Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/114/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr VIIIk/X/114/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej określa:

1) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich;

2) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych;

3) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych;

4) formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Ilekroć, w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Prezydencie ? należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Wejherowa;

2) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Miasta Wejherowa;

3) Przewodniczącym Rady ? należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa;

4) Mieście ? należy przez to rozumieć Gminę Miasta Wejherowa;

5) Komitecie ? należy przez to rozumieć komitet inicjatywy uchwałodawczej;

§ 3. 1. Grupa co najmniej 5 mieszkańców Miasta, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może utworzyć Komitet, składając Radzie pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu.

2. Komitet zostaje utworzony w celu przedłożenia Radzie konkretnego projektu uchwały.

3. Komitet występuje pod nazwą jednoznacznie go identyfikującą, która powinna uwzględniać tytuł projektu uchwały.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania osób przystępujących do Komitetu, nazwę oraz datę jego utworzenia, a ponadto adres do korespondencji. Oświadczenie zawiera ponadto zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet, Radę i Prezydenta niezbędną dla realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§ 4. Komitet wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały.

§ 5. 1. Projekt uchwały winien spełniać warunki formalne uchwały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ?Zasad techniki prawodawczej? (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) oraz uchwale Nr VIIIk/III/14/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 poz. 228).

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie merytoryczne i prawne zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe, o ile skutki takie będzie powodować.

3. Projekt uchwały musi dotyczyć spraw zastrzeżonych przepisami prawa dla właściwości Rady.

§ 6. 1. Projekt uchwały wymaga uzyskania poparcia ze strony co najmniej 300 mieszkańców Miasta posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego.

2. Listy poparcia winny zawierać oświadczenie o treści: ?Popieram projekt uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie ? (tytuł) i wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komitet, Radę Miasta Wejherowa i Prezydenta Miasta Wejherowa dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia projektu uchwały?.

3. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, wpisując na liście swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres i podpisując się.

4. W miejscu zbierania podpisów dla poparcia projektu uchwały przez mieszkańców musi być wyłożony do wglądu jej projekt, który zostanie następnie złożony Przewodniczącemu Rady.

5. Podpisy mieszkańców dla poparcia projektu uchwały można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do ich wymuszenia.

6. Wycofanie poparcia przez mieszkańca dla projektu uchwały jest nieskuteczne.

7. Dokonywanie zmian w projekcie uchwały, po uzyskaniu poparcia mieszkańców, a przed złożeniem Przewodniczącemu Rady, jest niedopuszczalne.

8. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady, wraz z pisemnym wnioskiem członków Komitetu, a ponadto z oświadczeniem, o którym mowa w § 3 oraz z oryginałem listy co najmniej 300 podpisów poparcia projektu przez mieszkańców, dołączonej do projektu uchwały.

9. W przypadku dokonania zmiany projektu uchwały konieczne jest ponowne uzyskanie poparcia mieszkańców.

10. Projekt uchwały dostarczany jest Przewodniczącemu Rady w formie pisemnej.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady przekazuje Prezydentowi projekt uchwały wraz z listą podpisów w celu poddania go analizie co do zgodności z wymaganiami o których mowa w § 5 i § 6 i wydania w tym zakresie opinii w terminie 14 dni.

2. Jeżeli projekt uchwały nie spełnia wymogów, o których mowa w §5 i §6, Przewodniczący Rady pisemnie informuje o tym fakcie Komitet.

3. Projekt uchwały, który nie spełnia wymogów, o których mowa w § 5 i § 6, nie wywołuje skutków prawnych i nie jest kierowany pod obrady Rady.

§ 8. W przypadku gdy przepisy prawa przewidują przeprowadzenie konsultacji lub zasięgnięcie opinii w przedmiocie związanym z projektem uchwały, z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji lub zasięgnięcie opinii występują odpowiednio Rada lub Prezydent.

§ 9. 1. Po spełnieniu przesłanek o których mowa w niniejszej uchwale, Przewodniczący Rady umieszcza projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji Rady, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

2. Przewodniczący Rady informuje Komitet o wyznaczonym terminie sesji, podczas której będzie rozpatrywany projekt uchwały.

3. Komitet może wycofać projekt uchwały w dowolnej chwili, jednak nie później niż do czasu zarządzenia głosowania przez przewodniczącego obrad.

4. Rada może przyjąć projekt uchwały bez poprawek albo odrzucić go w całości.

§ 10. 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały.

2. Wydatki związane z wykonywaniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w tym prowadzeniem kampanii promocyjnej, ponosi Komitet.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2019 11:18