Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/95/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Uchwała Nr VIIIk/X/95/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

3 334 566 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

5 094 566 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

3.  Zwiększa się  przychody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3

o kwotę

1 760 000 zł

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

236 700 419 zł

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

 

 

 

211 956 093 zł

24 744 326 zł

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

 

 

253 486 229 zł

 

204 877 191 zł

48 609 038 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

16 785 810 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

22 020 830 zł

 

15 353 438 zł

6 500 000 zł

167 392 zł

5. Rozchody budżetowe

z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

 

5 235 020 zł

 

367 028 zł

2 867 992 zł

2 000 000 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 16 785 810 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

15 353 438 zł

2. przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

1 432 372 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 ?Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2019 roku" do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/X/95/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/X/95/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/X/95/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2019 roku

 

§

Wyszczególnienie

Plan 2019 r.

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Przychody

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

13 593 438 zł

 

1 760 000 zł

15 353 438 zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

6 667 392 zł

 

 

6 667 392 zł

Razem

20 260 830 

 

1 760 000 

22 020 830 

 

Rozchody

982

Wykup innych papierów wartościowych

2 000 000 zł

 

 

2 000 000 zł

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3 235 020 zł

 

 

3 235 020 zł

Razem

5 235 020 

 

 

5 235 020 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/X/95/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok  2019

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 800 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 800 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 800 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

130 531 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 141 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 zł

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

246 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

246 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

246 zł

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

121 144 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

121 144 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

121 144 zł

852

 

Pomoc społeczna

508 881 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

306 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

306 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

306 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

8 575 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 8 575 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 8 575 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 500 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 500 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 500 000 zł

855

 

Rodzina

 52 359 379 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 500 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 28 500 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 28 500 000 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 22 508 248 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 22 508 248 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 22 508 248 zł

 

85503

Karta Dużej Rodziny

6 001 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

6 001 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

6 001 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 185 130 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 185 130 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 160 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 160 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 53 798 791 

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 800 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 800 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 782 225 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

130 531 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 141 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 761 zł

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

246 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

246 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

246 zł

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

121 144 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

121 144 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

76 650 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35 049 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

9 445 zł

852

 

Pomoc społeczna

 508 881 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

306 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

306 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

306 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 8 575 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 8 575 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 8 575 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 500 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 500 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 500 000 zł

855

 

Rodzina

52 359 379 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 500 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 28 500 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 427 500 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 28 072 500 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 22 508 248 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 22 508 248 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 755 248 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 20 753 000 zł

 

85503

Karta Dużej Rodziny

6 001 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

6 001 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 001 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 185 130 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 30 584 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 646 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 146 900 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 160 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 160 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 53 798 791 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/X/95/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

800 000zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 900 000 zł

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 053 000 zł

 

Razem

5 953 000 

800 000 

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

7 500 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

2 500 zl

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

 

1 189 431 zł

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 220 914 zł

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

150 000 zł

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

9 821 501 zł

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 260 950 zł

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

466 380 zł

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

60 000 zł

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 070 000 zł

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

325 000 zł

 

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

100 000 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

30 000 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

190 000 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

21 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

38 000 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

253 184 zł

 

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

 

367 000 zł

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

100 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

79 000 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

 

211 575 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

2 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

127 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

136 000 zł

Razem

16 627 929 zł  

2 630 006 zł  

Ogółem

22 580 929 zł  

3 430 006 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 07:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-07-2019 09:31