Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] INSPEKTOR /PODINSPEKTOR ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 5/2010

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA /PODINSPEKTORA  ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

  1. Wymagania niezbędne:

·         wykształcenietechniczne wyższe lub średnie,

·         specjalność : budownictwo drogowe lub ogólne,

·         3 letni staż pracy zawodowej,

·         doświadczenie zawodowe: kierowanie lub nadzorowanie budowy dróg,

·         uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi,

·         umiejętności zawodowe: umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego, znajomość prawa budowlanego i kosztorysowania,

               umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),

·         przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

·         pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

·         osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  2.Wymagania dodatkowe:

·         znajomość struktury samorządu,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         umiejętność pracy pod presją czasu.

 3.  Mile widziana osoba z orzeczeniem niepełnosprawności.

 4.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

·         przygotowywanie inwestycji drogowych do realizacji,

·         opiniowanie opracowywanych dokumentacji projektowych,

·         pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi,

·         koordynacja zadań wielobranżowych,

·         rozliczanie prowadzonych zadań,

·         sporządzanie sprawozdań,

5.  Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny, kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Wejherowie (p.22),

b)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie

          dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

e)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

f)    kserokopia dowodu osobistego (str.1i2),

g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska ”w terminie do dnia  20 stycznia 2011 roku do godz.15.30.

                Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert , osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-01-2011 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-02-2011 08:47