herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/186/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016" 2015-12-18 15:29
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/185/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016" 2015-12-18 15:26
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/184/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia Powiatowi Wejherowskiemu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2015-12-18 15:23
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/183/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2017-11-09 11:13
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/182/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2016-2020 2015-12-18 15:19
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/181/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2015-12-18 15:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/180/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałemu rondu w Wejherowie 2015-12-18 15:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/179/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałej ulicy oraz nowo powstałemu rondu w Wejherowie 2015-12-18 15:25
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/178/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu 2015-12-18 15:24
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/177/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2015-12-18 15:22
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/176/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2015-12-18 15:21
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/175/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-18 15:20
Uchwała Nr VIIk/XV/174/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa 2015-12-18 15:14
Uchwała Nr VIIk/XV/173/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do projektu pt. "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" 2015-12-18 15:13
Uchwała Nr VIIk/XV/172/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do wspólnych działań z Gminą Miejską Rumia i Gminą Miasto Reda na rzecz ubiegania się o dofinansowanie dla projektu pt. "Budowa węzłów integracyjnych na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot 2015-12-18 15:10
Uchwała Nr VIIk/XV/171/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XIV/138/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 2015-12-18 15:06
Uchwała Nr VIIk/XV/170/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XIV/135/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-18 15:02
Uchwała Nr VIIk/XV/169/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XIV/140/2015 w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa 2015-12-18 15:01
Uchwała Nr VIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2015-12-18 15:02
Uchwała Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2015-12-18 14:55
Uchwała Nr VIIk/XV/166/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015-12-18 14:53
Uchwała Nr VIIk/XV/165/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/III/12/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2015-12-18 14:52
UCHWAŁA Nr VIIk/XV/164/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-12-18 14:49