herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 lipca 2018 r. dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO"

Wejherowo, 9 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia, że:

 

 

  • wydał Decyzję nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 lipca 2018 r. dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" polegającej na wymianie anten sektorowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, instalacji modułów radiowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz montażu drabinek kablowych planowanego do realizacji na terenie działki nr 222/2 obręb 16 przy ul. 3. Maja w Wejherowie, w postępowaniuwydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku ORANGE Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa reprezentowanej przez Artura Juszkiewicz.

 

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. 12. Marca 195 pokój 104 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tacjanna Bielawa 09-07-2018 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 14:00