Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/98/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego

Uchwała Nr VIIIk/X/98/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru
mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr VIIk/XLI/488/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa (tekst jednolity Uchwała Nr VIIk/X/105/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego, obejmującą teren o powierzchni 1,57 ha w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej uchwały, zwaną dalej ?planem?.

2. Plan stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, uchwalonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 ze zmianami).

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

odnoszące się do całego obszaru objętego planem

§ 2. 1. Plan, o którym mowa w § 1, zawiera część tekstową zwaną dalej ?tekstem planu? i część graficzną zwaną dalej ?rysunkiem planu?.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Definicje pojęć, użytych w tekście planu:

1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, którego przeznaczenie zostało określone w § 4 w kartach terenów, przeznaczony także pod zieleń, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, sieci (w tym sieci telekomunikacyjne i infrastruktura telekomunikacyjna) i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane) z wyłączeniem punktów odbioru ścieków, oraz obiekty małej architektury, chyba że ustalenia planu w kartach terenów stanowią inaczej;

2) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę - dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona w procentach, wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków (wyznaczonej przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu) zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

3) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia terenu biologicznie czynna w rozumieniu przepisów odrębnych;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami planu; ustalone planem linie zabudowy nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, ganków (wiatrołapów) o szerokości (od linii zabudowy) do 2,0 m i długości (wzdłuż lica budynku) do 3,0 m, schodów zewnętrznych, tarasów itp., które nie zawężają pasa drogowego oraz części podziemnych obiektów budowlanych;

5) usługi nieuciążliwe - usługi nie powodujące przekroczenia parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem lub działką, nie powodują nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym, nie pogarszają w znaczący sposób warunków użytkowania terenów sąsiadujących;

6) miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

7) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określenia w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji; obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym;

8) stawka procentowa - podstawa do ustalenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na zasadach określonych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) stan istniejący - stan zgodny ze stanem na dzień wejścia w życie niniejszego planu; za stan istniejący uznaje się również stan planowany wg pozwoleń obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego planu;

10) karta terenu - zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

2. Obszar objęty planem dzieli się na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, gdzie symbole cyfrowe oznaczają kolejny numer terenu, a symbole literowe przeznaczenie terenu ? główną funkcję.

3. Ustala się podział obszaru objętego planem na 4 tereny o łącznej powierzchni 1,57 ha, oznaczonych symbolami dwucyfrowymi od 01 do 04 i ich przeznaczenie ? główną funkcję ? oznaczoną symbolami literowymi:

1) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna z dopuszczeniem usług lub usługowa);

2) U - tereny zabudowy usługowej;

3) KDX - tereny ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych;

4) KDL - tereny dróg publicznych ? klasy lokalnej.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym niniejszym planem są:

a) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy,

c) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,

d) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kartach terenów;

2) wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określonych w niniejszej uchwale;

5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala się zachowanie w możliwie maksymalnym stopniu istniejących drzew; w przypadku konieczności dokonywania wycinek drzew i krzewów należy uzyskiwać wymagane przepisami prawa odpowiednie decyzje administracyjne; ewentualną wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 15 października);

2) należy utrzymywać i uzupełniać istniejące lub wprowadzać nowe zadrzewienia przyuliczne w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o składzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia, które zapewni im długotrwały wzrost w warunkach miejskich; lokalizacje projektowanych nasadzeń drzew powinny uwzględniać trasy podziemnych sieci uzbrojenia;

3) należy zapewnić ochronę dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie z przepisami o ochronie przyrody; realizacja ustaleń planu nie stanowi przesłanki wystarczającej do uzyskania stosownych zezwoleń odpowiednich organów na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych;

4) wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg oraz parkingów i miejsc postojowych należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny;

6) zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami; dla budynków z pomieszczeniami przewidzianymi na pobyt ludzi położonych w zasięgu uciążliwości  akustycznych należy stosować w miarę potrzeby środki techniczne zmniejszające uciążliwości akustyczne i inne poniżej poziomu ustalonego w przepisach odrębnych bądź zwiększające odporność budynku do wartości zgodnych z obowiązującymi normami;

7) zasady kształtowania krajobrazu w zakresie elementów przestrzennych wpływających na walory krajobrazowe obszaru objętego planem zostały określone w § 4, w kartach terenów.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:

1) obszar objęty planem położony jest poza granicami wpisanego do rejestru zabytków zespołu zabytkowego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa;

2) w granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków;

3) w granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty stanowiące dobro kultury współczesnej.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1) obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami warstwy wodonośnej;

2) do zagospodarowania gruntów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych mają zastosowanie przepisy odrębne; ustala się zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w odległości 15 m od osi skrajnego toru kolejowego.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) w granicach planu nie wyznaczono obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) w przypadku scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych podział na działki budowlane powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w kartach terenów w § 4 w odniesieniu do warunków podziału nieruchomości i parametrów nowo wydzielanych działek budowlanych.

9. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym:

a) w zakresie komunikacji drogowej: w oparciu o ulice lokalne Rogaczewskiego i Sucharskiego, docelowo poprzez planowane przedłużenie ul. Łęgowskiego i węzeł ?Działki? do drogi krajowej nr 6,

b) w zakresie infrastruktury technicznej: poprzez układ rozdzielczy do układu magistralnego;

2) minimalna liczba miejsc do parkowania - ustala się minimalne wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla samochodów osobowych:

a) zabudowa usługowa: 2 mp na 100 m? powierzchni użytkowej budynku nie mniej niż 2 mp na 1 punkt usługowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.),

b) obiekty produkcyjne, składy i magazyny: 2 mp na 5 zatrudnionych,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: 1 mp na mieszkanie, chyba że ustalenia planu w kartach terenów stanowią inaczej,

d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 1 mp na 1 budynek mieszkalny;

3) sposób realizacji miejsc do parkowania: w granicach działki budowlanej, dopuszcza się podziemne parkingi i garaże;

4) minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (mpk):

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 0 mpk,

b) dla pozostałych funkcji, które wymagają powyżej 3 mp:  5% mp, nie mniej niż 1 mpk;

5) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

6) odprowadzenie ścieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej;

7) odprowadzenie wód opadowych:

a) z dachów i z nawierzchni utwardzonych do ziemi po udokumentowaniu (na podstawie badań geologicznych określających warunki gruntowo - wodne), że warunki gruntowo ? wodne umożliwiają rozsączanie wód opadowych w ziemi, a ich odprowadzenie do ziemi nie naruszy stateczności istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz nie spowoduje zmian, ze szkodą dla gruntów i budynków sąsiednich i/lub do kanalizacji deszczowej na warunkach i w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,

b) z powierzchni utwardzonych dróg oraz parkingów i miejsc postojowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej, z kotłowni lokalnych lub ze źródeł indywidualnych w oparciu o ekologiczne, nisko emisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biomasa, pompy cieplne;

9) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszcza się możliwość budowy stacji transformatorowych o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów;

10) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;

11) gospodarka odpadami: selektywna zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z prawem lokalnym przyjętym w regulaminie  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i zagospodarowania terenów: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

11. Inne ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem:

1) dla ludności z obszaru objętego planem należy zapewnić źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach, co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw oraz słyszalność syreny alarmowej;

2) ustala się możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych;

3) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, usytuowanie dróg pożarowych oraz odległości między zewnętrznymi ścianami budynków winno odpowiadać przepisom odrębnym;

4) dopuszcza się sytuowanie na granicy działki, stacji transformatorowych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej;

5) określone w kartach terenów warunki podziału terenów nie dotyczą: terenów i obiektów infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych oraz podziałów korygujących i porządkujących, co dopuszcza się niezależnie od innych ustaleń planu;

6) określona w kartach terenów maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej;

7) lokalizacją oznaczeń liniowych na rysunku planu jest oś podłużna linii.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe odnoszące się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

karty terenów

§ 4. 1. Karta terenu 01.MU:

1) powierzchnia: 1,12 ha;

2) przeznaczenie: MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna z dopuszczeniem usług lub usługowa); zakres usług: usługi nieuciążliwe;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) forma, detale i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego położonego po północnej stronie ul. Łęgowskiego,

b) należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej,

c) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w § 3, ust. 4 oraz w poniższych punktach niniejszej karty terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających ulic i zgodnie z rysunkiem planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) wysokość zabudowy: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług do 11,0 m, dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług do 16,0 m przy maksymalnej wysokości okapu nad poziomem terenu ? 10,0 m,

c) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: 50%, dla usług 70%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10% powierzchni działki budowlanej,

e) forma zabudowy: wolno stojąca,

f) geometria dachu: płaski, dwu lub wielospadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, maksymalnie 45?,

g) intensywność zabudowy: maksymalna ? 2,0 w tym dla kondygnacji nadziemnych 1,6; minimalna ? 0,3,

h) warunki podziału terenu, parametry działek budowlanych:

? minimalna wielkość działki: dla zabudowy wolnostojącej 700 m?,

? szerokość frontu działek: minimum 20 m,

? kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90? z tolerancją ?5?,

i) inne ustalenia:

? kolorystyka elewacji stonowana (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny brąz, beż, jasny popiel, biały) z użyciem ciemniejszych odcieni w/w barw jako podkreślenia lub uwypuklenia detalu architektonicznego,

? dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się zakaz budowy garaży naziemnych wolnostojących pojedynczych i w zespołach;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: wg ustaleń zawartych w § 3, ust. 8;

6) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych,

b) w granicach terenu zaleca się działania mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunków rodzimych,

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego: nie dotyczy, w granicach terenu nie występują obiekty i obszary objęte formami ochrony konserwatorskiej oraz obiekty stanowiące dobro kultury współczesnej;

8) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy, w granicach terenu nie obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

a) teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; zagospodarowanie zgodne z ustaleniami zawartymi w § 3 ust. 7 pkt 1;

b) teren położony jest w sąsiedztwie terenów kolejowych; zagospodarowanie zgodne z ustaleniami zawartymi w § 3 ust. 7 pkt 2;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zagospodarowanie zgodne z przepisami wyszczególnionymi w pkt 9 niniejszej karty terenu;

11) zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostępność drogowa: od ul. Łęgowskiego poza granicą planu,

b) parkingi: wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 9,

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 3, ust. 9;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Karta terenu 02.U:

1) powierzchnia: 0,32 ha;

2) przeznaczenie: U - tereny zabudowy usługowej; zakres usług: usługi nieuciążliwe;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) forma, detale i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego położonego po północnej stronie ul. Łęgowskiego,

b) należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej,

c) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w § 3, ust. 4 oraz w poniższych punktach niniejszej karty terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 04.KDL, 10,0 m od ciągu pieszo-jezdnego 03.KDX, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) wysokość zabudowy: do 11,0 m,

c) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: 50%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10% powierzchni działki budowlanej,

e) forma zabudowy: wolno stojąca lub bliźniacza,

f) geometria dachu: płaski, dwu lub wielospadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, maksymalnie 45?;

g) intensywność zabudowy: maksymalna ? 1,5 w tym dla kondygnacji nadziemnych 1,0; minimalna ? 0,3,

h) warunki podziału terenu, parametry działek budowlanych:

? minimalna wielkość działki: 1300 m?,

? szerokość frontu działek: minimum 20 m,

? kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90? z tolerancją ?5?,

i) inne ustalenia: kolorystyka elewacji stonowana (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny brąz, beż, jasny popiel, biały) z użyciem ciemniejszych odcieni w/w barw jako podkreślenia lub uwypuklenia detalu architektonicznego;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: wg ustaleń zawartych w § 3, ust. 8;

6) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w obszarze oddziaływań akustycznych zastosowanie środków technicznych doprowadzających poziom hałasu do obowiązujących norm,

b) w granicach terenu zaleca się działania mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunków rodzimych;

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego: nie dotyczy, w granicach terenu nie występują obiekty i obszary objęte formami ochrony konserwatorskiej oraz obiekty stanowiące dobro kultury współczesnej;

8) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy, w granicach terenu nie występują i nie będą występowały obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

a) teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; zagospodarowanie zgodne z ustaleniami zawartymi w § 3 ust. 7 pkt 1;

b) teren położony jest w sąsiedztwie terenów kolejowych; zagospodarowanie zgodne z ustaleniami zawartymi w § 3 ust. 7 pkt 2;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zagospodarowanie zgodne z przepisami wyszczególnionymi w pkt 9 niniejszej karty terenu;

11) zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostępność drogowa: od ulicy lokalnej 04.KDL (ul. Łęgowskiego) i od dróg wewnętrznych,

b) parkingi: wg ustaleń zawartych w § 3 ust. 9;

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 3, ust. 9;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Karta terenu 03.KDX:

1) powierzchnia: 0,09 ha;

2) przeznaczenie: KDX - tereny ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych ? fragment zintegrowanego węzła przesiadkowego, dopuszcza się ścieżkę rowerową;

3) klasa i nazwa ulicy: pieszo-jezdna, bez nazwy;

4) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: wg wydzielenia geodezyjnego,

b) inne parametry: nie ustala się,

c) wyposażenie: nie ustala się;

5) powiązania z układem zewnętrznym: w zakresie komunikacji drogowej ? poprzez ulice lokalne Rogaczewskiego i Sucharskiego, docelowo poprzez planowane przedłużenie ul. Łęgowskiego i węzeł ?Działki? do drogi krajowej nr 6; w zakresie uzbrojenia ? poprzez układ rozdzielczy do układu magistralnego;

6) zasady ochrony środowiska i przyrody: odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych powierzchniowo lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci;

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego: nie dotyczy, w granicach terenu nie występują obiekty i obszary objęte formami ochrony konserwatorskiej oraz obiekty stanowiące dobro kultury współczesnej;

8) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się,

b) urządzenia techniczne: dopuszcza się,

c) zieleń: dopuszcza się;

9) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

a) teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; zagospodarowanie zgodne z ustaleniami zawartymi w § 3 ust. 7 pkt 1;

b) teren położony jest w sąsiedztwie terenów kolejowych; zagospodarowanie zgodne z ustaleniami zawartymi w § 3 ust. 7 pkt 2;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

4. Karta terenu 04.KDL:

1) powierzchnia: 0,04 ha;

2) przeznaczenie: KDL - tereny dróg publicznych ? klasy lokalnej, fragment pasa drogowego;

3) klasa i nazwa ulicy: lokalna, ul. Łęgowskiego;

4) parametry i wyposażenie:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: wg wydzielenia geodezyjnego i zgodnie z rysunkiem planu,

b) inne parametry: nie ustala się,

c) wyposażenie: nie ustala się;

5) powiązania z układem zewnętrznym: w zakresie komunikacji drogowej ? poprzez ulice lokalne Rogaczewskiego i Sucharskiego, docelowo poprzez planowane przedłużenie ul. Łęgowskiego i węzeł ?Działki? do drogi krajowej nr 6; w zakresie uzbrojenia ? poprzez układ rozdzielczy do układu magistralnego;

6) zasady ochrony środowiska i przyrody: odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych powierzchniowo lub w inny sposób określony przez zarządcę sieci;

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego: nie dotyczy, w granicach terenu nie występują obiekty i obszary objęte formami ochrony konserwatorskiej oraz obiekty stanowiące dobro kultury współczesnej;

8) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

d) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się,

e) urządzenia techniczne: dopuszcza się,

f) zieleń: dopuszcza się;

9) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; zagospodarowanie zgodne z ustaleniami zawartymi w § 3 ust. 7 pkt 1;

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5. Ustala się stawkę procentową w wysokości: 30%.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 7. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, uchwalony Uchwałą
Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 ze zmianami).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/X/98/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/X/98/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami), Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga, co następuje:

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 marca 2019 r. do 21 marca 2019 r. W ustalonym terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r. do projektu nie wniesiono uwag.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/X/98/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami), Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga, co następuje: 

1. DROGI I URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNE:

1) 03.KDX ? budowa ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, powierzchnia 0,09 ha;

2) 14.KDL ? budowa fragmentu pasa drogowego ulicy klasy lokalnej (ul. Łęgowskiego), , powierzchnia 0,04 ha;

Inwestycje będą realizowane ze środków zarządcy drogi. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska oraz udziału finansowego inwestorów realizujących inwestycje w terenach przyległych. Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależnie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w niezbędnym zakresie.

2. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA I ODWODNIENIE:

Inwestycje będą realizowane ze środków gestora sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ze środków budżetowych gminy. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska oraz udziału finansowego inwestorów realizujących inwestycje w terenach przyległych. Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależnie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w niezbędnym zakresie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-07-2019 09:30