Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/IV/34/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Uchwała Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

1 980 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

749 232 

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

3.  Zwiększa się  przychody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3

o kwotę

747 252 

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

225 275 024 

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

 

 

 

206 858 949 

18 416 075 

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

 

 

227 454 648 

 

184 819 406 

42 635 242 

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

2 179 624 

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

7 414 644 

 

747 252 

6 500 000 

167 392 

5. Rozchody budżetowe

z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

 

5 235 020 

 

367 028 

2 867 992 

2 000 000 

§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 2 179 624 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

747 252 

2. przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

1 432 372 

§ 4. Załącznik Nr 3 ?Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2019 roku" do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2019 roku

 

§

Wyszczególnienie

Plan 2019 r.

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Przychody

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

 

 

747 252 

747 252 

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

6 667 392 

 

 

6 667 392 

Razem

6 667 392 

 

747 252 

7 414 644 

 

Rozchody

982

Wykup innych papierów wartościowych

2 000 000 

 

 

2 000 000 

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3 235 020 

 

 

3 235 020 

Razem

5 235 020 

 

 

5 235 020 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok  2019

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 786 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 786 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 786 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 786 000 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 141 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 141 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 

852

 

Pomoc społeczna

 314 404 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 

 

 

1/ Dochody bieżące

204 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

204 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 4 200 

 

 

1/ Dochody bieżące

 4 200 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 4 200 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 310 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 310 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 310 000 

855

 

Rodzina

 50 345 130 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 000 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 28 000 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 28 000 000 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 21 000 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 21 000 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 21 000 000 

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 185 130 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 185 130 

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 160 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 160 000 

 

 

OGÓŁEM

 51 454 675 

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 786 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 786 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 786 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 768 225 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 141 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 141 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 761 

852

 

Pomoc społeczna

 314 404 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 

 

 

1/ Wydatki bieżące

204 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

204 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 4 200 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 4 200 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 200 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 310 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 310 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 310 000 

855

 

Rodzina

 50 345 130 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 000 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 28 000 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 420 000 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 27 580 000 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 21 000 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 21 000 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 710 000 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 19 290 000 

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 185 130 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 30 584 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 646 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 146 900 

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 160 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 160 000 

 

 

OGÓŁEM

 51 454 675 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

600

 

Transport i łączność

5 149 751 

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

5 149 751 

 

 

1/ Dochody bieżące

5 149 751 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 149 751 

755

 

Wymiar sprawiedliwości

1 980 

 

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1 980 

 

 

1/ Dochody bieżące

1 980 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 980 

 

 

OGÓŁEM

5 151 731 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

600

 

Transport i łączność

5 149 751 

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

5 149 751 

 

 

1/ Wydatki bieżące

5 149 751 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 149 751 

755

 

Wymiar sprawiedliwości

1 980 

 

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1 980 

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 980 

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 980 

 

 

OGÓŁEM

5 151 731 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/IV/34/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 lutego 2019 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

800 000zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 000 000 

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 053 000 

 

Razem

5 053 000 

800 000 

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

10 000 

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

 

1 189 431 

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 400 914

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

150 000 

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

5 153 804 

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 260 950 

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

294 380 

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

60 000 

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

910 000 

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

280 000 

 

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000 

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

30 000 

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

190 000 

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

30 000 

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

10 000 

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

25 000 

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

90 000 

 

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

 

112 000 

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

100 000 

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

2 000 

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

9 000 

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

74 000 

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

 

63 000 

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

121 000 

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

144 000 

Razem

10 600 048 zł  

2 126 431 zł  

Ogółem

15 653 048 zł  

2 926 431 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-02-2019 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 08-02-2019 13:51