Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/138/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy

Uchwała Nr VIIIk/XIII/138/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co naste?puje:

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr VIIIk/VII/64/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa (t. j. Uchwała Nr VIIk/X/105/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy, zwaną dalej ?planem?.

2. Plan stanowi zmianę ?miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, uchwalonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 4569 ze zm.).

Rozdział 1.
Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem

§ 2. 1. Plan, o którym mowa w § 1, zawiera część tekstową zwaną dalej ?tekstem planu? i część graficzną zwaną dalej ?rysunkiem planu?.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Definicje pojęć, użytych w tekście planu:

1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, którego przeznaczenie zostało określone w § 4 w kartach terenów, przeznaczony także pod zieleń, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci (w tym sieci telekomunikacyjne i infrastruktura telekomunikacyjna) i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane) z wyłączeniem punktów odbioru ścieków, oraz obiekty małej architektury, chyba że ustalenia planu w kartach terenów stanowią inaczej;

2) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę - dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona w procentach, wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków (wyznaczonej przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu) zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

3) zabudowa mieszkaniowo-usługowa (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa z lokalami mieszkalnym i użytkowym o funkcji usługowej nieuciążliwej lub zabudowa o funkcji usługowej nieuciążliwej;

4) dachy płaskie - dachy o kącie nachylenia połaci do 12?;

5) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia terenu biologicznie czynna w rozumieniu przepisów odrębnych;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami planu; ustalone planem linie zabudowy nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, ganków (wiatrołapów) o szerokości (od linii zabudowy) do 2,0 m i długości (wzdłuż lica budynku) do 3,0 m, schodów zewnętrznych, tarasów itp., które nie zawężają pasa drogowego oraz części podziemnych obiektów budowlanych;

7) usługi nieuciążliwe - usługi nie powodujące przekroczenia parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem lub działką, nie powodują nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym, nie pogarszają w znaczący sposób warunków użytkowania terenów sąsiadujących;

8) miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

9) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określenia w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji; obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym;

10) stawka procentowa - podstawa do ustalenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na zasadach określonych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) stan istniejący - stan zgodny ze stanem na dzień wejścia w życie niniejszego planu; za stan istniejący uznaje się również stan planowany wg pozwoleń obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego planu;

12) budynek istniejący - budynek zgodny z definicją stanu istniejącego;

13) karta terenu - zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

§ 4. Ustala się jeden teren wydzielony liniami rozgraniczającymi pokrywającymi się z granicami planu o powierzchni 0,30 ha oznaczony symbolem cyfrowym 01 oraz jego przeznaczenie (główną funkcję) oznaczone symbolem literowym: MNU ? teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe odnoszące się do terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi ? karta terenu

§ 5. 1. Karta terenu 01.MNU:

1) powierzchnia: 0,30 ha;

2) przeznaczenie: MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna); dla działek 326/2 i 326/4 zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: usługi z zakresu kultury i oświaty z funkcjami towarzyszącymi;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) forma, detale i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego,

b) elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym niniejszym planem są:

? nieprzekraczalne linie zabudowy,

? ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,

? ustalenia zawarte w karcie terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi; na działce nr 326/2 dopuszcza się:

? sytuowanie zabudowy na granicy z działką nr 329,

? w pasie terenu między linią rozgraniczającą ulicy i linią zabudowy budowę obiektu wypożyczalni rowerów o powierzchni zabudowy do 20 m? i wysokości do 4 m,

b) wysokość zabudowy: w przypadku dachów spadzistych do 12,0 m, w przypadku dachów płaskich do 8,0 m,

c) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: 30% powierzchni działki budowlanej,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20% powierzchni działki budowlanej,

e) forma zabudowy: wolno stojąca lub zwarta,

f) geometria dachu: dachy płaskie lub spadziste 35?-45? o symetrycznym układzie połaci dachowych,

g) intensywność zabudowy: maksymalna ? 1,2 w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,9; minimalna ? 0,3,

h) warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:

? minimalna wielkość działki: dla nowych podziałów ? 500 m?; dopuszcza się możliwość łączenia działek,

? szerokość frontu działek: dowolna,

? kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny,

i) inne ustalenia:

? dopuszcza się podziały wewnętrzne,

? w granicach terenu nie wyznaczono obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych,

? kolorystyka elewacji stonowana (proponowane kolory w tonacjach: żółci, brązów, beżu, popielu, zieleni, bieli); dla budynku wpisanego do rejestru zabytków zasady ochrony regulują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

5) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) w granicach terenu zaleca się działania mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunków rodzimych,

b) ustala się zachowanie w możliwie maksymalnym stopniu powierzchni biologicznie czynnej oraz drzewostanów; w przypadku konieczności dokonywania wycinek drzew i krzewów należy uzyskiwać wymagane przepisami prawa odpowiednie decyzje administracyjne,

c) dla lokali użytkowych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się funkcje usługowe nieuciążliwe,

d) przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną i dziko występujących grzybów objętych ochroną,

e) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego:

a) w granicach terenu znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego - willa przy ul. Ofiar Piaśnicy 6 wraz z posesją położoną na działkach nr 326/2 i 326/4 (nr rejestru 1722 z dn. 12.02.2001 r., zmiana z dn. 24.04.2001 r., nr dawnego rejestru A-1218) - zasady ochrony regulują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

b) w granicach terenu nie występują obiekty stanowiące dobro kultury współczesnej;

7) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy, w granicach terenów nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: w granicach terenu znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego jak w pkt 6 lit. a, sposób zagospodarowania określają ustalenia zawarte w niniejszej karcie terenu;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami warstwy wodonośnej;

10) zasady dotyczące systemów komunikacji:

a) dostępność drogowa: od ul. Ofiar Piaśnicy i dróg wewnętrznych,

b) ustala się minimalne wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla samochodów osobowych:

? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 2 mp na 1 mieszkanie,

? zabudowa usługowa: 2,5 mp na każde rozpoczęte 100 m? powierzchni użytkowej,

c) minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (mpk):

? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ? 0 mpk,

? dla pozostałych funkcji, które wymagają powyżej 3 mp: 5% mp, nie mniej niż 1 mpk;

d) sposób realizacji miejsc do parkowania: w granicach działki budowlanej, dla obiektów z zakresu kultury dopuszcza się parkowanie poza granicą działki budowlanej;

11) zasady dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych: do kanalizacji sanitarnej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

? z dachów i z nawierzchni utwardzonych do ziemi po udokumentowaniu (na podstawie badań geologicznych określających warunki gruntowo - wodne), że warunki gruntowo ? wodne umożliwiają rozsączanie wód opadowych w ziemi, a ich odprowadzenie do ziemi nie naruszy stateczności istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz nie spowoduje zmian, ze szkodą dla gruntów i budynków sąsiednich i/lub do kanalizacji deszczowej na warunkach i w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,

? z powierzchni utwardzonych dróg oraz parkingów i miejsc postojowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej, z kotłowni lokalnych lub ze źródeł indywidualnych w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biomasa, pompy cieplne,

e) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,

f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,

g) gospodarka odpadami: selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z prawem lokalnym przyjętym w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

13) inne ustalenia dotyczące obszaru objętego planem:

a) ustala się możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,

b) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, usytuowanie dróg pożarowych oraz odległości między zewnętrznymi ścianami budynków winno odpowiadać przepisom odrębnym,

c) dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kątów nachylenia dachów; w przypadku rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się realizację dachów o innych kształtach i innych pokryciach niż obowiązujące w granicach terenu, ustalenie nie dotyczy budynków objętych ochroną konserwatorską, dla których obowiązują przepisy zawarte w pkt 6 lit. a; dobudowane lub nadbudowane fragmenty obiektów winny być przykryte dachami tworzącymi wraz z dachami istniejącymi jednolity układ w zamyśle architektonicznym,

d) określone w karcie terenu minimalne wskaźniki intensywności zabudowy nie dotyczą działek budowlanych, na których występują budynki objęte ochroną konserwatorską,

e) określone w pkt 4 lit. h zasady podziału terenów nie dotyczą: terenów i obiektów infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych oraz podziałów korygujących i porządkujących, co dopuszcza się niezależnie od innych ustaleń planu,

f) lokalizacją oznaczeń liniowych na rysunku planu jest oś podłużna linii.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 6. Ustala się stawkę procentową w wysokości: 30%.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 8. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa uchwalony Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 4569 ze zm.).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XIII/138/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XIII/138/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga, co następuje:

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. W ustalonym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do projektu planu nie wniesiono uwag.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XIII/138/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga, co następuje:

W granicach planu nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2019 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2019 11:34