herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XLII/508/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIk/XLII/508/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XLII/508/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
( w załączniku poniżej)

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XLII/508/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

( w załączniku poniżej)

 

 

 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2018-2034

 

Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2034.

 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIk/XXXIX/450/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. uaktualniono dochody i wydatki w 2018 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2018 rok.

 

     W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W przedsięwzięciu "Budowa ulicy Karnowskiego-prace projektowe", zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 45.000 zł,

2. W przedsięwzięciu "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitarnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej", zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 100.000 zł,

3. W przedsięwzięciu "Pomorskie Szlaki Kajakowe", zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 40.000 zł,

4. W przedsięwzięciu "Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo) ", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.200.000 zł,

5. W przedsięwzięciu "Przebudowa ulicy Zamkowej", zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 40.000 zł,

6. Dodano przedsięwzięcie "Budowa parkingu przy ulicy Jagalskiego", z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2018 roku w kwocie 100.000 zł oraz w 2019 roku w kwocie 900.000 zł.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-05-2018 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 25-05-2018 12:46