Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/131/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XIII/131/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych zwanych dalej ?konsultacjami? z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa zwanej dalej ?Miastem?, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych sprawach dla Miasta.

2. Celem konsultacji jest:

1) poinformowanie mieszkańców o planowanym przedmiocie konsultacji,

2) włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne mające wpływ na podniesienie jakości ich życia,

3) aktywizacja środowisk lokalnych, wzrost zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz Miasta oraz wzmocnienie zaufania społecznego.

§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się:

1) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa mieszkańców,

2) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.

2. Konsultacje powinny trwać wystarczająco długo, aby umożliwić wypowiedzenie się mieszkańcom w przedmiocie konsultacji. Minimalny czas trwania konsultacji to 7 dni.

3. Konsultacje mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski, gdy dotyczą całego Miasta,

2) lokalny, gdy dotyczą określonego obszaru Miasta.

4. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami,

2) badania opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie, projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Miasta, na stronie internetowej i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza zgłoszenia,

3) warsztatów dla mieszkańców, prowadzących do wypracowania proponowanych rozwiązań,

4) zbierania opinii za pomocą kwestionariuszy ankiet wypełnianych przez mieszkańców, udostępnianych w internecie,

5) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza Prezydent.

2. Konsultacje mogą być uruchamiane z inicjatywy własnej Prezydenta lub na skierowany do niego wniosek przez:

1) Radę Miasta Wejherowa,

2) co najmniej 200 mieszkańców Miasta.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany do Prezydenta powinien zawierać co najmniej:

1) dane wnioskodawcy, w tym wskazanie osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawców oraz adresu do korespondencji),

2) opis przedmiotu konsultacji,

3) proponowany zasięg terytorialny i podmiotowy,

4) proponowaną formę i termin konsultacji,

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Do wniosków składanych przez mieszkańców Miasta dołącza się listę z podpisami co najmniej 200 osób, popierających przeprowadzenie konsultacji, pozwalającą stwierdzić, że osoby te są mieszkańcami Miasta oraz popierają wniosek. Każda strona listy powinna posiadać w nagłówku jednoznaczne stwierdzenie, czego wniosek dotyczy i wskazywać imię i nazwisko osoby występującej w imieniu grupy mieszkańców. Lista powinna zawierać czytelne dane tj. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i podpisy mieszkańców.

5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 3 lub 4, Prezydent w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku, wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Wniosek, którego braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

6. Prezydent rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

7. Prezydent informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

§ 5. 1. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu konsultacji w drodze zarządzenia powierza się Prezydentowi.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny i podmiotowy,

3) formę i termin konsultacji,

4) termin i sposób przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość osób biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w trybie zgodnym z przepisami niniejszej uchwały.

5. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta i stanowią materiał pomocniczy przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawie objętej konsultacjami.

6. Prezydent podaje wyniki konsultacji do publicznej wiadomości w ciągu 2 miesięcy od zakończenia konsultacji. W uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością analizy dużej liczby uwag mieszkańców lub przeprowadzenia dodatkowych analiz, termin ten może zostać przedłużony przez Prezydenta.

§ 6. Przepisów uchwały nie stosuje się do konsultacji, których tryb uregulowany został przepisami ustawy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2019 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2019 11:25