herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/269/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. II" Działanie 6.2 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 2016-07-05 11:28
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/268/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. I" Działanie 6.1 Aktywna integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 2016-07-05 11:26
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/267/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku oraz "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku" 2016-07-05 11:29
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/266/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2016-07-05 11:23
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/265/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa 2016-07-05 11:21
Uchwała Nr VIIk/XXII/264/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu 2016-07-05 10:43
Uchwała Nr VIIk/XXII/263/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością Powiatu Wejherowskiego 2016-07-05 10:34
Uchwała Nr VIIk/XXII/262/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osoby prawnej 2016-07-05 10:32
Uchwała Nr VIIk/XXII/261/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2016-07-05 10:31
Uchwała Nr VIIk/XXII/260/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza 2016-07-05 10:29
Uchwała Nr VIIk/XXII/259/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2016-07-05 10:24
Uchwała Nr VIIk/XXII/258/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2016-07-05 09:05
Uchwała Nr VIIk/XXII/257/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2016-07-05 09:01
Uchwała Nr VIIk/XXII/256/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2016-07-05 09:00
Uchwała Nr VIIk/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo 2016-07-05 08:56
Uchwała Nr VIIk/XXII/254/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Spokojną, od południa terenami leśnymi oraz od północy ul. Sucharskiego i terenami PKP 2016-07-05 08:53
Uchwała Nr VIIk/XXII/253/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Podmiejskiej 2016-07-05 08:46
Uchwała Nr VIIk/XXII/252/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa obejmującego część Śródmieścia 2016-07-05 08:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/251/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami Kościuszki, 3 Maja i Sobieskiego oraz potokiem Srebrna 2016-07-05 09:35
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/250/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-07-05 09:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/249/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XL/479/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach 2016-07-05 09:31
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/248/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXI/361/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2152) 2016-07-05 09:30
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/247/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej ? Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 2016-07-05 09:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/246/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie 2016-07-05 09:25
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/245/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu 2016-07-05 09:23
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/244/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2016-07-05 09:20
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/243/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczny 2016-07-05 08:46
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/242/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Wejherowie 2016-07-05 08:40
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/241/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 2016-07-05 08:41
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/240/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-07-05 08:48
UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/239/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2016-07-05 08:30
Uchwała Nr VIIk/XXII/238/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2015 rok 2016-07-04 13:21
Uchwała Nr VIIk/XXII/237/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-04 13:20