK.

2. Odbiór choinek przez przedsiębiorcę odbierającego odpady odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 stycznia do 15 lutego.

§ 24. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wydzielony z odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych winni we własnym zakresie przekazywać do stałego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zwanego dalej: ?PZON?, zlokalizowanego na terenie PSZOK lub przekazywać podmiotom przyjmującym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotom przyjmującym ten sprzęt następuje po dokonaniu zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego do Komunalnego Związku Gmin ?Dolina Redy i Chylonki?. Odbiór kompletnego, zużytego lub zepsutego sprzętu RTV i AGD, o wadze przekraczającej 20 kg następuje w miejscu wskazanym w zgłoszeniu.

§ 25. 1. Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych właściciele nieruchomości winni we własnym zakresie wrzucać do specjalnych, oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne rozmieszczonych na terenie Gminy lub przekazywać do PZON lub do specjalnego Pojazdu do Zbiórki Odpadów objeżdżającego Gminę według wyznaczonego, podawanego do publicznej wiadomości, harmonogramu.

2. Przeterminowane leki należy przekazać do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej www.kzg.pl.

3. Zużyte baterie należy przekazać do pojemników do tego celu przeznaczonych, ustawionych w szczególności w sklepach ze sprzętem oświetleniowych, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych.

4. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi należy przekazać do PZON w opakowaniu zbiorczym.

§ 26. Kompostowanie odpadów zielonych i bioodpadów winno odbywać się w sposób nieuciążliwy ponad przeciętną miarę dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 27. 1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia zbiorników bezodpływowych i wylewania się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu i do gruntu oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być adekwatna do norm zużycia wody i wielkości zbiornika, jednak nie rzadsza niż raz na trzy miesiące.

3. Usuwania nieczystości ciekłych, o którym mowa w ust. 1 dokonuje przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy.

Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 28. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami zaleca się, by właściciele nieruchomości zmniejszali ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w szczególności poprzez:

1) ograniczenie korzystania z toreb i opakowań jednorazowych,

2) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych,

3) stosowanie produktów, które w wyniku zużycia mogą być wykorzystane ponownie po wymianie ich części lub uzupełnieniu,

4) ponowne wykorzystanie lub naprawę użytkowanych przedmiotów,

5) zastępowanie produktów i opakowań nienadających się do odzysku lub nieulegających biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi lub kompostowaniu.

Rozdział 10.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 29. Osoba utrzymująca zwierzę domowe ma obowiązek sprawować nad nim nadzór w miejscach publicznych w taki sposób aby nie powodowało ono zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

§ 30. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe każdorazowo wyprowadzając zwierzę na terenie przeznaczonym do użytku wspólnego zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę, przy czym zebrane zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów (na terenach przeznaczonych do użytku publicznego) lub pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 31. Wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, placów do ćwiczeń, fontann następuje na zasadach określonych w regulaminach korzystania z tych miejsc ustanowionych przez ich właściciela lub zarządcę.

Rozdział 11.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 32. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczone tylko na terenach, które nie zostały wyłączone z produkcji rolniczej. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się utrzymanie niżej wymienionych zwierząt gospodarskich w obrębie nieruchomości w ilości nie przekraczającej:

1) drób - 15 sztuk,

2) króliki - 20 sztuk,

3) pszczoły - w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 metrów od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości ponad przeciętną miarę dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 33. Utrzymanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogorszyło warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowało zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości ponad przeciętną miarę dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń.

§ 34. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymywania oraz jego bezpośrednie otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

Rozdział 12.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 35. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) budynki użyteczności publicznej,

2) budynki wielolokalowe podpiwniczone,

1) miejsca gromadzenia odpadów, w szczególności wiaty śmietnikowe przy zabudowach wielolokalowych,

3) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,

4) lokale gastronomiczne,

5) zakłady przetwórstwa żywności,

6) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,

7) obiekty handlowe branży spożywczej.

§ 36. Deratyzacja, o której mowa w § 35 Regulaminu winna być przeprowadzona w terminie od 1 października do 31 października każdego roku.

§ 37. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Prezydent Miasta Wejherowa może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji w innym terminie niż wskazany w § 36 Regulaminu.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 39. Traci moc uchwała Nr VIIk/XV/174/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 32).

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-11-2019 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2019 10:09