herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XLIII/511/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Miasta Wejherowa w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni

Uchwała Nr VIIk/XLIII/511/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Miasta Wejherowa w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 827), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259, Dz.U. z 2017 r. poz. 624, 1491, 1529, Dz.U. z 2018 r. poz. 538, 702) oraz § 5 uchwały Nr VIk/XVI/218/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze sprzedaży nie więcej niż 49 % udziałów Gminy Miasta Wejherowa w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni.

§ 2. Określa się, iż zbycie nastąpi w trybie negocjacji z zaproszeniem i przyjmuje się procedurę wyłonienia nabywcy udziałów w trybie negocjacji z zaproszeniem, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik do uchwały Nr VIIk/XLIII/511/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 maja 2018 r.

PROCEDURA WYŁONIENIA NABYWCY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDYNI W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZAPROSZENIEM

1. wprowadzenie

Niniejszy dokument przedstawia procedurę wyłonienia nabywcy udziałów w trybie negocjacji z zaproszeniem (?Procedura?) spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (?Spółka?).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.671.750 (słownie kwota: trzysta trzydzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.251.145 równe, niepodzielne udziały o wartości nominalnej 150 zł każdy. Wspólnikami Spółki są: Gmina Miasta Gdyni (1.022.650 udziałów o łącznej wartości nominalnej 153.397.500 zł), Gmina Miasta Rumi (415.666 udziałów o łącznej wartości nominalnej 62.349.900 zł), Gmina Miasta Redy (251.174 udziałów o łącznej wartości nominalnej 37.676.100 zł), Gmina Miasta Wejherowa (161.829 udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.274.350 zł), Gmina Wejherowo (93.904 udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.085.600 zł), Gmina Kosakowo (7.697 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.154.550 zł) oraz Komunalny Związek Gmin ?Dolina Redy i Chylonki? (298.225 udziałów o łącznej wartości nominalnej 44.733.750 zł).

Wspólnicy Spółki zamierzają zbyć ich udziały w Spółce w liczbie nie większej niż 49% udziałów każdego wspólnika w kapitale zakładowym Spółki.

Transakcja może obejmować zbywanie udziałów w pakietach oraz możliwości częściowej rezygnacji niektórych Wspólników ze sprzedaży udziałów w Spółce.

Nabywcą udziałów zostanie tylko jeden podmiot, wybrany w toku procedury opisanej w niniejszym dokumencie.

2. Zespół do przeprowadzenia negocjacji

Negocjacje z potencjalnymi nabywcami w imieniu wszystkich wspólników zbywających udziały zostaną przeprowadzone przez jeden Zespół do przeprowadzenia negocjacji (dalej: ?Zespół?). Prezydent Miasta Gdyni może powołać i odwołać do 3 (trzech) członków Zespołu. Każdy z pozostałych wspólników zbywających udziały również może powołać i odwołać do 3 (trzech) członków Zespołu, przy czym wspólnicy mogą wskazać te same osoby na członków Zespołu. Przewodniczącego Zespołu wyznaczy Prezydent Miasta Gdyni.

3. procedura wyłOniEnia nabywcy UDZIAŁÓW 

3.1 Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej

Wszelka korespondencja w toku wyłonienia nabywcy udziałów Spółki na podstawie niniejszej Procedury będzie mogła być prowadzona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że co innego wyraźnie wynika z niniejszej Procedury.

Przewodniczący Zespołu skieruje do maksymalnie trzech (3) podmiotów, wybranych przez Zespół według jego uznania, na podstawie kryterium określonego w pkt. 3.2  poniżej (?Potencjalni Nabywcy?), zaproszenie do złożenia wstępnych ofert nabycia udziałów. W odpowiedzi na zaproszenie, Potencjalni Nabywcy będą uprawnieni do złożenia wstępnych ofert, niestanowiących oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Razem z zaproszeniem, każdy z Potencjalnych Nabywców otrzyma niniejszą Procedurę, Założenia do planowanej transakcji zbycia udziałów w Spółce oraz inne dokumenty, których przekazanie każdemu z Potencjalnych Nabywców, Zespół uzna za stosowne.

W oparciu o otrzymane informacje dołączone do zaproszenia, zainteresowane podmioty będą mogły złożyć ofertę wstępną.

Istnieje możliwość uzyskania wglądu do dokumentów Spółki w celu przygotowania oferty wstępnej, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez Potencjalnego Nabywcę oraz zawarcia ze Spółką umowy o zachowaniu poufności (zgodnie z wzorem przygotowanym przez Spółkę). Spółka według własnego uznania podejmie decyzję, które z wnioskowanych dokumentów udostępnić.

3.2 Kryterium doboru zaproszonych podmiotów

Do złożenia wstępnej oferty nabycia udziałów Spółki może zostać zaproszona wyłącznie instytucja finansowa w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych.

3.3 Zawartość oferty wstępnej

Oferta wstępna powinna zawierać następujące informacje:

a) oznaczenie Potencjalnego Nabywcy składającego ofertę wstępną, w szczególności poprzez wskazanie firmy, siedziby i adresu,

b) opis działalności Potencjalnego Nabywcy, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także grupy kapitałowej, do której Potencjalny Nabywca należy,

c) wykaz doświadczeń w zakresie przeprowadzonych inwestycji polegających na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów w spółkach z większościowym udziałem gmin, świadczących usługi komunalne (wraz z krótkim opisem każdego projektu oraz warunków transakcji, jeżeli nie są one objęte tajemnicą przedsiębiorstwa),

d) maksymalną liczbę udziałów, którą Potencjalny Nabywca zamierza nabyć od Wspólników (jednak nie więcej niż 49% wszystkich udziałów Spółki),

e) proponowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę za jeden udział Spółki (konieczne jest podanie dokładnej kwoty, brak możliwości wskazania przedziału cenowego),

f) proponowany koszt kapitału Potencjalnego Nabywcy podany na dzień złożenia wstępnej oferty i zasady jego aktualizacji,

g) określenie źródeł finansowania nabycia udziałów (łącznie z oświadczeniem, iż środki przeznaczone na finansowanie nie będą zabezpieczone na aktywach Spółki),

h) propozycje wstępne Potencjalnego Nabywcy w zakresie obszarów negocjacji wskazanych w Założeniach do planowanej transakcji zbycia udziałów w Spółce,

i) deklarację Potencjalnego Nabywcy co do nabycia wszystkich udziałów Spółki, o których mowa w pkt. d) powyżej,

j) istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny,

k) informację o decyzjach (zgodach, pozwoleniach), które Potencjalny Nabywca powinien uzyskać dla skutecznego nabycia udziałów,

l) inne kwestie istotne z punktu widzenia Potencjalnego Nabywcy,

m) termin związania ofertą wstępną, nie krótszy niż 30 dni od dnia jej złożenia.

3.4 Wykaz dokumentów do złożenia wraz z ofertą wstępną

Do oferty wstępnej powinny zostać załączone następujące dokumenty dotyczące Potencjalnego Nabywcy:

a) pełny i aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy podmiotów, które zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie podlegają wpisowi do rejestru),

b) lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Nabywcy wraz ze wskazaniem źródeł ich umocowania,

c) ostatnie zaaprobowane przez wspólników (lub inny właściwy organ) sprawozdanie finansowe Potencjalnego Nabywcy (wraz z opinią audytora, jeżeli wymagane było jej sporządzenie).

Wszelkie dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Nabywcy.

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

3.5 Termin i forma złożenia ofert wstępnych

Wszystkie strony oferty wstępnej winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Potencjalnego Nabywcę, a następnie zapakowane do koperty uniemożliwiającej jej otwarcie bez jej uszkodzenia. Koperta winna być opatrzona napisem: ?Oferta wstępna na zakup udziałów spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni? oraz danymi identyfikującymi Potencjalnego Nabywcę.

Oferta wstępna winna być adresowana do Przewodniczącego Zespołu i zostać złożona
w terminie i o godzinie określonych przez Zespół w kierowanych do Potencjalnych Nabywców zaproszeniach do złożenia oferty wstępnej, w siedzibie Spółki przy ul. Witomińskiej 29, 81-311 Gdynia, w biurze Zarządu. Oferta złożona po godzinie i terminie wskazanych w zaproszeniu nie zostanie przyjęta. Termin i godzina złożenia ofert wstępnych będą takie same dla wszystkich zaproszonych Potencjalnych Nabywców.

3.6 Kryteria oceny ofert wstępnych

Zespół dokona oceny złożonych ofert wstępnych pod względem formalnym oraz merytorycznym. Przewodniczący Zespołu będzie miał prawo żądania dodatkowych informacji
i wyjaśnień od Potencjalnych Nabywców.

Przy wyborze Potencjalnych Nabywców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji, Zespół będzie się kierować:

a) spełnieniem wymogów formalnych przygotowania wstępnej oferty, o których mowa w pkt. 3.3-3.5 powyżej,

b) proponowaną ceną sprzedaży za jeden udział oraz kosztem kapitału Potencjalnego Nabywcy podanym na dzień złożenia wstępnej oferty i zasadami jego aktualizacji,

c) propozycjami Potencjalnego Nabywcy w zakresie obszarów negocjacji wskazanych w Założeniach do planowanej transakcji zbycia udziałów w Spółce,

d) doświadczeniem Potencjalnego Nabywcy w zakresie przeprowadzonych inwestycji polegających na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów w spółkach z większościowym udziałem gmin, świadczących usługi komunalne,

e) wiarygodnością i możliwościami finansowymi Potencjalnego Nabywcy,

f) innymi kryteriami, które Zespół uzna za stosowne, a zostaną one określone przez Zespół w zaproszeniach do złożenia ofert wstępnych.

Zespół będzie miał prawo ograniczenia liczby Potencjalnych Nabywców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji, w tym do prowadzenia negocjacji tylko z jednym Potencjalnym Nabywcą.

Przewodniczący Zespołu poinformuje wszystkich Potencjalnych Nabywców, którzy złożyli oferty wstępne o wynikach oceny ich ofert, niezwłocznie po zakończeniu procesu ich badania.

3.7 Negocjacje

Przewodniczący Zespołu zaprosi wszystkich Potencjalnych Nabywców, którzy zostaną zakwalifikowani przez Zespół do negocjacji do wzięcia w nich udziału, wyznaczając daty i miejsca spotkań negocjacyjnych.

Negocjacje nie powinny trwać dłużej niż 45 dni.

W trakcie negocjacji, każdy z Potencjalnych Nabywców zakwalifikowanych do wzięcia w nich udziału oraz Zespół ustalą ostateczną treść umowy sprzedaży udziałów oraz innych dokumentów, w tym umowy inwestycyjnej.

Przed złożeniem ofert wiążących, każdy z Potencjalnych Nabywców będzie uprawniony do przeprowadzenia badania stanu i sytuacji Spółki (due diligence). W trakcie badania Spółka według własnego uznania udostępni Potencjalnym Nabywcom dokumenty i informacje, których podmioty te będą mogły rozsądnie zażądać. Udostępnienie dokumentów przez Spółkę nastąpi pod warunkiem zawarcia ze Spółką przez Potencjalnych Nabywców umowy o zachowaniu poufności (według wzoru przygotowanego przez Spółkę).

3.8 Oferty wiążące

Po zakończeniu negocjacji, Przewodniczący Zespołu wezwie każdego z Potencjalnych Nabywców biorących udział w negocjacjach do złożenia ofert wiążących na rzecz poszczególnych Wspólników w terminie ustalonym w wezwaniu (jednakowym dla wszystkich Potencjalnych Nabywców uczestniczących w negocjacjach), nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania wezwania. Przewodniczący Zespołu określi w wezwaniu formę, treść oraz sposób złożenia ofert wiążących.

Każdy ze Wspólników (za pośrednictwem stosownie umocowanego do odbioru oferty Przewodniczącego Zespołu) otrzyma od Potencjalnych Nabywców osobną ofertę wiążącą, stanowiącą ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Każda oferta będzie jednakowa w treści, z uwzględnieniem różnej liczby zbywanych udziałów przez każdego Wspólnika.

Każda z ofert wiążących powinna zostać przygotowana w języku polskim i zawierać oferowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę za jeden udział oraz wskazanie kosztu kapitału Potencjalnego Nabywcy podanego na dzień złożenia oferty wiążącej i zasady jego aktualizacji. Potencjalny Nabywca będzie zobowiązany zaoferować każdemu Wspólnikowi takie same warunki nabycia udziałów, w tym cenę za jeden udział Spółki.

Do oferty wiążącej powinny zostać załączone kopie (skany) parafowanych przez Potencjalnego Nabywcę ostatecznych wersji umowy sprzedaży udziałów oraz innych dokumentów ustalonych w trakcie negocjacji, w tym umowy inwestycyjnej (chyba że takie parafowanie przez przedstawicieli Potencjalnego Nabywcy uczestniczącego w negocjacjach nastąpi już wcześniej).

3.9 Ocena ofert wiążących

Zespół dokona oceny złożonych przez Potencjalnych Nabywców ofert wiążących pod względem formalnym i merytorycznym oraz dokona wyboru nabywcy udziałów. Przewodniczący Zespołu będzie miał prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Nabywców.

Przewodniczący Zespołu poinformuje wszystkich Potencjalnych Nabywców, którzy złożyli oferty wiążące o zawarciu umowy sprzedaży udziałów przez poszczególnych Wspólników.

3.10 Postanowienia końcowe i dodatkowe zastrzeżenia

Zastrzega się prawo do zmiany niniejszej Procedury i harmonogramu sprzedaży udziałów bez podania przyczyny.

Zespół jest także uprawniony do:

a) niepodjęcia negocjacji po złożeniu ofert wstępnych oraz odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny w dowolnym momencie, w tym z uwagi na zbyt niską cenę oferowaną za udziały przez Potencjalnych Nabywców,

b) zakończenia negocjacji w dowolnym momencie bez podania przyczyny i niedokonania wyboru nabywcy udziałów,

c) przedłużania terminu do składania ofert wstępnych oraz ofert wiążących,

d) przedłużania terminu na zawarcie umowy sprzedaży udziałów oraz pozostałych umów.

Wspólnicy ani Spółka nie ponoszą kosztów poniesionych przez Potencjalnych Nabywców w związku z ich uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem ustalonych w ich trakcie umów.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-05-2018 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2018 12:59