Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/113/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku"

Uchwała Nr VIIIk/X/113/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2137 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr VIIk/XXXIX/460/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018"

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje ?Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku? stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje ?Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku? stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/X/113/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

"Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku"

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 63 posiedzenia, w tym:

37 posiedzeń Zespołu ds. Lecznictwa,

21 posiedzeń Zespołu ds. opiniowania wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych,

5 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pełnym składzie.

W 2018 roku w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działały dwa Zespoły:

- Zespół ds. Lecznictwa, który rozpatrzył ogółem 138 spraw;

- Zespół ds. opiniowania wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych, który wydał 70 postanowień opiniujących pozytywnie zgodność usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych z obowiązującymi przepisami.

W 2018 roku do Zespołu ds. Lecznictwa wpłynęło 138 zgłoszeń o pomoc w motywowaniu do podjęcia leczenia lub o przymusowe leczenie sądowe. Zespół ds. Lecznictwa zajmował się zgłoszeniami dotyczącymi leczenia osób nadużywających alkoholu.

 Zgłoszenia do Zespołu ds. Lecznictwa kierowane były przez: członków rodzin, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, prokuraturę, wspólnoty mieszkaniowe, Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Na posiedzenie Zespołu ds. Lecznictwa wysłano 238 zaproszeń, zgłosiło się 89 osób zaproszonych, zgłosiło się również 12 członków rodzin.

Zespół ds. Lecznictwa skierował do Sądu Rejonowego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich 70 spraw z wnioskiem o przymusowe leczenie sądowe.

Zespół ds. Lecznictwa skierował 86 spraw do biegłych psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania do biegłych zgłosiły się: 34 osoby na badanie psychologiczne i 33 osoby na badanie psychiatryczne.

Zespół ds. Lecznictwa postanowił zawiesić:

- cztery sprawy z powodu wyprowadzenia się osób zgłoszonych z terenu miasta Wejherowa;

- jedną sprawę ze względu na zgon osoby zgłoszonej;

- jedną sprawę ze względu na wycofanie zgłoszenia przez osobę zgłaszającą.

Zespół ds. Lecznictwa występował w 2018 roku do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz do Straży Miejskiej w Wejherowie o przekazanie informacji dotyczących podejmowanych interwencji  w związku z nadużywaniem alkoholu wobec osób zgłoszonych na Komisję. Zespół ds. Lecznictwa zwracał się również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o weryfikację informacji zawartych w zgłoszeniach.

Należy zwrócić uwagę, że coraz częściej zgłoszenie nie dotyczy jedynie problemu nadużywania alkoholu ale również uzależnienia od narkotyków.

Ponadto w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który od 01.09.2013 r. mieści się w Wejherowie przy ul. Hallera 1a, Sekretarz Zespołu ds. Lecznictwa udzielił 316 porad dotyczących procedur przymusowego leczenia, oferty programowej Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych lub eksperymentujących z narkotykami oraz dla członków ich rodzin. Sekretarz Zespołu ds. Lecznictwa informował również o możliwości podjęcia terapii w trybie oddziału dziennego lub w trybie stacjonarnym.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/X/113/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

"Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku"

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2137 z późń. zmianami) oraz uchwalonym przez Radę Miasta ?Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 ? ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. zrealizowano zadania zawarte w wyżej wymienionym Programie. W 2018 r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym przeznaczono kwotę w wysokości 1 065 000,00 . Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. wydatkowano kwotę 811 270,76 co stanowi 76,18 % planu.

Zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. były:

1.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Ograniczanie nieprawidłowości w zakresie sprzedaży alkoholu.

6. Tworzenie lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem uzależnień.

AD. 1 Wobec istniejących zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 główną uwagę skupiono na ochronie dzieci i młodzieży przed tymi zagrożeniami. Ochrona powyższa polegała przede wszystkim na profilaktyce uniwersalnej (tzn. działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży jako grupy najbardziej zagrożonej uzależnieniami, polegających na promocji zdrowego trybu życia i wzmocnieniu czynników chroniących dzieci i młodzież przed nałogami) poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży i wskazaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Powyższy cel realizowany był poprzez:

a) Zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym realizowane w szkołach oraz na obiektach sportowych, działalność świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych.

W 2018 r. na podstawie Porozumienia zawartego z Wejherowskim Centrum Usług Wspólnych realizowano zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym we wszystkich szkołach samorządowych miasta Wejherowa oraz opłacono wejścia dzieci i młodzieży na krytą pływalnię. Zrealizowano 155 godzin zajęć pozalekcyjnych na kortach tenisowych, w których uczestniczyło regularnie 20 - 30 uczniów wejherowskich szkół. Klub Sportowy ?Tytani? zrealizował zajęcia pozalekcyjne w piłce ręcznej dla 30 uczniów, Klub Sportowy ?Maximus? zrealizował sportowo ? rekreacyjne zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie kick ? boxingu dla 50 uczniów, UKS ?Szóstka? zorganizował sportowo ? rekreacyjne zajęcia pozalekcyjne w piłce nożnej dziewcząt, w których udział brało regularnie 80 - 90 uczennic a Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe realizowało zajęcia pozalekcyjne w zakresie sportów walki dla 30 uczniów. Ponadto Wejherowski Klub Bokserski ?Gryf? Wejherowo realizował sportowe zajęcia pozalekcyjne z technikami boksu i samoobrony dla 40 uczniów, UKS ?Basket -Ósemka" zorganizował zajęcia pozalekcyjne w koszykówce dla 100 uczniów.

Opłacono koszt prowadzenia świetlic środowiskowych w Szkole Podstawowej nr 6 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Opieką zostały objęte dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich oraz z problemami w nauce.

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i stanowiły dodatkową ofertę edukacyjną oraz ciekawą propozycję spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach w świetlicach otrzymali promocję do następnych klas. Mieli też możliwość zjedzenia posiłku. Zajęcia w świetlicach prowadzone były przez doświadczonych pedagogów, którzy realizowali program profilaktyczno - dydaktyczny.

Na podstawie Porozumienia zawartego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dofinansowano funkcjonowanie dwóch świetlic opiekuńczo ? wychowawczych: z siedzibą w budynku Sióstr Albertynek przy ulicy Kopernika 16 w Wejherowie (świetlica nr 1) oraz z siedzibą w budynku parafii p.w. Chrystusa Króla przy ulicy Narutowicza 2 w Wejherowie (świetlica nr 2).

Głównym celem działania obu świetlic opiekuńczo - wychowawczych jest wspieranie rodziny, a w szczególności dzieci i młodzieży, w procesie wychowania, kształcenia oraz przygotowania do samodzielnego życia. Oferta świetlicowa skierowana jest szczególnie do dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

Ze świetlicy nr 1 mogło jednorazowo skorzystać do 30 dzieci, uczęszczało dziennie średnio 19 dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie Wejherowa. Ze świetlicy nr 2 mogło jednorazowo skorzystać do 15 dzieci, uczęszczało dziennie średnio 7 dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie Wejherowa. Świetlice były czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00. W czasie ferii zimowych, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, godziny otwarcia zostały przesunięte na 10.00 - 14.00. W okresie wakacyjnym funkcjonowanie świetlic zostało zawieszone. Zajęcia świetlicowe prowadzone były  w trzech głównych obszarach: edukacyjnym, profilaktycznym i wychowawczym. Ponadto prowadzone były zajęcia: plastyczne, ruchowe, kulinarne, muzyczne, taneczne, oraz wprowadzono do realizacji działanie pn. "Bank Pomysłów Dzieci". Dzieci korzystały z różnych form zabaw edukacyjnych i pomocy w odrobieniu lekcji, co przełożyło się na lepsze wyniki w nauce oraz promocję do następnej klasy. Dodatkowo, w ramach korepetycji, przerabiano bieżący materiał szkolny.  Równolegle prowadzono zajęcia profilaktyczne kształtujące prawidłowe postawy społeczne. Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach krajoznawczych, tematycznych oraz wyjazdach do kina. Uczestniczyły w zajęciach integracyjnych w formie gier i zabaw zespołowych na świeżym powietrzu. W czasie całorocznej pracy świetlice realizowały systematycznie programy profilaktyczne, których celem była promocja zdrowego stylu życia i ochrona dziecka przed podejmowaniem działań ryzykownych mogących wpływać demoralizująco i wyniszczająco na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Wszystkie dzieci miały zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie. Opieką nad dziećmi zajmowali się wykwalifikowani pedagodzy.

b) Akcja Zima i Lato 2018

Niezmiernie istotnym zadaniem w zakresie profilaktyki uniwersalnej jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i zimowych. W 2018 r. w ramach ?Akcji Zima ? ferie bez uzależnień? zorganizowano wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży z terenu Wejherowa, organizatorem wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, podczas którego został przeprowadzony program z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, była Miejska Biblioteka Publiczna. W półkoloniach organizowanych pod hasłem ?Kocham Polskę" wzięło udział 20 uczestników.

W 2018 r. w ramach ?Akcji Lato 2018 ? wakacje bez uzależnień? zorganizowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Wejherowa w formie półkolonii, obozów, biwaków oraz zawodów sportowych. Organizatorami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, podczas którego zostały przeprowadzone programy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, były podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Wejherowa oraz instytucje miejskie:

-  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ? ?Harcerska Akcja Lato 2018? -       79 uczestników,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa ?Trzy Pióra" - obóz - 60 uczestników,

- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ? półkolonie - 22 uczestników,

- Zgromadzenie Sióstr Albertynek - kolonie - 28 uczestników,

- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej ?Błękitni? Wejherowo ? półkolonie ?      130      uczestników,

- Karate Klub Wejherowo ? półkolonie ? 120 uczestników,

- Klub Sportowy ?Tytani? ? półkolonie ? 23 uczestników,

- UKS ?Basket - Ósemka" ? obóz ? 29 uczestników,

- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe - półkolonie - 30 uczestników,

- Stowarzyszenie Sportów Walki "Shotokan i L.A." - obóz - 35 uczestników,

- UKS ?Szóstka" - półkolonie - 27 uczestników,

- UKS "Ósemka" - półkolonie - 19 uczestników,

- WKS "Gryf" - turniej sportowy - 108 uczestników,

- Miejska Biblioteka Publiczna - półkolonie - 30 uczestników,

Ogółem z Akcji Zima i Lato 2018 skorzystało 740 uczestników.

c) programy profilaktyczno ? terapeutyczne realizowane w szkołach

W 2018 r. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zlecenie Gminy Miasta Wejherowa zrealizował dla szkół samorządowych miasta Wejherowa dwa programy profilaktyczno - terapeutyczne pt.: ?Program edukacyjno - terapeutyczny dla młodzieży i dorosłych Miasta Wejherowa" oraz ?Profilaktyka w szkołach - program dla młodzieży Miasta Wejherowa".

W programach realizowano cele profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

W ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, której celem jest wzmacnianie czynników chroniących i osłabiających czynniki ryzyka związane z sięganiem po alkohol, substancje psychoaktywne i wchodzeniem w ryzykowne zachowania przez dzieci i młodzież, prowadzono warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z wejherowskich szkół w łącznej liczbie 122 godzin. Liczba uczniów biorących udział w warsztatach wyniosła 578. Dodatkowo w ramach profilaktyki uniwersalnej zorganizowano spotkanie z młodzieżą pt. "Zdrowie psychiczne" oraz zorganizowano warsztat dla harcerzy pt. "Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o alkoholu". W powyższych zajęciach udział wzięło 117 uczestników. Liczba osób korzystających łącznie z pomocy w ramach profilaktyki uniwersalnej wyniosła 695.

Zadania mieszczące się w ramach tzw. profilaktyki selektywnej, skierowane były do grup podwyższonego ryzyka, młodzieży już podejmującej ryzykowne zachowania. W ramach programu prowadzono terapię indywidualną i grupową z młodzieżą wejherowskich szkół zgłaszającą się do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. W ramach terapii indywidualnej zrealizowano 144 godziny, z terapii skorzystało 15 osób. Z terapii grupowej w wymiarze 45 godzin (15 spotkań po 3 godziny), wzięła udział jedna osoba.

Dodatkowo w ramach programu przeprowadzono zajęcia wykładowe dla rodziców pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pt. "Mechanizmy funkcjonowania dzieci w rodzinach z problemem uzależnień". Odbyło się 8 spotkań dla 89 rodziców. Zajęcia wykładowe były formą profilaktyki wskazującej.

Łącznie w ramach programów zrealizowano  344 godzin zajęć.

d) Zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, dokonano zakupu pomocy naukowych, materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (np. sprzęt sportowy na zajęcia wychowania fizycznego) a także artykułów spożywczych (suchy prowiant) dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oraz świetlic opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez MOPS.

AD. 2

W ramach pomocy psychospołecznej i prawnej udzielanej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie zrealizował dwa programy pn.: ?Terapia i edukacja w zakresie doświadczania przemocy w rodzinie" i "Program edukacyjno - terapeutyczny dla osób uwikłanych w przemoc".

W ramach realizowanych  programów zorganizowano następujące formy pomocy:

- grupę interwencyjno ? edukacyjną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

- konsultacje i terapię indywidualną dla osób doświadczających przemocy;

- konsultacje i terapię indywidualną dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ponadto Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ?Zdrowa Rodzina ? Zdrowa Gmina?, jako podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego pn. ?Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Miasta Wejherowa w roku 2018? obejmującego realizację - przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ? bezpłatnych porad terapeutycznych dla osób z problemem przemocy domowej z terenu miasta Wejherowa.

W ramach wymienionych wyżej zadań działał Punkt Konsultacyjny dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest:

- zapewnienie mieszkańcom Wejherowa możliwości obrony przed przemocą w rodzinie;

- zmniejszenie zjawiska przemocy domowej poprzez uaktywnienie działań interwencyjnych w rodzinie;

- zmniejszenie następstw długotrwałych skutków przemocy poprzez udzielenie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy domowej jak również sprawcom.

W 2018 roku objęto, w ramach Punktu Konsultacyjnego, systematyczną pomocą osoby według następujących diagnoz:

- liczba osób doświadczających przemocy domowej ? 64;

- liczba sprawców przemocy ? 8.

Udzielono 532 świadczenia indywidualne, 221 świadczeń grupowych. Łącznie 753 świadczenia rozumiane jako udział w sesji psychoterapii indywidualnej lub sesji psychoterapii grupowej. Odbyły się również 4 maratony terapeutyczne, w których wzięło udział 11 osób.

Łączna liczba godzin dyżuru terapeutów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z godzinami pracy przeznaczonymi na terapię grupową wyniosła - 880 godzin.

Dodatkowo terapeuci z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowali zadania wymienione i częściowo opisane w pkt. 1 c (dot. profilaktyki selektywnej i wskazującej ? godzin przeznaczonych na terapię indywidualną i grupową oraz zajęcia wykładowe dla rodziców).

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.

AD. 3 AD. 4

W zakresie zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracowała z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspierając i propagując jego działalność. W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ?Zdrowa Rodzina ? Zdrowa Gmina?, jako podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego p.n. ?Zwiększanie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2018 roku? obejmującego realizację - przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ? bezpłatnych porad terapeutycznych w zakresie diagnozy i terapii dotyczących uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla mieszkańców miasta Wejherowa.

Ogółem w 2018 r. w Ośrodku zarejestrowano 567 osób uzależnionych (z terenu miasta Wejherowa 273 osoby) i 321 członków rodzin z problemem alkoholowym tj. współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA (z terenu miasta Wejherowa 168 osób). Mieszkańcy Wejherowa stanowią odpowiednio 49,77% ogółu pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób uzależnionych. Dodatkowo 13 osób to młodzież z rodzin z problemem alkoholowym. Udzielono łącznie 12 797 porad terapeutycznych w formie spotkania indywidualnego z terapeutą lub udziału w grupowej sesji terapeutycznej.

W ramach środków z dotacji dodatkowo zapewniono osobom uzależnionym możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy motywacyjnej w trakcie wydłużającego się czasu oczekiwania na leczenie odwykowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkania miały charakter konsultacji indywidualnej z terapeutą oraz spotkań grupowych raz w tygodniu. W roku 2018 spotykały się dodatkowo 2 grupy pracujące równolegle (grupa nawrotowa i motywacyjna) ? średnio w zajęciach brało udział od 12 do 25 osób, w każdej z grup.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy Miasta Wejherowa działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 roku Komisja liczyła 13 członków. W ramach Komisji działa Zespół ds. Lecznictwa oraz Zespół ds. opiniowania wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych. Zespół ds. Lecznictwa, który liczy 6 osób, zajmuje się osobami uzależnionymi, które zgłoszone są do leczenia. Rozpatruje wnioski, przeprowadza rozmowy z osobami uzależnionymi motywując do podjęcia leczenia dobrowolnego oraz w uzasadnionych przypadkach kieruje sprawy do sądu.

Pomocą osobom dotkniętym problemem alkoholowym i ich rodzinom zajmował się również Punkt Konsultacyjny mieszczący się w Wejherowie przy ul. Hallera 1a prowadzony przez Sekretarza Zespołu ds. Lecznictwa. Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest udzielanie informacji i kierowanie osób z problemem alkoholowym do profesjonalnych placówek zajmujących się terapią osób uzależnionych i współuzależnionych. Osoby uzależnione kierowane są do Zespołu ds. Lecznictwa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który zleca przeprowadzenie badania i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej przez biegłych lekarza psychiatrę oraz psychologa sądowego. W ramach procedury poddania osoby uzależnionej obowiązkowemu leczeniu odwykowemu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniosła koszty postępowania sądowego. W ciągu roku Punkt Konsultacyjny ściśle współpracował z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie udzielania informacji i motywowania osób zainteresowanych podjęciem leczenia. W składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są między innymi: psycholog ? certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, kurator sądowy, policjant, dyrektor MOPS-u, pracownik socjalny.

AD. 4

W zakresie wspierania działalności organizacji pozarządowych oraz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, poza udzielaniem dotacji, Gmina Miasta Wejherowa sfinansowała koszt wynajmu pomieszczeń użytkowych dla potrzeb Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku przy ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie oraz koszt wynajmu pomieszczeń dla potrzeb świetlicy opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w budynku przy ulicy Narutowicza 2.

Ponadto Urząd Miejski nieodpłatnie udostępniał w 2018 roku pomieszczenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Rodziny - Świetlica ,,Nasz Dom? przy ulicy Dworcowej 12.

     AD. 5

Cel - zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie sprzedaży alkoholu, szkolenia sprzedawców alkoholu i kontrola w tym zakresie ? realizowany był w głównej mierze przez Zespół ds. opiniowania wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Zespołu przeprowadzali wizje lokalne w punktach sprzedaży napojów alkoholowych i opiniowali wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zespół ds. opiniowania wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych wydał 70 postanowień opiniujących pozytywnie wnioski na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach działań mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom w sprzedaży napojów alkoholowych, zorganizowano szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W szkoleniu udział wzięli również urzędnicy, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Straży Miejskiej.

AD. 6

W ramach tworzenia lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem uzależnień współpracowano ściśle z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, Strażą Miejską w Wejherowie, pedagogami szkolnymi, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi organizacjami zajmującymi się pomocą dzieciom i młodzieży.

W ramach współpracy ze Strażą Miejską opłacono koszt badań lekarskich 27 osób doprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej do wytrzeźwienia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2019 11:15