herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XL/470/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIk/XL/470/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 stycznia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. nr VIIk/III/14/2014 w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 32, zm. poz. 3862, oraz z 2017 r. poz. 1386) w następujący sposób:

1) w §1 wyraz "załącznik" zastępuje się wyrażeniem "załącznik nr 1";

2) dodaje się § 2a o treści:

 2a. Ustala się wzór formularza zgłoszeniowego o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2.  W Regulaminie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. nr VIIk/III/14/2014 w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 32, zm. poz. 3862, oraz z 2017 r. poz. 1386)  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 wyrażenie: ?formularzu zgłoszeniowym? zastępuje się wyrażeniem: "formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały";

2) w § 3 wykreśla się ust. 4;

3) w § 5 wykreśla się ust. 3;

4) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6.  Głosowanie przeprowadza się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza do głosowania dostępnego na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa lub poprzez oddanie karty do głosowania dostępnej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Wejherowa punktach do głosowania w formie papierowej"

5) w § 5 dodaje się ust. 7,8,9,10,11,12 i 13 o następującej treści:

"7.  Integralną częścią formularza jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.

8.  Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7, uniemożliwi wzięcie udziału w głosowaniu.

9. Formularz głosowania zawiera listę projektów inwestycyjnych oraz listę projektów nieinwestycyjnych poddanych pod głosowanie wraz z szacunkowym kosztem projektu, dane głosującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia oraz informacje na temat prawidłowego oddania głosu.

10.  Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwie projektu.

11.  Ustala się zasady ważności oddanych głosów: Głosowanie mieszkańca uznaje się za nieważne jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:

a)  głosujący nie zaznaczy żadnego pola na karcie z żadnej z list lub wybierze więcej niż jeden projekt inwestycyjny i/lub jeden projekt nieinwestycyjny;

b)  mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu papierowym;

c)  mieszkaniec zagłosuje ponownie bez względu na formę głosowania;

d)  dane mieszkańca są niepoprawne lub niepełne;

e)  brak podpisu na karcie papierowej.

12.  Szczegóły wzoru karty do głosowania określi Prezydent Miasta Wejherowa drogą Zarządzenia.

13.  Szczegóły techniczne obsługi głosowania, weryfikacji ważności głosów zostaną określone przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego."

6) § 6 ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b o następującej treści:

"1a.  Komisja do spraw budżetu obywatelskiego przedkłada wyniki głosowania Prezydentowi Miasta Wejherowa.

1b.  Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, po ówczesnym zatwierdzeniu ich przez Prezydenta Miasta Wejherowa."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik do Uchwały Nr VIIk/XL/470/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 stycznia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-01-2018 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2018 13:55