herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XLII/507/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Uchwała Nr VIIk/XLII/507/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Wejherowa,
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

2 000 000 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

2 000 000 

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

214 195 090 

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

 

 

 

197 138 588 

17 056 502 

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

 

 

241 195 510 

 

190 759 845 

50 435 665 

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

27 000 420 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

32 190 368 

 

19 901 628 

12 000 000 

288 740 

5. Rozchody budżetowe

z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

 

5 189 948 

 

72 112 

3 617 836 

1 500 000 

§ 3. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2018? do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XLII/507/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

D O C H O D Y


Zwiększa się dochody budżetu miasta   o kwotę 2 000 000 


Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność

20 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

20 000 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

20 000 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

115 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

95 000 

 

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

70 000 

 

0630

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

20 000 

 

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

5 000 

 

 

2/ Dochody majątkowe

20 000 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

20 000 

750

 

Administracja publiczna

300 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

300 000 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

300 000 

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 565 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

1 565 000 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

600 000 

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

200 000 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

100 000 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

665 000 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XLII/507/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu miasta    o kwotę  2 040 000 


Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność

1 115 000 

 

60016

Drogi publiczne gminne

1 115 000 

 

 

1/ Wydatki majątkowe

1 115 000 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

1 115 000 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

902 500 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

902 500 

 

 

1/ Wydatki majątkowe

902 500 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

902 500 

926

 

Kultura fizyczna

22 500 

 

92601

Obiekty sportowe

22 500 

 

 

1/ Wydatki majątkowe

22 500 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

22 500 
 

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta     o kwotę  40 000 


Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

630

 

Turystyka

40 000 

 

63095

Pozostała działalność

40 000 

 

 

1/ Wydatki majątkowe

40 000 

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

40 000 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XLII/507/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

 

 

 

 

 

 

1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

 

Administracja publiczna

780 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

780 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

780 000 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

780 000 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 210 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

9 210 

 

 

1/ Dochody bieżące

9 210 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

9 210 

852

 

Pomoc społeczna

504 104 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

154 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

154 000 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

154 000 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 

 

 

1/ Dochody bieżące

204 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

204 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4 900 

 

 

1/ Dochody bieżące

4 900 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

4 900 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

345 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

345 000 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

345 000 

855

 

Rodzina

49 508 793 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

29 000 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

29 000 000 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

29 000 000 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 508 248 

 

 

1/ Dochody bieżące

20 508 248 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

20 508 248 

 

85503

Karta Dużej Rodziny

545 

 

 

1/ Dochody bieżące

545 

 

 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

545 

 

 

OGÓŁEM

50 802 107 

 

 

 

 

 

2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

 

Administracja publiczna

780 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

780 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

780 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

764 500 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 500 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 210 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

9 210 

 

 

1/ Wydatki bieżące

9 210 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 380 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

830 

852

 

Pomoc społeczna

504 104 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

154 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

154 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

154 000 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 

 

 

1/ Wydatki bieżące

204 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

204 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4 900 

 

 

1/ Wydatki bieżące

4 900 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 900 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

345 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

345 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

345 000 

855

 

Rodzina

49 508 793 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

29 000 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

29 000 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

426 700 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 300 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 565 000 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 508 248 

 

 

1/ Wydatki bieżące

20 508 248 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 687 048 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 200 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 813 000 

 

85503

Karta dużej Rodziny

545 

 

 

1/ Wydatki bieżące

545 

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

545 

 

 

OGÓŁEM

50 802 107 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-05-2018 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2018 12:44