herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XLII/506/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr VIIk/XLII/506/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 § 2 oraz § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 roku poz. 4, 130 i 138) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) ? na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Miasta Wejherowa na 17 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

§ 4. Na ustalenia Rady Miasta Wejherowa w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Słupsku, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 6. Tracą moc uchwały:

1. Nr VIk/XXVI/332/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 4565),

2. Nr VIk/XL/484/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 1175),

3. Nr VIk/XLVII/553/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 3331).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik do Uchwały Nr VIIk/XLII/506/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Numer

obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1

Ulice: I Brygady Pancernej WP (od nr 34 do końca), Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, Graniczna, Gulgowskiego, Księdza Heyki, Inżynierska, Karnowskiego,  Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa,

 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Ofiar Piaśnicy 22

2

Ulice: Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, Lelewela, Majkowskiego, Nadbrzeże Redy, Nanicka (małe domy mieszkalne od nr 1 do końca oraz blok nr 16), Narutowicza, Niska, Ofiar Piaśnicy, Okrężna, Pułaskiego, Słoneczna, Słowackiego, Traugutta, Żeromskiego,

 

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Nanicka 22

3

Ulice: Kusocińskiego, Nadrzeczna, Nanicka (bloki nr 4, 6, 8, 10, 12, 14), Ogrody Nanickie, Rejtana, Wczasowa, Zwycięstwa,

 

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Nanicka 22

4

Ulice: Chełmońskiego, Chopina, Gołębia, Jagalskiego, Jaskółcza, Kąpino Dolne, Kochanowskiego, Kossaka, Krucza, Łabędzia, Nowowiejskiego, Obrońców Helu, Obrońców Wybrzeża, Panek, Partyzantów, Pruszkowskiego, Słowicza, Staromłyńska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego,

Szkoła Społeczna Nr 1

ul. Obrońców Wybrzeża 1

5

Ulice: Borowiacka, Iwaszkiewicza, Kociewska, Kropidłowskiej, Ludowa, Osiedle Kaszubskie (od nr 1 do nr 12), Pomorska, Prusa, Weteranów,

Szkoła Podstawowa Nr 11

Os. Kaszubskie 27

6

Ulice: I Brygady Pancernej WP ? od nr 1 do nr 32,  Kaszubska, Osiedle Kaszubskie (od nr 13 do końca),

 

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kaszubska 14

7

Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Bolduana, Brzechwy, Franciszka Fenikowskiego (od nr 1 do nr 10), Gdańska (od nr 120 do końca), Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, Mokwy, Morska, Necla, Norwida, Rybacka, Księdza Skargi, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 1 do nr 39 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 32), Szyprów, Tuwima,

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Gdańska 30

8

Ulice: Ceynowy, Chmielewskiego, Kazimierza Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska (od nr 33 do nr 119a), Mestwina, Patoka, Pokoju, Reja, Staffa, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 41 do końca oraz numery parzyste od numeru 34 do końca), Otylii Szczukowskiej, Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego,

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Gdańska 30

9

Ulice: I Morskiego Pułku Strzelców, Bema, Stefana Czarnieckiego, Franciszka Fenikowskiego (od nr 11 do końca), Gdańska (od nr 1 do nr 32), Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyńskich,  Jaśminowa, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej,

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Gdańska 30

10

Ulice: Boczna, Brzozowa, Czeladnicza, Kamienna, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, Nowa, Obrońców Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego, Poprzeczna, Roszczynialskiego (od nr 52 do końca), Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 49 do końca oraz numery parzyste od nr 80 do końca), Dżenet Skibniewskiej, Środkowa, Wąska, Wschodnia,

 

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Śmiechowska 36

11

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 147 do nr 179 oraz numery parzyste od nr 148 do nr 204 - od przejazdu kolejowego do ul. Wniebowstąpienia), Cicha, Pułkownika Dąbka, Gniewowska,  Krótka, Krzyżowa, Myśliwska, Podgórna, Pogodna, Polna, Południowa, Roszczynialskiego (od nr 1 do nr 51), Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 47 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 78), Śmiechowska, Torowa, Wysoka,

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Śmiechowska 36

12

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 181 do końca oraz numery parzyste od nr 206 do końca - od ul. Wniebowstąpienia do Placu Jakuba Wejhera), Judyckiego, Klasztorna, Ojców Reformatów, Osiedle Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Rzeźnicka, Wałowa (od nr 24 do końca), Wniebowstąpienia, Zamkowa,

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko ? Pomorskiej

ul. Zamkowa 2A

 

 

13

Ulice: 1 Maja, Abrahama, Dąbrowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, Parkowa, Plac Jakuba Wejhera, Północna, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 215 do nr 235 oraz numery parzyste od nr 252 do nr 296), Srebrny Potok, Świętej Anny, Świętego Jacka, Świętego Jana, Wałowa (od nr 1 do nr 23), Wybickiego,

 

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

ul. Parkowa 2A/20

14

Ulice: 3 Maja, 10 Lutego, Kalwaryjska, Kopernika, Sienkiewicza, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 237 do nr 251oraz numery parzyste od nr 300 do nr 326), Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności,

Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Sobieskiego 300

15

Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP, Plac Józefa Piłsudskiego, Sobieskiego (numery parzyste od nr 346 do końca), Spacerowa, Transportowa, Zachodnia,

 

Szkoła Podstawowa Nr 9

Os. 1000 Lecia PP 15

16

Ulice: Bukowa, Generała Hallera, Harcerska, Osiedle Przyjaźni, Przyjaźni, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 255 do końca oraz numery parzyste od nr 328 do nr 344),

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1

ul. Bukowa 1

17

Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Rogaczewskiego, Słowińców, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy Nr 1

ul. Sobieskiego 279

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-05-2018 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2018 12:43