herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XLVIII/567/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"